Kapitel 2. Hovedresultater

Forsyningsbalancen er den grundlæggende nationalregnskabs-identitet, som viser sammenhængen mellem tilgang og anvendelse, og udtrykkes ved:

 

 

Produktion(BNP) + Import = Forbrug + Investering + Eksport

 

 

Oversigt 2 viser forsyningsbalancen for perioden 2009 til 2018 i løbende priser og kædede værdier samt den reale årlige vækst i pct. Stigningen af BNP i 2018 er primært et resultat af højere investeringer og øget udenlandsk efterspørgsel af fiskeprodukter.

 

Oversigt 2. Forsyningsbalancen 2009-2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

BNP ......................

13.563

14.078

14.412

15.116

15.080

15.951

16.814

18.224

18.664

19.270

Import af varer og tjenester .....

7.463

10.758

13.338

9.594

8.778

7.755

7.654

8.214

8.207

8.675

Tilgang i alt ................

21.026

24.836

27.750

24.710

23.857

23.706

24.468

26.438

26.871

27.945

Privat forbrug ...............

5.898

6.081

6.320

6.425

6.418

6.652

6.677

6.828

6.879

6.978

Offentligt forbrug .............

6.591

6.591

6.729

6.920

7.216

7.312

7.432

7.717

8.037

8.504

Bruttoinvesteringer ...........

4.369

7.370

9.225

5.695

4.538

3.605

4.040

4.464

4.322

4.595

Eksport af varer og tjenester ....

4.168

4.794

5.476

5.670

5.685

6.137

6.319

7.429

7.634

7.868

Anvendelse i alt ............

21.026

24.836

27.750

24.710

23.857

23.706

24.468

26.438

26.871

27.945

 

Kædede værdier (2010-priser), mio. kr.

BNP ......................

13.838

14.078

14.008

14.203

14.019

14.684

14.312

14.983

15.053

15.537

Import af varer og tjenester .....

7.764

10.758

12.695

8.886

8.297

7.346

7.473

8.295

8.037

8.497

Tilgang i alt ................

21.633

24.836

26.703

23.045

22.269

21.998

21.748

23.196

23.046

23.965

Privat forbrug ...............

6.104

6.081

6.104

6.048

5.981

6.024

6.035

6.124

6.204

6.272

Offentligt forbrug .............

6.758

6.591

6.587

6.651

6.925

6.912

6.874

6.995

7.154

7.284

Bruttoinvesteringer ...........

4.427

7.370

9.013

5.501

4.361

3.404

3.752

4.161

4.132

4.639

Eksport af varer og tjenester ....

4.381

4.794

4.998

4.803

4.917

5.498

4.953

5.704

5.395

5.620

Anvendelse i alt ............

21.633

24.836

26.703

23.045

22.269

21.998

21.748

23.196

23.046

23.965

 

Årlig real vækst i pct.

BNP ......................

0,9

1,7

-0,5

1,4

-1,3

4,7

-2,5

4,7

0,5

3,2

Import af varer og tjenester .....

-9,4

38,6

18,0

-30,0

-6,6

-11,5

1,7

11,0

-3,1

5,7

Tilgang i alt ................

-3,4

14,8

7,5

-13,7

-3,4

-1,2

-1,1

6,7

-0,6

4,0

Privat forbrug ...............

0,7

-0,4

0,4

-0,9

-1,1

0,7

0,2

1,5

1,3

1,1

Offentligt forbrug .............

5,9

-2,5

-0,1

1,0

4,1

-0,2

-0,6

1,8

2,3

1,8

Bruttoinvesteringer ...........

-14,5

66,5

22,3

-39,0

-20,7

-21,9

10,2

10,9

-0,7

12,3

Eksport af varer og tjenester ....

-8,3

9,4

4,3

-3,9

2,4

11,8

-9,9

15,2

-5,4

4,2

Anvendelse i alt ............

-3,4

14,8

7,5

-13,7

-3,4

-1,2

-1,1

6,7

-0,6

4,0

Anm.: Tallene for 2009-2016 er endelige tal, mens tallene for 2017 og 2018 er foreløbige tal.

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD01

 

Kigger man på den årlige reale økonomiske vækst i pct. kan det ses, at den reale vækst i BNP har været svingende gennem perioden, hvor der var højkonjunktur i starten af de viste år ovenfor, og svingende økonomisk vækst fra 2011 til 2015, som afløses af højkonjunktur i 2014 og 2016. I 2018 steg BNP med 3,2 pct. i forhold til året før. Det skal dog bemærkes, at tallene for 2017 og 2018 er foreløbige beregninger, og de kan derfor ændre sig når der foreligger mere bearbejdede datamateriale for de pågældende år.

 

Figur 3 viser den reale udvikling i forsyningsbalancens hovedposter fra 2012 til 2018.

 

Figur 3. Indeks for real vækst i BNP og dets hovedposter 2012-2018, 2010=100

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD11

 

Figuren viser, at nettoeksporten har været faldende i den viste periode, hvilket betyder, at importen er steget mere end eksporten. Den faldende nettoeksport kan ses i sammenhæng med udviklingen i faste bruttoinvesteringer, idet store anlægsinvesteringer typisk udføres af udenlandske virksomheder, hvad der har ført til en øget import, og kun i beskedent omfang har givet direkte anledning til produktion i landet. Det ses endvidere, at væksten i BNP og forbruget i det offentlige samt husholdningerne har været stabil.

 

Figur 4 viser, hvorledes den samlede BNP-vækst i hvert af årene 2009 til 2018 kan henføres til henholdsvis indenlandsk efterspørgsel, nettoeksport og investeringer. Den indenlandske efterspørgsel er summen af privatforbrug, offentligt forbrug samt bruttoinvesteringer.

 

Figur 4. Reale bidrag til væksten fra indenlandsk efterspørgsel,
nettoeksport og bruttoinvesteringer 2009-2018

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD11

 

I figur 5 vises de enkelte komponenters bidrag til den reale vækst for årene 2016 til 2018. I figuren kan det ses, at der har været positiv vækst i BNP i 2018, og den enkelte komponent, der hovedsageligt har bidraget til den positive vækst er den indenlandske efterspørgsel.

 

Figur 5. De enkelte komponenters bidrag til den reale vækst 2016-2018

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD11

 

I oversigt 15 i afsnit 5.4 vises en detaljeret fordeling af investeringerne på kategorier, hvor det fremgår, at investeringerne i olie- og mineral efterforskning er faldet fra 5.237 mio. kr. i 2011 til 789 mio. kr. i 2015. I 2016 er tallet yderligere faldet til 429 mio. kr. Efterforskningsomkostningerne betragtes som investeringer i nationalregnskabet og betragtes ligeledes som import af tjenester udført af udenlandske virksomheder. Da det er investeringer, der er importeret som tjenester, kan det også aflæses af figuren, at de efterforskningsaktiviteter, der har fundet sted, endnu ikke har givet anledning til indenlandsk produktion af nævneværdigt omfang.

 

I Figur 6. herunder vises erhvervenes bidrag til den reale vækst for årene 2016 til 2018. I figuren kan det ses, at væksten i 2016 kan tilskrives vækst indenfor flere brancher, men hvor den største vækst er sket indenfor fiskeriet. I 2017 kommer vækstbidraget fra primært fra Bygge- og anlægssektoren, mens vækstbidraget i 2018 kan tilskrives Råstof & Industri, hvoraf fødevareindustrien indgår.

 

Figur 6. Erhvervenes vækstbidrag til BNP, opgjort i procentpoint

 

Bemærk: Figuren blev rettet d. 15.11.2019

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD13

 

De grønlandske husholdningers samlede forbrug opgøres som en del af nationalregnskabet. I 2018 er opgørelsen over husholdningernes forbrug i nationalregnskabet på 6.272 mio. kr. i kædede værdier, 2010-priser. Figur 7 viser udviklingen i husholdningernes forbrug korrigeret for prisudviklingen.

 

Figur 7. Udviklingen i det private forbrug, 2009-2018, kædede værdier

 

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD07

 

Importen af varer og tjenester udgjorde 8.497 mio. kr. i kædede værdier i 2018, hvilket er en stigning på 5,7 pct. i forhold til 2017. Eksporten af varer og tjenester var i 2018 på 5.620 mio. kr., som er en stigning på 4,2 pct. i forhold til 2017. Denne udvikling i importen og eksporten vises i figur 8, som også viser handelsbalancen.

 

Figur 8. Udviklingen i import, eksport og handelsbalancen 2009-2018,
kædede værdier

 

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD11