Formål

Formålet med input-output tabeller er ved en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger at belyse sammenhænge mellem produktion, import og anvendelser i økonomien for en given periode. Suppleret med antagelser muliggør tabellerne modelberegninger af sammenhænge i økonomien, der ikke direkte fremgår hverken af nationalregnskabet eller af tabellerne.

 

Kilder

Input-output tabellen er baseret på det endelige nationalregnskabs funktionelle system suppleret med en række antagelser som fastlagt i nationalregnskabssystemet ENS 95. Den symmetriske input-output tabel er af typen erhverv × erhverv.

 

Nationalregnskabets udarbejdes i overensstemmelse med definitionerne i EU's Det Europæiske Nationalregnskabssystem - ENS95, der er en europæisk udgave af FN's A System of National Accounts 1993.

 

Input-output tabellen

Ud fra nationalregnskabets ca. 680 produktbalancer opstilles en tabel, der i pengeværdi beskriver hvordan varer og tjenester i økonomien flyder mellem udbydere og efterspørgere. Udbydere er erhvervene, import samt andre primære input, herunder aflønning af ansatte. Efterspørgerne udgøres af erhvervene og de endelige efterspørgsler, bl.a. privat konsum og eksport.

 

Erhvervenes produktionsværdier samt importen er opgjort i basispriser, dvs. uden indirekte varetilknyttede afgifter eller subsidier. De indirekte varetilknyttede skatter og subsidier er dog opgjort i en separat række i tabellen, så det samlede forbrug i de enkelte erhverv og i de enkelte endelige anvendelser kan beregnes i køberpriser.

 

Øvrige oplysninger

En introduktion til nationalregnskab og input-output tabeller findes i lærebogsform i Nationalregnskabet af Bent Thage & Annette Thomsen, serien Erhverv og samfund, Handelshøjskolen Forlag, 2004 samt i Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel af Christen Sørensen, serie: Økonomisk samfundsbeskrivelse, Forlaget Systime Academic, 2003.