Den skatteorienterede indkomststatistik

Det skatteorienterede indkomstregister er det indkomstregister, der har den længste tidsserie i indkomststatistikken, hvorfor det er særligt interessant i et historisk perspektiv.  Ændringer over tid i skattelovgivningen samt i struktur og opgørelsesmetoder i de data, der ligger til grund for den skatteorienterede indkomststatistik, indebærer, at opgørelsen skal tolkes med en vis varsomhed.

 

Samlede tal for hele landet samt opgørelser for de enkelte skattekommuner findes for perioden 2011-2015 i Afsnit 5.3 i Kapitel 5 og for hele perioden 1988-2015 i Statistikbanken bank.stat.gl/INDS1.

 

Figur 3.1 Udviklingen i skattepligtig indkomst og slutskat 1988-2015

Kilde: http://bank.stat.gl/INDS1

 

De skattepligtige indkomster i samfundet lå samlet set på 9,9 mia. kr. i 2015, mens de samlede indkomst­skatter (slutskat) androg 3,4 mia. kr. Siden midten af 1990’erne har der generelt været en støt sigende trend i såvel de samlede skattepligtige indkomster som i de samlede slutskatter.  

 

Figur 3.2 Årlig vækstrate i samlet skattepligtig indkomst 1989-2015

Kilde: http://bank.stat.gl/INDS1

 

I 2015 steg de samlede skattepligtige indkomster med 467 mio. kr. i forhold til året før, hvilket svarer til en vækst på 4,9 pct. Dette flugter med resultaterne i den personorienterede indkomststatistik, hvor gennemsnitsindkomsterne steg med 4,8 pct. Som det fremgår af Figur 3.2, så er der tale om en – i historisk perspektiv – relativ høj vækst. Det bør dog endvidere noteres, at det kommer lige efter et af de meget sjældne år med negativ vækst i de samlede skatte­pligtige indkomster.

 

Figur 3.3 Samlet skattepligtig indkomst og slutskat fordelt på skattekommune 2015

Kilde: http://bank.stat.gl/INDS1

 

Af Figur 3.3 fremgår det, at såvel den samlede skattepligtige indkomst som den samlede slutskat var markant højere i Kommuneqarfik Sermersooq end i nogen anden kommune. I 2015 udgjorde de skattepligtige indkomster i Kommuneqarfik Sermersooq 47,8 pct. af de samlede skattepligtige indkomster i landet, mens slutskatterne i kommunen tilsvarende udgjorde 49,3 pct. af de samlede indkomstskatter i landet.