Kapitel 5. Analysemuligheder

Nationalregnskabet giver mulighed for at analysere samfundsøkonomien og sammenligne den med andre landes økonomiske tal. I det følgende gives eksempler på sådanne analysemuligheder.

 

Afsnit 5.1
Erhvervsstrukturen

Med denne offentliggørelse er til brug for Grønlands nationalregnskab valgt en brancheinddeling med 35 hovedbrancher. Hver af disse er defineret, så den dækker én eller flere brancher på 2-cifret niveau fra de internationalt benyttede klassifikationer ISIC Rev.4 eller NACE Rev.2 på 2-cifret niveau. Når man har valgt at slå flere 2-cifrede brancher sammen, skyldes det, at de pågældende erhverv er svagt repræsenteret i Grønland. I modsætning hertil er fiskeriet opdelt på tre brancher i lyset af den rolle, det indtager i en grønlandsk sammenhæng.

 

Brancheplaceringen af de enkelte virksomheder foregår i det Danske Erhvervsregister (CVR), der indeholder oplysninger om alle virksomheder (juridiske enheder) med tilhørende driftsenheder (arbejdssteder). Hvert arbejdssted placeres i den branche, hvor det har sin hovedaktivitet. I det produktionsbaserede nationalregnskab er det arbejdsstederne, der fordeles på brancher i overensstemmelse med deres hovedaktiviteter.

 

Kilderne til oplysninger om de enkelte branchers økonomi kan variere. Således er produktionen i brancherne 0102 til 0303, der dækker landbrug, fangst, jagt og fiskeri, overvejende opstillet ud fra oplysninger om mængder og priser for disse branchers karakteristiske produkter. I øvrigt kan alle slags relevante kilder være benyttet ved beregningerne, men hovedreglen er, at den private del af økonomien er opstillet med udgangspunkt i statistik over virksomhedsregnskaber, mens oplysningerne om den offentlige aktivitet kommer fra regnskaber for Landskassen, kommunerne, Staten og nogle kvasi-offentlige enheder.

 

Grænsen mellem markedsmæssig virksomhed og ikke-markedsmæssig ”Offentlig forvaltning og service” følger ikke nødvendigvis ejerskabet. Aktiviteter inden for byggematerialeindustri, entreprenørvirksomhed, boligudlejning, transport og lign. er typisk klassificeret som markedsmæssig virksomhed, selv om de pågældende enheder er kommunale eller tilhører Selvstyret, mens enkelte selvstændige enheder, hvis aktiviteter hovedsagelig drives for offentlige penge, er klassificeret som en del af ”Offentlig forvaltning og Service”.

 

Den centrale primærstatistiske kilde til oplysninger om private virksomheders økonomi er regnskabsstatistikken for selskaber. Selskabsregnskaberne suppleres med indkomstoplysninger for selvstændigt erhvervsdrivende, hvad der medfører en meget høj grad af dækning af den grønlandske økonomi.

 

Da regnskaber typisk vedrører juridiske enheder, har det i en del tilfælde været nødvendigt at opdele firmaer efter aktiviteter og at brancheplacere de enkelte dele i overensstemmelse hermed. Det gælder f.eks. handels- eller bygge- og anlægsaktiviteter, der optræder i firmaer uden for handels eller bygge- og anlægsbrancherne.

 

Den største udfordring i den forbindelse har været opdelingen af de største virksomheder inden for fiskeri- og seafood-komplekset. Således har Royal Greenland A/S, som hidtil har været placeret i branche 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter, men aktivitetsmæssigt spænder virksomheden over fiskeri, fiskeforarbejdning på fabrikstrawlere og landbaserede anlæg samt engroshandel med fiskeprodukter, der i nationalregnskabet placeres i de tre brancher: 0302 Udenskærs fiskeri, 1000 Fødevareindustri og 4600 Engroshandel.

 

Ud fra regnskaberne alene er en sådan opdeling vanskelig, når disse aktiviteter er integreret i samme virksomhed. Metoden har derfor været at foretage opsplitningen i forbindelse med opstilling og afstemning af produktbalancerne, hvor det er muligt at skelne mellem ubearbejdede og bearbejdede fisk og at henføre produktionen af forskellige produkter til forskellige brancher. Samtidig opdeles værdiforøgelsen mellem fiskeri, forarbejdningsindustri og engroshandel. Flytningen mellem brancher bliver således årsag til, at man ikke umiddelbart kan genfinde regnskabsstatistikkens tal i nationalregnskabet.

 

Ved de hovedreviderede beregninger, der blev offentliggjort for første gang i januar 2018, er der i vidt omfang benyttet nye kildedata ved opstillingen af fiskeriets produktion og eksport. I den forbindelse er afgrænsningen mellem fiskeri-, produktions- og handelsaktiviteter ændret noget, hvad der også påvirker den relative størrelse af kompleksets brancher.

 

Oversigt 9. Erhvervenes produktion 2009-2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

Produktion i alt ................

23.166

23.815

24.831

25.934

25.830

26.626

27.776

29.916

30.942

31.899

Fiskeri og fangst ................

2.243

2.550

2.848

3.305

3.145

3.773

3.850

4.530

4.861

4.635

Råstofudvinding ................

372

191

157

308

204

189

283

149

193

197

Industri .......................

1.499

1.496

1.757

1.975

1.808

1.729

1.810

2.174

1.712

2.392

Forsyning og renovation ..........

846

830

943

1.043

1.013

1.008

1.037

1.029

1.039

987

Bygge- og anlægsvirksomhed ......

2.375

2.748

2.775

2.857

2.626

2.429

2.915

3.272

3.594

3.590

Handel .......................

1.921

1.877

1.850

1.789

2.034

2.266

2.474

2.652

2.740

2.775

Transport .....................

2.451

2.542

2.733

2.696

2.611

2.718

2.746

2.925

3.142

3.350

Hoteller og restauranter ...........

615

645

642

627

630

577

636

664

703

719

Post, tele, IT, radio, TV mv.  .......

1.144

1.156

1.151

1.156

1.191

1.202

1.247

1.325

1.305

1.268

Finansiering og forretningsservice ...

2.763

2.797

2.839

2.935

3.008

3.040

2.962

3.075

3.170

3.222

Offentlige og personlige tjenester ...

6.937

6.984

7.136

7.245

7.561

7.694

7.816

8.120

8.481

8.764

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

Produktion i alt ................

23.678

23.815

23.904

24.157

23.842

24.320

24.036

25.556

25.707

26.435

Fiskeri og fangst ................

2.384

2.550

2.502

2.515

2.456

2.876

2.447

2.921

2.994

2.893

Råstofudvinding ................

375

191

152

303

207

189

277

149

195

192

Industri .......................

1.549

1.496

1.607

1.734

1.653

1.943

1.811

2.096

1.474

1.983

Forsyning og renovation ..........

856

830

896

910

896

928

938

932

994

1.129

Bygge- og anlægsvirksomhed ......

2.405

2.748

2.712

2.752

2.488

2.242

2.626

2.902

3.161

3.075

Handel .......................

1.873

1.877

1.815

1.866

1.831

1.801

1.791

1.869

1.889

1.903

Transport .....................

2.479

2.542

2.703

2.610

2.485

2.508

2.463

2.602

2.660

2.865

Hoteller og restauranter ...........

645

645

621

591

585

528

575

592

617

627

Post, tele, IT, radio, TV mv.  .......

1.160

1.156

1.138

1.129

1.200

1.216

1.246

1.312

1.269

1.232

Finansiering og forretningsservice ...

2.839

2.797

2.771

2.769

2.778

2.734

2.616

2.675

2.718

2.708

Offentlige og personlige tjenester ...

7.111

6.984

6.989

6.968

7.263

7.272

7.236

7.369

7.528

7.693

 

Årlig real vækst i pct.

Produktion i alt ................

-0,1

0,6

0,4

1,1

-1,3

2,0

-1,2

6,3

0,6

2,8

Fiskeri og fangst ................

-7,0

7,0

-1,9

0,5

-2,4

17,1

-14,9

19,4

2,5

-3,4

Råstofudvinding ................

-5,6

-49,1

-20,5

99,7

-31,7

-8,8

47,1

-46,4

31,3

-1,6

Industri .......................

-19,0

-3,4

7,4

8,0

-4,7

17,5

-6,8

15,7

-29,7

34,6

Forsyning og renovation ..........

0,3

-3,0

8,0

1,6

-1,6

3,5

1,1

-0,7

6,7

13,5

Bygge- og anlægsvirksomhed ......

1,9

14,3

-1,3

1,5

-9,6

-9,9

17,1

10,5

8,9

-2,7

Handel .......................

-0,8

0,2

-3,3

2,8

-1,9

-1,6

-0,5

4,3

1,1

0,7

Transport .....................

-5,7

2,6

6,3

-3,4

-4,8

0,9

-1,8

5,6

2,2

7,7

Hoteller og restauranter ...........

18,9

0,0

-3,7

-4,8

-1,0

-9,7

9,0

3,0

4,1

1,6

Post, tele, IT, radio, TV mv.  .......

4,9

-0,3

-1,6

-0,8

6,3

1,4

2,4

5,3

-3,3

-3,0

Finansiering og forretningsservice ...

4,8

-1,5

-0,9

-0,1

0,3

-1,6

-4,3

2,2

1,6

-0,4

Offentlige og personlige tjenester ...

5,6

-1,8

0,1

-0,3

4,2

0,1

-0,5

1,8

2,2

2,2

Bemærk: Oversigten  blev rettet d. 15.11.2019

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0318

 

Figur 10 viser erhvervenes produktion som procentandel af den samlede produktion. Erhvervet Offentlige og personlige tjenester er det største erhverv og tegner sig for knap en tredjedel af samfundets produktion. Erhvervet består af produktion af offentlige serviceydelser vedr. administration, sundhed og undervisning mm.

 

Figur 10. Erhvervenes produktion i pct. af den samlede produktionsværdi

Bemærk: Figuren blev rettet d. 15.11.2019

 

Fiskeri og fangst samt Industri står tilsammen for 22 pct. af produktionen i 2018. Det skal her bemærkes, at fabriksanlæg, der forarbejder fisk og skaldyr, er placeret under Industri. Det skal ligeledes bemærkes, at store virksomheder med aktiviteter i flere forskellige brancher så vidt muligt er opdelt i de forskellige brancher. F.eks. er en virksomhed som Royal Greenland i perioden 2009-2018 har været placeret i engroshandel i Grønlandske Erhvervs Register, men er i nationalregnskabet opdelt i 3 forskellige brancher, som er Fiskeri og fangst, Industri og Engroshandel.

 

Produktionen i Råstofudvinding har i perioden 2009-2018 været beskeden i forhold til de øvrige etablerede brancher. Til gengæld er investeringerne i
olie-, gas og mineralefterforskning i samme periode steget markant til 5.114 mio. kr. i 2011, en stigning som også kan ses i posten faste bruttoinvesteringer. Investeringer er dog faldet til 366 mio. kr. i 2018. I nationalregnskabet antages, at olie-, gas og mineralefterforskningen er investeringer i forbindelse med en fremtidig grønlandsk aktivitet. Efterforskning, der udføres af en udenlandsk virksomhed, er imidlertid import af tjenester, som ikke medfører grønlandsk produktion. Den udenlandske virksomheds køb af varer og tjenester i Grønland i forbindelse med efterforskningen indgår til gengæld i Grønlands eksport.

 

Oversigt 10 viser erhvervenes bruttoværditilvækst (produktionsværdi minus forbrug i produktion samt køb af varer og tjenester) i løbende og kædede værdier. For perioden 2009-2018 er bruttoværditilvæksten (BVT) størst indenfor Fiskeriet, Bygge- og anlægsvirksomhed, Handel, Transport, Finansiering og forretningsservice samt Offentlige og personlige tjenester.

 

Oversigt 10. Erhvervenes bruttoværditilvækst

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

Bruttoværditilvækst i alt .........

13.137

13.670

13.994

14.626

14.637

15.406

16.313

17.592

18.038

18.509

Fiskeri og fangst ................

1.571

1.886

2.101

2.448

2.266

2.765

2.865

3.355

3.589

3.448

Råstofudvinding ................

171

106

57

180

90

118

83

66

73

25

Industri .......................

642

612

765

784

764

696

683

834

542

857

Forsyning og renovation ..........

381

385

455

518

509

533

553

590

602

526

Bygge- og anlægsvirksomhed ......

1.245

1.443

1.326

1.377

1.371

1.157

1.547

1.734

1.970

1.991

Handel .......................

1.172

979

969

908

1.149

1.373

1.634

1.670

1.698

1.733

Transport .....................

1.125

1.189

1.213

1.235

1.058

1.211

1.251

1.390

1.429

1.566

Hoteller og restauranter ...........

285

304

257

262

236

259

312

330

358

372

Post, tele, IT, radio, TV mv.  .......

603

637

649

647

645

657

683

772

718

688

Finansiering og forretningsservice ...

1.872

1.934

1.897

1.921

2.069

2.137

2.078

2.142

2.147

2.227

Offentlige og personlige tjenester ...

4.069

4.196

4.306

4.346

4.480

4.502

4.624

4.710

4.911

5.075

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

Bruttoværditilvækst i alt .........

13.384

13.670

13.620

13.795

13.616

14.266

14.002

14.707

14.791

15.272

Fiskeri og fangst ................

1.688

1.886

1.808

1.772

1.702

2.027

1.616

1.891

1.975

1.896

Råstofudvinding ................

181

106

48

161

86

111

81

65

85

18

Industri .......................

642

612

736

811

847

1.233

1.116

1.324

550

1.059

Forsyning og renovation ..........

386

385

444

458

463

525

528

553

619

703

Bygge- og anlægsvirksomhed ......

1.258

1.443

1.395

1.400

1.375

1.124

1.447

1.552

1.801

1.886

Handel .......................

1.079

979

955

1.033

990

967

998

976

972

970

Transport .....................

1.121

1.189

1.276

1.298

1.062

1.166

1.144

1.191

1.166

1.292

Hoteller og restauranter ...........

308

304

256

245

210

221

270

278

296

300

Post, tele, IT, radio, TV mv.  .......

603

637

650

653

699

737

757

842

781

732

Finansiering og forretningsservice ...

1.938

1.934

1.827

1.769

1.845

1.845

1.766

1.776

1.788

1.776

Offentlige og personlige tjenester ...

4.165

4.196

4.226

4.184

4.325

4.275

4.306

4.282

4.397

4.410

 

Årlig real vækst i pct.

Bruttoværditilvækst i alt .........

0,4

2,1

-0,4

1,3

-1,3

4,8

-1,9

5,0

0,6

3,3

Fiskeri og fangst ................

-11,2

11,7

-4,2

-2,0

-3,9

19,1

-20,3

17,0

4,4

-4,0

Råstofudvinding ................

56,1

-41,3

-55,1

237,5

-46,9

30,0

-27,7

-19,2

31,3

-78,9

Industri .......................

-31,6

-4,7

20,4

10,1

4,4

45,7

-9,5

18,7

-58,4

92,4

Forsyning og renovation ..........

2,3

-0,2

15,4

3,2

1,0

13,5

0,6

4,7

11,8

13,6

Bygge- og anlægsvirksomhed ......

9,7

14,7

-3,3

0,3

-1,8

-18,2

28,8

7,2

16,1

4,7

Handel .......................

5,3

-9,3

-2,4

8,2

-4,1

-2,4

3,2

-2,2

-0,4

-0,2

Transport .....................

-9,8

6,1

7,3

1,7

-18,2

9,8

-1,8

4,0

-2,1

10,9

Hoteller og restauranter ...........

10,8

-1,3

-15,7

-4,5

-14,2

5,2

22,0

3,0

6,5

1,5

Post, tele, IT, radio, TV mv.  .......

11,3

5,6

2,1

0,4

7,1

5,4

2,7

11,2

-7,3

-6,3

Finansiering og forretningsservice ...

6,1

-0,2

-5,5

-3,1

4,3

0,0

-4,3

0,6

0,6

-0,7

Offentlige og personlige tjenester ...

5,7

0,7

0,7

-1,0

3,4

-1,2

0,7

-0,6

2,7

0,3

Bemærk: Oversigten  blev rettet d. 15.11.2019

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0418

 

 

 

Bygge- og anlægsvirksomhed (branche 4143) står i 2018 for 11,3 pct. af den samlede produktionsværdi. I 2018 stiger branchens BVT med 1,1 pct. i løbende priser, svarende til 4,7 pct. i kædede værdier. I de endelige tal bestemmes branchens produktionsværdi fra anvendelsessiden, idet branchernes udgifter til forskellige former for bygge- og anlægsarbejder baseres på de kilder, der også benyttes til at opstille branchernes produktion og BVT. I foreløbige år benyttes indikatorer for udviklingen. Branchens input er i den sidste ende bestemt af de byggematerialer mv., der er til rådighed i de pågældende år. Disse værdier sammenholdes dog med de værdier for bygge- og anlægsvirksomheder, der kan findes i regnskabsstatistikkerne og med værdien af branchens aflønning af ansatte. Sådanne kontroller har givet anledning til en række tilpasninger via lagrene af byggematerialer.

 

Bygge- og anlægsproduktionen omfatter:

 

·         Bygningsreparation og anlægsreparation, der svarer til branchernes udgifter til disse formål.

·         Byggeri af boliger, der i de endelige år hovedsagelig er opstillet ud fra de offentlige tilskud til byggeriet og de i hvert år gældende regler for støtte til de forskellige boligformer. Gennem de seneste år må den støttede andel dog antages at være blevet mindre stabil. Samtidig mangles der datagrundlag til udarbejdelse af statistikken over boliger, hvad der medfører, at de skønnede værdier af boligbyggeriet her mere usikre end sædvanligt.

·         Byggeri af erhvervsbygninger, der svarer til opførelsesudgifterne iflg. private og offentlige regnskaber.

·         Anlæg, der er skønnet ud fra anlægsudgifterne iflg. private og offentlige regnskaber.

 

Regnskabernes byggeinvesteringer inkluderer udgifter i forbindelse med ejerskifte, som ikke er produktion i bygge- og anlægsvirksomhed. Disse udgifter fratrækkes ved fastsættelse af værdien af nybyggeriet.

 

Et specielt forhold påvirker tallene for 2007-09. I disse år investerede Tele Greenland bl.a. i et søkabel, der forbinder Grønland med Island og Canada. Dette kabel er klart en anlægsinvestering, der tilhører Grønland, selv om den også finder sted i internationalt farvand. Tidligere blev her fulgt en konvention i ESA95, der indebar, at bygge- og anlægsinvesteringer betragtedes som produktion i det land, hvor investeringen fandt sted. Udgiften til kablet kom derfor til at indgå i Grønlands bygge- og anlægs produktionsværdi. Efter retningslinjerne i SNA 2008 er kablet – lige som en række teleanlæg og vandkraftværker, der er opført af udenlandske virksomheder, ikke længere inkluderet i den grønlandske bygge- og anlægsaktivitet, men ført direkte fra import af bygge- og anlægstjenester til anlægsinvesteringer i Grønland.

 

BVT i Handel i løbende priser steg med 2,1 pct. i 2018, korrigeret for prisudviklingen gav det en realvækst på -0,2 pct. I 2016 var BVT i Handel 1.670 mio. kr. i løbende priser, af de 1.670 mio. kr. er 850 mio. kr. BVT i Engroshandel undtaget biler (branche 4600) og 708 mio. kr. BVT Detailhandel undtaget biler, undtaget biler (branche 4700). Produktionen i handelsbrancherne omfatter alene værdien af de tjenester, der udføres i forbindelse med handelsaktiviteten, herunder opdeling og ompakning af handlede varer. Derimod indgår værdien af indkøbte handelsvarer ikke i handelens produktionsværdi. Det medfører i praksis, at for handelsvarernes bidrag til produktionsværdien beregnes som handelsavancen, dvs. forskellen mellem omsætningen af handelsvarer minus værdien af det hertil svarende handelsvarekøb. Hertil kommer handelstjenester i form af provisioner i forbindelse med agentur- og auktionshandel o. lign. En konsekvens heraf er, at købet af handelsvarer heller ikke medregnes i handelens input.

 

BVT i Transpor var i 2018 1.566 mio. kr. i løbende priser og steg med 9,6 pct. i forhold til året før. Korrigeret for prisudviklingen var det en stigning i BVT på 10,9 pct. For de endelige år (2009-2016) kan man dele erhvervets BVT op på de detaljerede hovedbrancher. I 2016 var den samlede BVT i Transport på 1.390 mio. kr. i løbende priser og blandt de underliggende brancher er BVT størst i Lufttransport (branche 5100) 582 mio. kr. og Skibsfart (branche 5000) 397 mio. kr. I branchen Transport indgår også offentlige virksomheder som f.eks. kommunale busselskaber.

 

Finansiering og forretningsservice udgøres primært af Husleje og ejendomsformidling (branche 6800). I 2018 var BVT i denne kategori 2.227 mio. kr. I Husleje og ejendomsformidling indgår også offentlige boligselskaber samt en beregnet produktionsværdi for ejerboliger. Produktionsværdien for ejerboliger er beregnet udefra lejeindtægten for en tilsvarende lejebolig.

 

Offentlige og personlige tjenester er det største erhverv på Grønland med en produktion på 8.764 mio. kr. i 2018 og en BVT på 5.075 mio. kr. Produktionen i Offentlige og personlige tjenester udgøres primært af det offentliges (Selvstyret, kommunerne og staten) ikke-markedsmæssige produktion. Normen for nationalregnskabets markedsmæssige produktion er, at produktionsværdien er opgjort udefra salgsværdien, men da det offentliges ikke-markedsmæssige produktion som regel er gratis eller sælges til en lav pris er produktionsværdien for det offentliges ikke-markedsmæssige produktion opgjort udefra omkostningssiden. Omkostningerne er opdelt på fire forskellige komponenter; løn, forbrug i produktion (køb af varer og tjenesteydelser), forbrug af fast realkapital (afskrivninger) og andre produktionsskatter minus subsidier. Summen af disse fire omkostningskomponenter udgør således produktionsværdien for det offentliges ikke markedsmæssige produktion.

 

Lønningerne har i perioden 2009 til 2018 i gennemsnit pr. år steget med 2,5 pct. Året 2011 var særligt høj, idet lønningerne steg med 6,4 pct. De sidste par år er lønningerne steget med hhv. 1,6 pct. i 2017 og 4,7 pct. i 2018.

 

Oversigt 11. Aflønning af ansatte

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Lønninger, mio. kr. ...

8.104

8.395

8.934

8.931

8.818

8.743

9.130

9.549

9.699

10.402

Ændring i pct. .......

1,6

3,6

6,4

0,0

-1,3

-0,9

4,4

4,6

1,6

4,7

 

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD0518

 

Den funktionelle indkomstfordeling belyser, hvordan Bruttofaktorindkomsten (BFI) fordeler sig på løn til ansatte og overskud til ejere af virksomheder. Det er til forskel fra den personlige indkomstfordeling, der belyser fordelingen af alle typer af indkomster, fordelt på personer/husholdninger. Aflønning af ansatte udgjorde 10.402 mio. kr. i 2018, svarende til 55,7 pct. af BFI - også betegnet lønkvoten.

 

En del af forklaringen på det høje niveau er, at sektoren offentlig forvaltning og service kræver megen arbejdskraft og er løntung. Det spiller en væsentlig større rolle end i mange andre lande, hvor private løser en lang række opgaver. Hertil kommer betydningen af det lille befolkningsgrundlag, der er spredt på et meget stort areal. Det medfører, at mange opgaver må løses uden mulighed for at høste stordriftsfordele i produktionen.

 

Lønkvoten var helt op på 63,3 pct. i 2011. Stigningen havde baggrund i en reallønsfremgang i denne periode. Siden 2012 er lønkvoten reduceret og har været faldende indtil 2017, for derefter at stige til 55,7 pct. i 2018.

 

Figur 11. Udvikling af lønkvoten