I Afsnit 5.5
Import og eksport

I oversigt 16 vises importen og eksporten fordelt på varer og tjenester for perioden 2009 til 2018. Udviklingen i eksporten har været svingende, med høje vækster i 2010, 2014 og 2016, hvor eksporten er steget med hhv. 9,4 pct., 11,8 pct. og 15,2 pct. Importen har været mere markant stigende gennem perioden frem til 2011. I 2018 er importen steget med 5,7 pct. og er således steget mere end eksporten.

 

Kigger man på fordelingen af importen på varer og tjenester, kan det ses, at den store stigning frem til 2011 i importen primært kan henføres til importen af tjenester. Importen af tjenester, som i 2011 udgjorde 7.613 mio. kr., er siden en faldet til 2.955 mio. kr. i 2018.

 

Oversigt 16. Import og eksport fordelt på varer og tjenester 2009-2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

 

Løbende priser, mio. kr.

Import i alt ....................

7.463

10.758

13.338

9.594

8.778

7.755

7.654

8.214

8.207

8.675

  Varer ........................

4.287

5.019

5.725

5.160

5.678

5.237

4.805

5.286

5.310

5.720

  Tjenester .....................

3.176

5.739

7.613

4.434

3.100

2.518

2.849

2.928

2.898

2.955

Eksport i alt ...................

4.168

4.794

5.476

5.670

5.685

6.137

6.319

7.429

7.634

7.868

  Varer ........................

2.658

3.156

3.805

4.032

4.052

4.447

4.425

5.318

5.587

5.789

  Tjenester .....................

1.510

1.638

1.671

1.639

1.633

1.689

1.894

2.111

2.047

2.079

 

Kædede værdier, 2010-priser, mio. kr.

Import af varer og tjenester ........

7.764

10.758

12.695

8.886

8.297

7.346

7.473

8.295

8.037

8.497

Eksport af varer og tjenester .......

4.381

4.794

4.998

4.803

4.917

5.498

4.953

5.704

5.395

5.620

 

Årlig real vækst i pct.

Import af varer og tjenester ........

-9,4

38,6

18,0

-30,0

-6,6

-11,5

1,7

11,0

-3,1

5,7

Eksport af varer og tjenester .......

-8,3

9,4

4,3

-3,9

2,4

11,8

-9,9

15,2

-5,4

4,2

Kilde: http://bank.stat.gl/NRD01  

 

Oplysningerne om import og eksport kommer hhv. fra udenrigshandelsstatistikken og betalingsbalancen.

 

I forbindelse med indsamling af data til betalingsbalancen bliver virksomhederne spurgt, om de har haft proviantering, bunkring eller reparation fra/til udlandet. Netop disse er karakteriseret som varer og er derfor med til at øge differencen mellem import og eksport af varer i udenrigshandelsstatistikken og nationalregnskabet.

 

Udenrigshandelsstatistikken med varer er veldokumenteret og anses i almindelighed for at være af god kvalitet. Der har dog ved revisionen vist sig en række uoverensstemmelser med andre, yderst pålidelige, kilder til eksporten af fiskeprodukter. Som omtalt ovenfor, er der derfor opstillet nye tal for eksporten af disse produkter, hovedsagelig med udgangspunkt i eksportoplysninger fra Skattestyrelsen. I forbindelse med opstillingen af et nyt system af energibalancer har der også vist sig behov for nogle rettelser til importen af brændstof. Grønlands Statistik har ikke foretaget yderligere justeringer udover de ovennævnte tilføjelser. Under afstemningen af varebalancerne afviger oplysninger om import og eksport af varer derfor ikke fra tallene i udenrigshandelen.

 

Derimod har afstemningen af varebalancerne vist et behov for yderligere import af tjenester, hvorfor tallene afviger fra tidligere offentliggjorte tal.