Indkomster, forbrug og priser
Personindkomster
Husstandsindkomster
Prisstatistikkens grundlag og begrænsninger
Indkomsternes købekraft
Skattestatistik
Forbruget
Prisudviklingen
Yderligere information