Kapitel 2. Hovedresultater

Forsyningsbalancen er den grundlæggende nationalregnskabs-identitet, som viser sammenhængen mellem tilgang og anvendelse, og udtrykkes ved:

 

 

Produktion (BNP) + Import = Forbrug + Investering + Eksport

 

 

Oversigt 2 viser forsyningsbalancen for perioden 2012 til 2021 i løbende priser og kædede værdier samt den reale årlige vækst i pct. Stigningen af BNP i 2021 har primært været drevet af investeringer samt indenlandsk forbrug.

 

Oversigt 2. Forsyningsbalancen 2012-2021

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

                                                                Løbende priser, mio. kr.                                                               

BNP ......................

15.116

15.080

15.951

16.814

18.224

18.829

19.296

19.990

20.169

20.344

Import af varer og tjenester ......

9.594

8.778

7.755

7.654

8.214

8.193

8.745

10.225

9.428

10.114

Tilgang i alt.................

24.710

23.857

23.706

24.468

26.438

27.022

28.042

30.215

29.597

30.458

Privat forbrug ................

6.425

6.418

6.652

6.677

6.828

6.928

6.943

7.005

7.116

7.289

Offentligt forbrug ..............

6.920

7.216

7.312

7.432

7.717

7.986

8.325

8.755

8.820

9.178

Bruttoinvesteringer ............

5.695

4.538

3.605

4.040

4.464

4.446

4.195

6.251

6.410

6.782

Eksport af varer og tjenester .....

5.670

5.685

6.137

6.319

7.429

7.662

8.578

8.205

7.251

7.209

Anvendelse i alt.............

24.710

23.857

23.706

24.468

26.438

27.022

28.042

30.215

29.597

30.458

 

                                                      Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.                                                     

BNP ......................

14.203

14.019

14.684

14.312

14.983

14.990

15.084

15.511

15.540

15.741

Import af varer og tjenester ......

8.886

8.297

7.346

7.473

8.295

8.004

8.198

9.439

8.887

9.411

Tilgang i alt.................

23.045

22.269

21.998

21.748

23.196

22.951

23.219

24.769

24.309

24.979

Privat forbrug ................

6.048

5.981

6.024

6.035

6.124

6.177

6.271

6.303

6.327

6.527

Offentligt forbrug ..............

6.651

6.925

6.912

6.874

6.995

7.111

7.326

7.619

7.484

7.593

Bruttoinvesteringer ............

5.501

4.361

3.404

3.752

4.161

3.989

3.714

5.457

5.480

5.835

Eksport af varer og tjenester .....

4.803

4.917

5.498

4.953

5.704

5.488

5.686

5.377

5.076

5.109

Anvendelse i alt.............

23.045

22.269

21.998

21.748

23.196

22.951

23.219

24.769

24.309

24.979

 

                                                                  Årlig real vækst i pct.                                                                 

BNP ......................

1,4

-1,3

4,7

-2,5

4,7

0,1

0,6

2,8

0,2

1,3

Import af varer og tjenester ......

-30,0

-6,6

-11,5

1,7

11,0

-3,5

2,4

15,1

-5,8

5,9

Tilgang i alt.................

-13,7

-3,4

-1,2

-1,1

6,7

-1,1

1,2

6,7

-1,9

2,8

Privat forbrug ................

-0,9

-1,1

0,7

0,2

1,5

0,9

1,5

0,5

0,4

3,2

Offentligt forbrug ..............

1,0

4,1

-0,2

-0,6

1,8

1,7

3,0

4,0

-1,8

1,4

Bruttoinvesteringer ............

-39,0

-20,7

-21,9

10,2

10,9

-4,1

-6,9

46,9

0,4

6,5

Eksport af varer og tjenester .....

-3,9

2,4

11,8

-9,9

15,2

-3,8

3,6

-5,4

-5,6

0,7

Anvendelse i alt.............

-13,7

-3,4

-1,2

-1,1

6,7

-1,1

1,2

6,7

-1,9

2,8

Anm.: Tallene for 2012-2019 er endelige tal, mens tallene for 2020 og 2021 er foreløbige tal.

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD01

 

Kigger man på den årlige reale økonomiske vækst i pct. kan det ses, at realvæksten har været svingende fra 2012 til 2016 og stigende fra 2017 på trods af Coronakrisen. Væksten på 1,3 pct i 2021 viser et klart tegn på genopretning af den grønlandske økonomi. Det skal dog bemærkes at tallene for 2020 og 2021 er foreløbige beregninger, og de kan derfor ændre sig, når der foreligger mere bearbejdede datamateriale for de pågældende år.

 

Figur 3 viser den reale udvikling i forsyningsbalancens hovedposter fra 2017 til 2021.

 

Figur 3. Indeks for real vækst i BNP og dets hovedposter 2017-2021, 2010=100

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD11

 

Figuren viser at nettoeksporten i 2021 er faldet markant, hvilket betyder, at importen er steget mere end eksporten. Faldet i nettoeksport kan ses i sammenhæng med udviklingen i faste bruttoinvesteringer, idet store anlægsinvesteringer typisk udføres af udenlandske virksomheder, hvad der har ført til en øget import, og kun i beskedent omfang har givet direkte anledning til produktion i landet. Indirekte har det dog betydet øget beskæftigelse i andre sektorer.

 

Figur 4 viser hvorledes den samlede BNP-vækst i hvert af årene 2012 til 2021 kan henføres til henholdsvis indenlandsk efterspørgsel, nettoeksport og investeringer. Den indenlandske efterspørgsel er summen af privatforbrug, offentligt forbrug samt bruttoinvesteringer.

 

Figur 4. Reale bidrag til væksten fra indenlandsk efterspørgsel, nettoeksport og bruttoinvesteringer 2012-2021

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD11

 

I figur 5 vises de enkelte komponenters bidrag til den reale vækst for årene 2019 til 2021. I figuren kan det ses at der har været positiv vækst i BNP i 2021. Bidraget til den positive vækst kommer fra den indenlandske efterspørgsel, som består af privat- og offentligt forbrug samt bruttoinvesteringer.

 

Figur 5. De enkelte komponenters bidrag til den reale vækst 2019-2021

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD11

 

I oversigt 14 i afsnit 5.4 vises en detaljeret fordeling af investeringerne på kategorier, hvor det fremgår, at investeringerne i olie- og mineral efterforskning er faldet fra 2.133 mio. kr. i 2012 til 174 mio. kr. i 2020. I 2021 er tallet steget til 274 mio. kr. Efterforskningsomkostningerne betragtes som investeringer i nationalregnskabet og betragtes ligeledes som import af tjenester udført af udenlandske virksomheder. Da det er investeringer, der er importeret som tjenester, kan det også aflæses af figuren, at de efterforskningsaktiviteter, der har fundet sted, endnu ikke har givet anledning til indenlandsk produktion af nævneværdigt omfang.

 

I Figur 6 herunder vises erhvervenes bidrag til den reale vækst for årene 2019 til 2021. I figuren kan det ses at væksten i 2019 og 2020 primært kan tilskrives vækst indenfor flere brancher, men hvor den største vækst er sket indenfor Offentlige og personlige tjenester og Bygge og anlæg. I 2021 kommer vækstbidraget primært fra Fiskeri og fangst, Serviceerhverv samt Offentlige og personlige tjenester.

 

Figur 6. Erhvervenes vækstbidrag til BNP, opgjort i procentpoint

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD13

 

De grønlandske husholdningers samlede forbrug opgøres som en del af nationalregnskabet. I 2021 er opgørelsen over husholdningernes forbrug i nationalregnskabet på 6.527 mio. kr. i kædede værdier, 2010-priser. Figur 7 viser udviklingen i husholdningernes forbrug korrigeret for prisudviklingen.

 

Figur 7. Udviklingen i det private forbrug, 2012-2021, kædede værdier

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD07

 

Importen af varer og tjenester udgjorde 9.411 mio. kr. i kædede værdier i 2021, hvilket er en stigning på 5,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af varer og tjenester var i 2021 på 5.109 mio. kr., som er en stigning på 0,7 pct. i forhold til året før. Denne udvikling i importen og eksporten vises i figur 8, som også viser handelsbalancen.

 

Figur 8. Udviklingen i import, eksport og handelsbalancen 2012-2021, kædede værdier

Kilde: https://bank.stat.gl/NRD11