Tilbage


Delmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Forskere


FN 9.5.2 Antal personer med Ph.D og forskeruddannelse
# Import
UDXISCPROD_raw <-
 statgl_url("UDXISCPROD", lang = language) %>% 
 statgl_fetch("level of education" = 80,
        gender        = px_all(),
        time         = px_all(),
        .col_code      = TRUE) %>% 
  as_tibble()
 
# Transform
UDXISCPROD <- 
 UDXISCPROD_raw %>% 
 mutate(
  time  = time %>% make_date(),
  gender = gender %>% fct_inorder()
  )

# Plot
UDXISCPROD %>% 
 ggplot(aes(
  x  = time,
  y  = value,
  fill = gender
 )) +
 geom_col() +
 #facet_wrap(~ gender) +
 theme_statgl() + 
 scale_fill_statgl(reverse = TRUE) +
 theme(plot.margin = margin(10, 10, 10, 10)) +
 labs(
  title  = sdg9$figs$fig1$title[language],
  x    = " ",
  y    = sdg9$figs$fig1$y_lab[language],
  fill  = " ",
  caption = sdg9$figs$fig1$cap[language]
 )

Statistikbanken

Metode


# Transform
UDXISCPROD <- 
 UDXISCPROD_raw %>% 
 filter(time >= year(Sys.time()) - 5) %>% 
 arrange(desc(time)) %>% 
 mutate(time = time %>% factor(levels = unique(time))) %>% 
 spread(3, 4)

# Table
UDXISCPROD %>% 
 select(-1) %>% 
 rename(" " = 1) %>% 
 statgl_table() %>% 
 pack_rows(index = UDXISCPROD[[1]] %>% table())
2020 2019 2018 2017
Phd. og forskeruddannelse
Kvinder 26 22 23 19
Mænd 26 29 31 35

Erhvervsstruktur


GS Fordeling af virksomheder efter lønsumsintervaller
# Import
ESD6A_raw <-
 statgl_url("ESX6A", lang = language) %>%
 statgl_fetch(
  unit                    = "N",
  time                    = px_all(),
  "interval of aggregate salaries and shares" = c(LETTERS[1:8], "K"),
  .col_code                  = TRUE
 ) %>% 
  as_tibble()

# transform
ESD6A <- 
 ESD6A_raw %>%
 mutate(
  `interval of aggregate salaries and shares` = `interval of aggregate salaries and shares` %>% str_remove_all("[A-K]|\\.") %>% trimws() %>% fct_inorder() %>% fct_rev(),
  time = time %>% make_date()
 )


# legend ...
fill_lab <- colnames(statgl_url("ESX6A", lang = language) %>% statgl_fetch() %>% as_tibble())[1] %>% str_to_sentence()

# Plot
ESD6A %>% 
 ggplot(aes(
  x  = time,
  y  = value,
  fill = `interval of aggregate salaries and shares`
 )) +
 geom_area() +
 theme_statgl() +
 scale_fill_statgl(reverse = TRUE, guide = guide_legend(reverse = TRUE)) +
 labs(
  title  = sdg9$figs$fig2$title[language],
  subtitle = sdg9$figs$fig2$sub[language],
  x    = " ",
  y    = ESD6A[["unit"]][1],
  fill   = fill_lab,
  caption = sdg9$figs$fig2$cap[language]
 )

Statistikbanken

Metode


# col lab
col_lab    <- 1
names(col_lab) <- fill_lab


# transform
ESD6A <- 
 ESD6A_raw %>%
 mutate(
  `interval of aggregate salaries and shares` = `interval of aggregate salaries and shares` %>% 
   str_remove_all("[A-K]|\\.") %>% 
   trimws() %>% 
   fct_inorder() %>% 
   fct_rev(),
  ) %>% 
 filter(time >= Sys.time() %>% year() - 5) %>% 
 mutate(time = time %>% fct_inorder() %>% fct_rev()) %>% 
 spread(time, value) %>% 
 arrange(desc(`interval of aggregate salaries and shares`)) %>% 
 rename(col_lab)

# table
ESD6A %>% 
 select(-unit) %>% 
 statgl_table() %>% 
 add_footnote(ESD6A[["unit"]][1], notation = "symbol")
Lønsumsinterval 2020 2019 2018 2017
00-10 620 524 518 566
10-50 1.026 1.220 1.176 1.166
50-100 912 982 1.050 1.142
100-250 1.478 1.912 1.808 1.788
250-500 1.248 1.226 1.278 1.308
500-1000 724 762 774 738
1000-5000 962 964 942 932
5000-10000 168 186 190 162
Over 10000 200 198 188 186
* Antal virksomheder# Import
ESX5A_raw <-
 statgl_url("ESX5A", lang = language) %>%
 statgl_fetch(
  municipality                = 1:5,
  "interval of aggregate salaries and shares" = c(LETTERS[1:8], "K"),
  unit                    = "N",
  time                    = px_all(),
  .col_code                  = TRUE
  ) %>% 
 as_tibble()

ESX5A <- 
 ESX5A_raw %>% 
 rename(lonsum = `interval of aggregate salaries and shares`) %>% 
 mutate(
  time  = time %>% make_date(),
  lonsum = lonsum %>% str_remove_all("[A-K]|\\.") %>% trimws() %>% fct_inorder() %>% fct_rev()
 )


# Plot
ESX5A %>% 
 ggplot(aes(
  x  = time,
  y  = value,
  fill = lonsum
 )) +
 geom_area() +
 facet_wrap(~ municipality, scales = "free") +
 theme_statgl() + 
 scale_fill_statgl(reverse = TRUE, guide = guide_legend(reverse = TRUE)) +
 labs(
  title  = sdg9$figs$fig3$title[language],
  subtitle = sdg9$figs$fig3$sub[language],
  x    = " ",
  y    = ESX5A[[3]][1],
  fill   = fill_lab,
  caption = sdg9$figs$fig3$cap[language]
 )

Statistikbanken

Metode


ESX5A <- 
 ESX5A_raw %>% 
 rename(lonsum = `interval of aggregate salaries and shares`) %>% 
 filter(time >= Sys.time() %>% year() - 5) %>% 
 mutate(
  time     = time %>% fct_inorder() %>% fct_rev(),
  municipality = municipality %>% fct_inorder(),
  lonsum    = lonsum %>% str_remove_all("[A-K]|\\.") %>% trimws() %>% fct_inorder() %>% fct_rev()
  ) %>% 
 spread(time, value) %>% 
 arrange(municipality, desc(lonsum))

ESX5A %>% 
 select(-c(municipality, unit)) %>% 
 rename(col_lab) %>% 
 statgl_table() %>% 
 pack_rows(index = ESX5A[["municipality"]] %>% table()) %>% 
 add_footnote(ESX5A[["unit"]][1], notation = "symbol")
Lønsumsinterval 2020 2019 2018 2017
Kommune Kujalleq
00-10 36 31 35 27
10-50 44 50 54 54
50-100 45 46 53 42
100-250 72 83 76 83
250-500 33 49 40 48
500-1000 25 31 31 32
1000-5000 35 35 30 28
5000-10000 5 4 5 5
Over 10000 5 5 5 5
Kommuneqarfik Sermersooq
00-10 95 93 92 91
10-50 137 206 176 170
50-100 116 136 156 162
100-250 188 227 220 231
250-500 162 168 173 195
500-1000 141 143 156 152
1000-5000 249 248 239 236
5000-10000 45 52 53 45
Over 10000 69 68 66 65
Qeqqata Kommunia
00-10 49 45 56 50
10-50 65 85 85 77
50-100 69 72 62 69
100-250 99 121 125 123
250-500 70 65 77 73
500-1000 41 39 37 46
1000-5000 72 73 76 82
5000-10000 17 14 17 13
Over 10000 9 10 9 7
Kommune Qeqertalik
00-10 42 32 32 48
10-50 96 95 88 76
50-100 55 73 82 77
100-250 82 126 120 111
250-500 44 50 44 58
500-1000 20 25 31 25
1000-5000 23 25 23 22
5000-10000 5 7 6 4
Over 10000 2 1 1 2
Avannaata Kommunia
00-10 66 52 40 57
10-50 151 163 166 177
50-100 167 152 158 204
100-250 281 381 337 329
250-500 302 267 286 261
500-1000 120 128 122 103
1000-5000 75 77 78 74
5000-10000 7 10 9 7
Over 10000 10 12 9 9
* Antal virksomheder

Eksport af andet end fisk


GS Fiskeriets andel af samlet eksport
# Import
IEXSITC_raw <-
 statgl_url("IEXSITC", lang = language) %>% 
 statgl_fetch(quarter   = 0,
        processing = c("G11", "3"),
        transaction = 2,
        time    = px_all(),
        .col_code  = TRUE
        ) %>% 
  as_tibble()

# Transform
step <-
 IEXSITC_raw %>% 
 mutate(processing = processing %>% str_remove_all("[:digit:]|\\-") %>% trimws(which = "left")) %>% 
 arrange(time, processing)

IEXSITC <- 
 step %>% 
 mutate(export = fct_reorder(processing, -value, sum, na.rm = TRUE),
     time = make_date(time),
     value = value / 10^9) 
# Plot
IEXSITC %>% 
 ggplot(aes(
  x = time,
  y = value, 
  fill = export
 )) +
 geom_area(position = "identity") +
 theme_statgl() +
 scale_fill_statgl(reverse = TRUE) +
 labs(
  title = sdg9$figs$fig4$title[language],
  y   = sdg9$figs$fig4$y_lab[language],
  x   = " ",
  fill = " "
 )

Statistikbanken

Metode


# Transform
IEXSITC <- 
 step %>% 
 mutate(
  export = fct_reorder(processing, -value, sum, na.rm = TRUE),
  value = value / 10^9
  ) 

tab <- 
 IEXSITC %>% 
 select(-2, -3) %>% 
 arrange(desc(time)) %>% 
 filter(time >= year(Sys.time()) - 5) %>% 
 mutate(time = time %>% factor(levels = unique(time))) %>% 
 spread(time, value)

# Table
tab %>% 
 select(-1) %>% 
 rename(" " = 1) %>% 
 statgl_table() %>% 
 pack_rows(index = tab[[1]] %>% table()) %>% 
 row_spec(1, bold = TRUE) %>% 
 add_footnote(sdg9$figs$fig4$foot[language], notation = "symbol")
2021 2020 2019 2018 2017
Hele året
I alt NA 5,304736 5,517681 4,439348 3,871753
Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf NA 4,847478 5,063644 3,750740 3,479816
* Millarder kroner
# Import
IEXSITC_raw <-
 statgl_url("IEXSITC", lang = language) %>%
 statgl_fetch(processing = px_all(),
        transaction = 2,
        time    = px_all(),
        .col_code  = TRUE
        ) %>% 
  as_tibble()

# Transform
IEXSITC <- 
 IEXSITC_raw %>% 
 filter(processing %in% unique(IEXSITC_raw[[1]])[c(16, 26, 45, 55, 65, 74)]) %>% 
 mutate(
  time    = time %>% make_date(),
  value   = value / 10^6,
  processing = processing %>% str_remove_all("[:digit:]|\\-") %>% trimws()
  )

# Plot
IEXSITC %>% 
 ggplot(aes(
  x = time, 
  y = value,
  fill = processing
  )) +
 geom_area() + 
 facet_wrap(~ processing, labeller = label_wrap_gen(30)) +
 scale_fill_statgl() +
 theme_statgl() +
 theme(plot.margin = margin(10, 10, 10, 10)) +
 theme(legend.position = "none") +
 labs(
  title = sdg9$figs$fig5$title[language],
  x = " ", 
  y = sdg9$figs$fig5$y_lab[language],
  fill = " "
 )

Statistikbanken

Metode


# Transform
IEXSITC <- 
 IEXSITC_raw %>% 
 filter(processing %in% unique(IEXSITC_raw[[1]])[c(16, 26, 45, 55, 65, 74)],
     time >= year(Sys.time()) -7,
     value != "NA") %>% 
 arrange(desc(time)) %>% 
 mutate(
  value   = round(value / 10^6, 3),
  processing = processing %>% str_remove_all("[:digit:]|\\-") %>% trimws(),
  time    = time %>% factor(levels = unique(time))
  ) %>% 
 spread(3,4)

# Table
IEXSITC %>% 
 select(-2) %>% 
 rename(" " = 1) %>% 
 statgl_table() %>% 
 pack_rows(index = IEXSITC[[2]] %>% str_to_title() %>% table()) %>% 
 add_footnote(sdg9$figs$fig5$foot[language], notation = "symbol")
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Eksport
Bearb. Varer, hovedsagelig halvfabrikata i alt 13,193 5,699 13,285 6,287 3,914 3,857
Bearbejdede varer i.a.n. i alt 5,117 11,720 11,818 18,718 11,942 14,034
Diverse varer og transaktioner i.a.n. i alt 91,546 108,924 124,994 123,768 138,311 248,295
Maskiner og transportmidler i alt 326,187 315,276 530,455 235,614 276,679 92,290
Mineral, brændsels og smørestoffer o.l. i alt 0,079 0,004 0,002 0,009 0,002 0,006
Råstoffer, ikke spiselige (undt. Brændsel) i alt 6,824 7,882 4,605 3,476 5,395 5,230
* Millioner kroner

Industriens bruttoværditilvækst


FN 9.2.1 Industriens bruttoværditilvækst
# Import
BVT <-
 statgl_url("NRX0418", lang = language) %>% 
 statgl_fetch("units"  = "L",
        "industry" = px_all(),
        "time"   = px_all(),
        .col_code = TRUE
        ) %>% 
  as_tibble() %>% 
 mutate(value = value/1000)


BVT <- BVT %>% filter(industry %in% unique(BVT %>% pull(2))[9])


BNP <-
 statgl_url("NRX10", lang = language) %>% 
 statgl_fetch("units"  = "L",
        "account" = "02",
        "Aar"  = px_all(),
        .col_code = TRUE
        ) %>% 
  as_tibble() %>% 
 rename("time" = Aar)

# Transform
industry <- 
 BVT %>% 
 rename("BVT" = 4) %>% 
 left_join(BNP %>% rename("BNP" = 4)) %>% 
 mutate(value = BVT / BNP,
     time = time %>% as.numeric())

# Plot
industry %>% 
 ggplot(aes(
  x = time,
  y = value
 )) +
 geom_line(size = 2) +
 scale_y_continuous(labels = scales:: percent) +

 theme_statgl() + 
 scale_color_statgl() +
 theme(legend.position = "none") +
 labs(
  title  = sdg9$figs$fig6$title[language],
  subtitle = industry[[1]][1],
  x    = " ",
  y    = sdg9$figs$fig6$y_lab[language],
  caption = sdg9$figs$fig6$cap[language]
 )

Statistikbanken, bruttoværditilvækst

Statistikbanken, BNP per indbygger


tab <- 
 industry %>% 
 select(industry, time, value) %>% 
 mutate(
  industry = industry %>% str_remove_all("C "),
  value  = value * 100
  ) %>% 
 arrange(desc(time)) %>% 
 filter(time >= max(time) - 5) %>% 
 mutate(time = time %>% as.character() %>% fct_inorder()) %>% 
 mutate(value = value %>% round(2)) %>% 
 mutate(value = paste0(value, "%")) %>% 
 spread(time, value)

tab %>% 
 rename(" " = 1) %>% 
 statgl_table() %>% 
 add_footnote(sdg9$figs$fig6$foot[language], notation = "symbol")
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Industri 0.19% 0.2% 0.29% 0.14% 0.26% 0.23%
* Procentvis andel af BNP per indbygger

Industriens beskæftigelse


FN 9.2.2 Industriens beskæftigelse
# Import
NRX0518_raw <-
 statgl_url("NRX0518", lang = language) %>% 
 statgl_fetch(
  "units"  = c("TOT", "C"),
  "industry" = "BES",
  "time"   = px_all(),
  .col_code = TRUE
  ) %>% 
  as_tibble()


NRX0518 <- 
 NRX0518_raw %>% 
 spread(units, value) %>% 
 rename("indu" = 3, "total" = 4) %>% 
 mutate(
  value = indu / total,
  time = time %>% as.numeric()
  )NRX0518 %>% 
 ggplot(aes(
  x = time,
  y = value 
 )) +
 geom_line(size = 2) +
 expand_limits(y = 0) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(scale = 100, accuracy = 1, big.mark = ".",
  decimal.mark = ",")) +
 theme_statgl() + scale_color_statgl() +
  theme(legend.position = "none") +
 labs(
  title = sdg9$figs$fig7$title[language],
  x = " ",
  y = sdg9$figs$fig7$y_lab[language],
  caption = sdg9$figs$fig7$cap[language]
 )

Statistikbanken


NRX0518 %>% 
 select(time, value) %>% 
 arrange(desc(time)) %>% 
 filter(time >= max(time) - 5) %>% 
 mutate(time = time %>% as.character() %>% fct_inorder()) %>% 
 mutate(
  value = value * 100,
  value = value %>% round(1)
  ) %>% 
 spread(time, value) %>% 
 statgl_table() %>% 
 add_footnote(sdg9$figs$fig7$foot[language], notation = "symbol")
2020 2019 2018 2017 2016 2015
5,5 5,5 5,9 5,8 5,8 5,4
* Procentvis andel af samlede beskæftigelse