Kapitel 3. Nye beregninger af tidligere offentliggjorte tal

Tidligere offentliggjorte foreløbige tal for 2019 justeres og offentliggøres i denne publikation som endelige tal. Det betyder at alle oplysninger for året er blevet opstillet i produktbalancer, som giver mulighed for sammenstilling af alle kilder, og residual bestemmelse af størrelser, som ikke kendes, f.eks. det private forbrug.

 

De foreløbige tal for 2020 og 2021, der fremstilles i denne publikation er opstillet på en mere summarisk måde end tallene for de endelige år, med inddragelse af kilder så langt frem i tiden som muligt. For de år, hvor der endnu ikke foreligger færdige kildemateriale til nationalregnskabet, fremskrives disse med forskellige relevante indikatorer. Dette betyder at der ved bearbejdningen af tidligere foreløbige år til endelige år, kan fremkomme nye oplysninger, der giver nye tal og indikatorer til fremskrivning af de foreløbige år.

 

Nedenstående figur 9 viser ændringerne i de nye beregninger af BNP i kædede værdier i forhold til tidligere offentliggjorte beregninger. Ændringerne i de tidligere offentliggjorte tal viser at den reale vækst i BNP er blevet opjusteret med hhv. 0,6 procentpoint i 2019 og nedjusteret med 0,2 procentpoint i 2020.

 

Figur 9. Bruttonationalproduktet, årlig realvækst

 

Afsnit 3.1

Beregninger af endelige tal for 2019

Beregningerne til endelige tal viser at BNP er opjusteret med 20 mio. kr. i 2019 i løbende priser. Udviklingen i priserne viser, at den reale vækst i BNP er opjusteret med 0,6 procentpoint.

 

Den største justering på anvendelsessiden, er sket i det private forbrug. Opjusteringen på 22 mio. kr. er et resultat af indarbejdelse af ny viden omkring befolkningens forbrugsmønster af narkotika. Indarbejdelsen af de nye forbrugsmønstre er baseret på rapporten Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2018 – Levevilkår, livsstil og helbred fra Statens Institut for Folkesundhed.

 

Oversigt 3. Forsyningsbalancen for 2019. Revision

 

Hidtidig værdi
(1)

Ny værdi
(2)

Ændringer
(2-1)

 

                                    Løbende priser, mio. kr.                                   

BNP .......................

19.970

19.990

20

Import af varer ................

6.899

6.903

4

Import af tjenester .............

3.326

3.322

-4

Tilgang i alt.................

30.195

30.215

20

Privat forbrug .................

6.983

7.005

22

Offentligt forbrug ..............

8.755

8.755

0

Faste bruttoinvesteringer ........

6.155

6.154

-2

  Bygninger og anlæg ...........

5.366

5.364

-2

  Transportmidler ..............

1.520

1.520

0

  Maskiner og inventar ..........

371

370

-2

  Forskning og udvikling .........

357

357

0

  Mineral efterforskning ..........

433

433

0

  Computer software ............

0

0

0

Lagerforøgelser ...............

97

97

0

Eksport af varer ...............

6.008

6.008

0

Eksport af tjenester ............

2.197

2.197

0

Anvendelse i alt..............

30.195

30.215

20

 

                    Årlig real vækst i pct.                   

Ændringer i
pct. point

BNP .......................

2,3

2,8

0,6

Import af varer og tjenester .......

14,5

15,1

0,7

Tilgang i alt.................

6,1

6,7

0,6

Privat forbrug .................

-0,1

0,5

0,6

Offentligt forbrug ..............

4,4

4,0

-0,4

Bruttoinvesteringer .............

53,3

46,9

-6,3

Eksport af varer og tjenester ......

-10,4

-5,4

5,0

Anvendelse i alt..............

6,1

6,7

0,6

 

Oversigt 4. Privatforbrug 2019. Revision

 

Hidtidig værdi
(1)

Ny værdi
(2)

Ændringer
 (2-1)

 

                            Løbende priser, mio. kr.                           

Husholdningernes forbrug på
grønlandsk område
...................

7.347

7.369

22

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer....

1.658

1.656

-2

Alkoholiske drikkevarer, tobak og narkotika...

944

965

21

Beklædning og fodtøj...................

246

244

-1

Boligbenyttelse.......................

1.342

1.342

0

El, gas, brændsel, fjernvarme.............

450

450

0

Boligudstyr, husholdningstjenester mv.......

275

274

-2

Medicin, lægeudgifter og lign..............

65

65

0

Anskaffelse af køretøjer.................

93

93

0

Anden transport og kommunikation.........

631

631

-1

Fritidsudstyr, underholdning og rejser.......

592

598

6

Andre varer og tjenester.................

1.052

1.052

0

 

              Årlig real vækst i pct.             

Ændringer i
pct. point  

Husholdningernes forbrug på
grønlandsk område
...................

0,2

0,8

0,6

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer....

1,3

4,1

2,8

Alkoholiske drikkevarer, tobak og narkotika...

4,5

9,7

5,2

Beklædning og fodtøj...................

3,6

11,8

8,2

Boligbenyttelse.......................

1,7

0,9

-0,7

El, gas, brændsel, fjernvarme.............

0,4

0,6

0,2

Boligudstyr, husholdningstjenester mv.......

5,2

-2,5

-7,7

Medicin, lægeudgifter og lign..............

15,0

13,2

-1,7

Anskaffelse af køretøjer.................

-5,0

-12,7

-7,7

Anden transport og kommunikation.........

-5,0

-7,6

-2,6

Fritidsudstyr, underholdning og rejser.......

3,4

6,1

2,7

Andre varer og tjenester.................

-7,5

-9,9

-2,4

 

Afsnit 3.2

Beregninger af nye foreløbige tal for 2020

Beregninger af endelige nationalregnskabstal for 2019 har givet grundlag for nye fremskrivninger af de foreløbige tal for 2020, som vises i oversigt 5.

 

På tilgangssiden er BNP blevet opjusteret med 45 mio. kr. i 2020, mens importen af varer og tjenester er blevet nedjusteret med 399 mio. kr. Revisionen af importen af varer og tjenester skyldes hovedsageligt forbedrede indberetninger til handel med tjenester.

 

På anvendelsessiden kan det ses at det offentlige og det private forbrug er blevet nedjusteret med i alt 204 mio.kr. Eksporten blevet nedjusteret med 66 mio.kr. og kan primært henføres til eksport af tjenester.

 

Oversigt 5. Forsyningsbalancen for 2020. Revision

 

Hidtidig værdi
(1)

Ny værdi
(2)

Ændringer
(2-1)

 

                          Løbende priser, mio. kr.                         

BNP .................................

20.124

20.169

45

Import af varer .........................

6.549

6.276

-273

Import af tjenester .......................

3.279

3.153

-126

Tilgang i alt...........................

29.951

29.597

-354

Privat forbrug ..........................

7.150

7.116

-34

Offentligt forbrug ........................

8.991

8.820

-170

Faste bruttoinvesteringer ..................

6.471

6.380

-91

  Bygninger og anlæg ....................

5.818

5.877

59

  Transportmidler ........................

1.350

1.468

118

  Maskiner og inventar ....................

338

374

37

  Forskning & udvikling ....................

328

328

0

  Mineral efterforskning ...................

324

174

-150

  Computer software .....................

0

0

0

Lagerforøgelser ........................

22

30

8

Eksport af varer ........................

5.710

5.697

-13

Eksport af tjenester ......................

1.608

1.554

-54

Anvendelse i alt........................

29.951

29.597

-354

 

            Årlig real vækst i pct.           

Ændringer i
pct. point  

BNP .................................

0,4

0,2

-0,2

Import af varer og tjenester ................

-2,8

-5,8

-3,1

Tilgang i alt...........................

-0,7

-1,9

-1,2

Privat forbrug ..........................

1,6

0,4

-1,3

Offentligt forbrug ........................

-2,1

-1,8

0,4

Bruttoinvesteringer ......................

5,9

0,4

-5,4

Eksport af varer og tjenester ...............

-6,2

-5,6

0,6

Anvendelse i alt........................

-0,7

-1,9

-1,2

 

Nye beregninger af tallene for de foreløbige år viser at der i løbende priser har været en nedjustering af det private forbrug i 2020 på 33 mio. kr. De største ændringer er nedjustering af Fødevarer samt Fritidsudstyr, underholdning og rejser.

 

Oversigt 6. Privat forbrug 2020. Revision

 

Hidtidig værdi
(1)

Ny værdi
(2)

Ændringer
(2-1)

 

                            Løbende priser, mio. kr.                           

Husholdningernes forbrug på
grønlandsk område
...................

7.261

7.228

-33

Fødevarer...........................

1.751

1.700

-51

Drikkevarer og tobak...................

992

1.020

28

Beklædning og fodtøj...................

279

277

-2

Boligbenyttelse.......................

1.352

1.353

1

El, gas, brændsel, fjernvarme.............

491

490

-1

Boligudstyr, husholdningstjenester mv.......

290

284

-6

Medicin, lægeudgifter og lign..............

75

76

1

Anskaffelse af køretøjer.................

101

101

0

Anden transport og kommunikation.........

394

409

14

Fritidsudstyr, underholdning og rejser.......

565

526

-39

Andre varer og tjenester.................

972

991

20

 

              Årlig real vækst i pct.             

Ændringer i
pct. point  

Husholdningernes forbrug på
grønlandsk område
....................

-2,0

-3,2

-1,2

Fødevarer............................

4,6

0,8

-3,8

Drikkevarer og tobak....................

1,2

2,2

1,0

Beklædning og fodtøj....................

17,9

17,6

-0,4

Boligbenyttelse........................

0,2

0,4

0,2

El, gas, brændsel, fjernvarme..............

8,1

7,9

-0,2

Boligudstyr, husholdningstjenester mv........

4,8

3,7

-1,1

Medicin, lægeudgifter og lign...............

14,7

16,4

1,7

Anskaffelse af køretøjer..................

3,9

8,8

4,9

Anden transport og kommunikation..........

-38,2

-34,8

3,4

Fritidsudstyr, underholdning og rejser........

-1,2

-13,6

-12,3

Andre varer og tjenester..................

-9,2

0,0

9,2