Afsnit 3.1
Beregninger af endelige tal for 2016

Beregningerne til endelige tal viser, at BNP er nedjusteret med 43 mio. kr. i 2016. Nedjusteringen af BNP skyldes overvurdering af aktiviteten i flere brancher.

 

Importen af varer og tjenester er opjusteret med 52 mio. kr. Opjusteringen kan primært henføres til import af tjenester som følge af udvidet indsamling af oplysninger om tjenestehandlen.

 

Oversigt 3. Forsyningsbalancen for 2016. Revision

 

Hidtidig værdi
(1)

Ny værdi
(2)

Ændringer
(2-1)

 

Løbende priser, mio. kr.

BNP .......................  

18.267

18.224

-43

Import af varer og tjenester .....

8.162

8.214

52

Tilgang i alt.................

26.429

26.438

9

Privat forbrug ................

6.802

6.828

26

Offentligt forbrug .............

7.718

7.717

-1

Faste bruttoinvesteringer .......

4.549

4.605

56

  Bygninger og anlæg ..........

2.682

2.684

2

  Transportmidler .............

810

819

9

  Maskiner og inventar .........

262

286

24

  Forskning og udvikling ........

361

380

19

  Mineral efterforskning .........

429

429

0

  Computer software ...........

4

4

0

Lagerforøgelser ..............

-144

-141

3

Eksport af varer ..............

5.362

5.318

-44

Eksport af tjenester ...........

2.142

2.111

-31

Anvendelse i alt.............

26.429

26.438

9

 

Årlig real vækst i pct.

Ændringer i
pct. point

BNP .......................  

6,0

4,7

-1,3

Import af varer og tjenester .....

8,2

11,0

2,8

Tilgang i alt .................

6,7

8,5

1,8

Privat forbrug ................

1,2

1,5

0,3

Offentligt forbrug .............

1,5

1,8

0,3

Bruttoinvesteringer ............

9,3

10,9

1,6

Eksport af varer og tjenester ....

16,9

15,2

-1,7

Anvendelse i alt .............

6,7

8,5

1,8

 

På anvendelsessiden kan det ses, at nedjusteringen primært kan henføres til eksport af både varer og tjenester. På varesiden er det revision af priser på fisk og på tjenestesiden er det overvurdering af visse tjenester, som er årsag til nedjusteringen.

 

De endelige beregninger med detaljerede, afstemte produktbalancer for 2016 har medført en opjustering af det private forbrug i 2016 i løbende priser. I oversigt 4 vises ændringerne i de to år fordelt på varegrupper.

 

Det private forbrug i 2016 er opjusteret med 26 mio. kr. Opjusteringen er primært sket indenfor Fødevarer og ikke alkoholiske drikkervarer, Alkoholiske drikkervarer, tobak og nartkotika, Anden transport og kommunikation samt Andre varer og tjenester.

 

Oversigt 4. Privatforbrug 2016. Revision

 

Hidtidig værdi
(1)

Ny værdi
(2)

Ændringer
(2-1)

 

Løbende priser, mio. kr.

Husholdningernes forbrug
på grønlandsk område
................

7.108

7.134

26

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer ..

1.572

1.587

15

Alkoholiske drikkevarer, tobak og narkotika .

940

951

12

Beklædning og fodtøj .................

238

242

4

Boligbenyttelse ......................

1.262

1.254

-9

El, gas, brændsel, fjernvarme ...........

497

494

-3

Boligudstyr, husholdningstjenester mv. ....

216

193

-23

Medicin, lægeudgifter og lign. ...........

56

55

-1

Anskaffelse af køretøjer ................

82

82

0

Anden transport og kommunikation .......

634

663

29

Fritidsudstyr, underholdning og rejser .....

526

519

-7

Andre varer og tjenester ...............

1.086

1.095

9

 

Årlig real vækst i pct.

Ændringer i
pct. point  

Husholdningernes forbrug
på grønlandsk område
................

1,6

1,9

0,3

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer ..

-0,3

1,3

1,6

Alkoholiske drikkevarer, tobak og narkotika .

5,8

4,4

-1,4

Beklædning og fodtøj .................

4,7

-0,4

-5,1

Boligbenyttelse ......................

0,7

0,2

-0,5

El, gas, brændsel, fjernvarme ...........

-5,9

-4,3

1,6

Boligudstyr, husholdningstjenester mv. ....

11,8

0,2

-11,6

Medicin, lægeudgifter og lign. ...........

-12,0

-13,6

-1,6

Anskaffelse af køretøjer ................

34,3

34,3

0,1

Anden transport og kommunikation .......

-3,4

0,0

3,3

Fritidsudstyr, underholdning og rejser .....

4,7

4,4

-0,3

Andre varer og tjenester ...............

3,6

5,8

2,2