Kapitel 1. Indledning

Denne publikation indeholder tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. De første resultater opgjort efter den produktionsbaserede metode, omhandlende tal for 2004, blev offentliggjort i september 2009. 2004-tallene blev efterfølgende brugt til at etablere et beregningssystem for endelige og foreløbige tal for nationalregnskabet. Der blev også etableret et system til beregning af nationalregnskabet i løbende og faste priser. Ved offentliggørelse af publikationen som udkom i starten af 2017, blev indeksåret opdateret til 2010-priser, og der blev indarbejdet kædede værdier i stedet for de tidligere faste priser.

 

Løbende priser udtrykker det prisniveau, som gælder for varer og tjenester i det aktuelle år. Kædede værdier med referenceåret 2010 angiver udviklingen fra dette år, som den fremkommer, når de enkelte års vækst beregnes ved at benytte nærmest foregående års prisstruktur ved sammenligning med det foregående år. Kædede værdier anvendes til at belyse den mængdemæssige udvikling og viser således den reale vækst i økonomien.

 

Tallene for 2009 til 2016, der fremstilles i denne publikation er endelige tal, mens tallene for 2017 til 2018 er foreløbige tal. For endelige tal er nationalregnskabet beregnet udefra detaljerede vare- og tjenestebalancer, som er afstemt på produktniveau, og hvor kildedata i den forbindelse er blevet bearbejdet på detaljeret niveau. Foreløbige tal er dannet ud fra mere aggregerede tidsserier og en mindre detaljeret bearbejdning af inddata, som stiller færre krav til datamaterialet og sikrer, at tal kan offentliggøres hurtigere.

 

Det skal bemærkes, at der med denne offentliggørelse er indført en række nye beregninger af de foreløbige tal, der blev offentliggjort i december 2018.

 

Kapitel 6 indeholder 10 tabeller. Tabellerne indeholder alle de tal, der bruges i fremstillingen i kapitel 2 og 5.

 

I Grønlands Statistiks statistikbank kan ligeledes genfindes alle de tabeller, som findes i kapitel 6, fra perioden 2003 til 2018.

 

For en udførlig beskrivelse af data og metode, henvises til en tidligere udgivelse ”Nationalregnskab 2003-2010” offentliggjort af Grønlands Statistik i december 2011.

 

Grønlands Statistik arbejder på opstilling af input-output tabeller for alle årene med den nye brancheinddeling i samarbejde med Danmarks Statistik.