Tabeller

I dette kapitel præsenteres Grønlands udenrigshandel på detaljeret niveau. Kapitlet indeholder tabellerne 1, 2, 3, 4 og 5.

 

Tabel 1. Importen fordelt efter anvendelse (BEC) i 1.000 kr., 1.-3. kvartal

 

2012

2013

2014

2015

2016

Pct.-vis ændring

I alt ...................................................

3.663.062

3.666.997

3.513.922

3.283.727

3.089.563

-5,9

Varer fortrinsvis til anvendelse i landbrug og gartneri i alt .......

31.648

22.977

26.356

25.230

28.208

11,8

Korn, umalet samt lettere forarbejdede varer af korn ..............

17.559

14.235

13.663

12.446

15.147

-

Foderstoffer .............................................

8.897

6.271

8.081

8.286

8.484

-

Gødningsstoffer ..........................................

4.614

1.244

3.640

3.721

3.730

-

Andre varer til landbrug og gartneri ...........................

577

1.227

972

777

846

-

Varer fortrinsvis til direkte anvendelse i bygge- og
anlægsvirksomhed i alt
...................................

359.391

373.692

320.219

340.623

353.511

3,8

Tømmer af nåletræ, bearbejdet ..............................

16.670

17.463

12.308

13.942

13.580

-

Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug ................

78.123

67.387

42.238

47.268

75.603

-

Varer af jern og stål til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed ....

55.714

87.907

66.238

118.307

92.247

-

Forskellige færdigvarer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed .

73.793

54.618

70.350

42.179

60.430

-

Andre varer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed ..........

135.091

146.317

129.085

118.927

111.651

-

Varer fortrinsvis til anvendelse i øvrige byerhverv i alt ..........

773.938

638.072

599.986

586.092

638.080

8,9

Oliefrø, -nødder og -kerner (undtagen mel) .....................

326

476

455

690

477

-

Papirmasse og papiraffald ..................................

139

143

33

4

18

-

Papir, pap og varer deraf ...................................

24.066

23.687

26.591

23.969

26.243

-

Tekstilfibre ..............................................

233

333

211

91

149

-

Tekstilgarn ..............................................

1.689

1.062

1.398

872

792

-

Tekstilstoffer ............................................

20.925

12.257

13.976

12.615

18.961

-

Kemiske grundstoffer og forbindelser ..........................

6.843

7.723

4.594

4.396

4.952

-

Plast, samt varer deraf .....................................

36.081

64.116

68.605

61.778

30.143

-

Andre kemiske materialer og produkter ........................

26.269

37.183

24.153

35.392

36.059

-

Jern og stål .............................................

60.734

41.128

34.696

45.642

54.448

-

Ikke-jernholdige metalvarer .................................

12.956

1.979

1.780

2.935

2.547

-

Forskellige metalvarer .....................................

67.991

41.084

31.218

33.613

30.843

-

Andre råvarer og halvfabrikata ...............................

47.202

45.031

37.914

41.737

51.668

-

Dele og tilbehør til ikke-elektriske maskiner og mekaniske instrumenter

129.459

83.116

108.982

100.804

103.060

-

Dele og tilbehør til elektriske maskiner og elektriske instrumenter .....

72.213

55.043

55.865

50.886

48.146

-

Andre dele og tilbehør .....................................

70.163

55.767

33.305

39.092

31.452

-

Dele og tilbehør til transportmidler ............................

170.844

147.753

137.180

115.558

170.590

-

Flyvemaskinemotorer ......................................

436

165

234

390

3.857

-

Motorer fortrinsvis til andre transportmidler ......................

25.371

20.026

18.795

15.629

23.676

-

Brændstoffer, smørstoffer og elektrisk strøm i alt ..............

868.468

394.142

399.976

436.471

383.754

-12,1

Kul, koks og briketter ......................................

6

126

8

17

36

-

Rå jordolie ..............................................

-

-

-

-

-

-

Lette og middelsvære olier (motorbenzin mv.) ...................

113.673

72.893

57.863

77.977

83.296

-

Gasolier og brændselsolier .................................

737.671

297.382

322.697

339.087

287.681

-

Andre brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm ............

17.117

23.741

19.407

19.390

12.742

-

Maskiner og andet kapitaludstyr i alt ........................

258.236

219.064

224.767

290.324

237.308

-18,3

Landbrugs- og mejerimaskiner ...............................

6.381

4.138

2.679

3.391

1.597

-

Kontormaskiner og automatiske databehandlingsmaskiner .........

34.610

28.725

29.648

18.485

17.306

-

Maskiner og mekaniske redskaber til bygge- og anlægsvirksomhed ...

27.388

33.965

63.360

93.154

40.364

-

Andre maskiner, apparater og instrumenter, ikke elektriske .........

79.936

64.186

57.857

83.574

91.017

-

Elektriske maskiner, apparater og udstyr .......................

109.921

88.049

71.222

91.720

87.024

-

Transportmidler i alt .....................................

38.549

609.701

612.488

281.216

78.751

-72,0

Skibe ..................................................

2.038

563.108

503.914

107.067

12.544

-

Fly  ..................................................

578

8.423

61.430

135.249

-

-

Jernbanemateriel og motorkøretøjer til erhvervsmæssig brug ........

21.278

18.992

30.111

20.382

37.635

-

Personautomobiler .......................................

14.655

19.179

17.034

18.517

28.571

-

Varer fortrinsvis til direkte forbrug i alt .......................

1.226.674

1.219.475

1.151.819

1.185.331

1.217.422

2,7

Næringsmidler, drikkevarer og tobak ..........................

648.611

657.155

650.109

665.188

663.238

-

Andre ikke-varige forbrugsvarer ..............................

183.548

171.798

174.162

194.476

170.367

-

Beklædning .............................................

107.878

124.162

92.460

101.607

107.354

-

Fodtøj .................................................

15.700

18.155

11.104

14.360

16.814

-

Andre halvvarige forbrugsvarer ..............................

143.880

134.737

115.990

119.258

130.622

-

Lystfartøjer, campingvogne og andre transportmidler til privat brug
(undt. personbiler) ........................................

19.104

24.881

22.862

23.228

40.021

-

Andre varige forbrugsvarer .................................

107.952

88.586

85.132

67.213

89.007

-

Varer ikke andetsteds medtaget ............................

106.157

189.875

178.311

138.442

152.529

10,2