Tabeller

I dette kapitel præsenteres Grønlands udenrigshandel på detaljeret niveau. Kapitlet indeholder tabellerne 2, 3, 4, 5 og 6.

 

Tabel 2. Importen fordelt efter anvendelse (BEC)

BEC-kode

Vareart

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring i pct. fra
2014-2015

 

 

1.000 kr.

 

1-54

I alt  ................................................     

5.350.648

4.995.811

5.058.272

4.313.510

4.250.484

-1,5

0-4

Varer fortrinsvis til anvendelse i landbrug og gartneri i alt  ....

35.675

42.071

34.242

36.004

37.205

3,3

1

Korn, umalet samt lettere forarbejdede varer af korn  ...........

20.011

24.017

21.615

19.244

19.029

-

2

Foderstoffer  ..........................................

10.924

12.472

9.748

11.647

13.066

-

3

Gødningsstoffer  .......................................

3.939

4.892

1.460

3.961

4.195

-

4

Andre varer til landbrug og gartneri  ........................

801

690

1.419

1.151

914

-

5-10

Varer fortrinsvis til direkte anvendelse i
bygge og anlægsvirksomhed i alt
.........................

431.370

468.010

459.058

417.805

422.800

1,2

5

Tømmer af nåletræ, bearbejdet  ...........................

15.842

22.680

21.162

17.766

17.325

-

7

Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug  .............

62.457

106.804

82.296

54.355

58.335

-

8

Varer af jern og stål til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed  .

75.494

74.158

111.683

88.394

137.015

-

9

Forskellige færdigvarer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed     

86.470

87.188

66.254

85.273

54.317

-

10

Andre varer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed  .......

191.108

177.179

177.662

172.017

155.808

-

11-30

Varer fortrinsvis til anvendelse i øvrige byerhverv i alt  .......

990.709

1.011.833

824.527

797.571

830.380

4,1

11

Oliefrø, -nødder og -kerner (undtagen mel)  ...................

423

444

602

645

910

-

12

Papirmasse og papiraffald  ...............................

45

308

159

42

20

-

13

Papir, pap og varer deraf  ................................

38.157

34.715

34.016

36.219

33.806

-

14

Tekstilfibre  ...........................................

262

254

390

344

101

-

15

Tekstilgarn  ...........................................

2.147

2.651

1.866

1.767

1.202

-

16

Tekstilstoffer  ..........................................

25.654

25.394

15.368

18.041

15.390

-

17

Kemiske grundstoffer og forbindelser  .......................

8.092

9.433

9.151

6.447

6.096

-

18

Plast, samt varer deraf  ..................................

52.199

44.951

76.065

80.297

69.883

-

19

Andre kemiske materialer og produkter  ......................

36.095

38.462

47.153

35.796

49.363

-

20

Jern og stål  ..........................................

65.077

71.764

52.454

46.189

61.463

-

21

Ikke-jernholdige metalvarer  ...............................

3.102

16.834

3.401

2.458

3.481

-

22

Forskellige metalvarer  ...................................

49.873

87.891

51.780

40.763

43.605

-

23

Andre råvarer og halvfabrikata  ............................

54.237

66.490

60.753

64.352

60.974

-

24

Dele og tilbehør til ikke-elektriske maskiner og mekaniske instrumenter    

170.756

164.815

114.739

143.649

131.234

-

25

Dele og tilbehør til elektriske maskiner og elektriske instrumenter  ..

77.649

85.108

78.197

69.505

69.623

-

26

Andre dele og tilbehør  ..................................

86.324

85.967

68.755

43.049

48.721

-

27

Dele og tilbehør til transportmidler  ..........................

267.967

248.225

187.659

187.751

214.843

-

29

Flyvemaskinemotorer  ...................................

3.407

742

165

261

390

-

30

Motorer fortrinsvis til andre transportmidler  ...................

49.242

27.385

21.851

19.996

19.274

-

32-36

Brændstoffer, smørstoffer og elektrisk strøm i alt  ............

1.221.942

1.266.181

1.095.598

884.735

691.826

-21,8

32

Kul, koks og briketter  ...................................

17

6

126

8

17

-

33

Rå jordolie  ...........................................

-

-

-

-

-

-

34

Lette og middelsvære olier (motorbenzin mv.)  .................

176.775

164.492

162.533

146.869

123.036

-

35

Gasolier og brændselsolier  ...............................

1.012.297

1.080.538

903.414

712.499

545.667

-

36

Andre brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm  .........

32.852

21.145

29.525

25.359

23.107

-

37-42

Maskiner og andet kapitaludstyr i alt  ......................

331.732

320.048

275.629

295.516

373.159

26,3

37

Landbrugs- og mejerimaskiner  ............................

2.252

7.634

5.077

3.368

4.046

-

38

Kontormaskiner og automatiske databehandlingsmaskiner  .......

46.012

45.023

36.114

36.569

25.471

-

39

Maskiner og mekaniske redskaber til bygge- og anlægsvirksomhed  

23.016

35.145

38.007

75.831

108.165

-

41

Andre maskiner, apparater og instrumenter, ikke elektriske  .......

104.519

96.138

79.671

78.579

112.456

-

42

Elektriske maskiner, apparater og udstyr  ....................

155.932

136.108

116.760

101.171

123.021

-

43-46

Transportmidler i alt  ...................................

191.799

52.204

543.620

126.910

78.578

-38,1

43

Skibe  ...............................................

257

2.038

414.645

259

5.956

-

44

Fly                                                   

139.670

578

71.644

61.430

12.210

-

45

Jernbanemateriel og motorkøretøjer til erhvervsmæssig brug  .....

28.426

26.031

30.741

36.942

27.901

-

46

Personautomobiler  .....................................

23.447

23.557

26.591

28.279

32.512

-

47-53

Varer fortrinsvis til direkte forbrug i alt  ....................

1.602.146

1.701.243

1.669.316

1.598.345

1.650.618

3,3

47

Næringsmidler, drikkevarer og tobak  ........................

926.891

916.239

920.960

922.751

949.945

-

48

Andre ikke-varige forbrugsvarer  ...........................

231.528

247.079

229.673

235.055

261.320

-

49

Beklædning  ..........................................

133.224

148.485

161.382

124.727

133.746

-

50

Fodtøj  ..............................................

23.517

22.170

22.397

16.440

17.238

-

51

Andre halvvarige forbrugsvarer  ............................

164.948

195.520

189.967

160.980

164.279

-

52

Lystfartøjer, campingvogne og andre transportmidler til privat brug
(undt. personbiler)  .....................................

22.134

24.547

27.975

30.002

30.271

-

53

Andre varige forbrugsvarer  ...............................

99.905

147.203

116.961

108.390

93.819

-

54

Varer ikke andetsteds medtaget  .........................

545.275

134.221

156.283

156.624

165.918

5,9

 

Tabel 3. Eksporten fordelt på produktionsgrene (KONJ)

KONJ-kode

Vareart

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring i
pct. fra
2014-2015

 

 

1.000 kr.

 

1-86

I alt ...........................................  

2.636.319

2.782.612

2.872.095

3.028.822

2.655.753

-12,3

1-11

Animalske landbrugsprodukter i alt ..................

452

563

38

398

292

-26,7

1

Levende hornkvæg; okse- og kalvekød, fersk, kølet eller frosset

140

204

20

-

-

 

10

Spiseligt slagteaffald af kvæg, får, svin og heste .........

-

0

-

-

-

 

11

Andre animalske landbrugsprodukter ..................

312

359

18

398

292

 

21-24

Vegetabilske landbrugsprodukter i alt ................

72

-

1

2

-

.

23

Blomster, planter, frugt og grøntsager .................

54

-

1

1

-

 

24

Andre vegetabilske landbrugsprodukter ................

18

-

-

2

-

 

31-32

Kød- og mælkekonserves i alt ......................

-

-

-

5

-

.

31

Kødkonserves ...................................

-

-

-

5

-

 

41-72

Industriprodukter i alt
(undt. kød- og mælkekonserves, skibe mv.)
...........

771.310

870.363

813.744

683.114

521.295

-23,7

42

Andre industrielt forarbejdede landbrugsprodukter ........

26

15

50

16

51

 

46

Fisk, krebs- og bløddyr, tilberedt eller konserveret .........

696.304

761.737

676.106

638.721

487.579

 

47

Foderstoffer (undtagen halm og rodfrugter mv.) ..........

3.824

2.593

3.280

3.237

1.725

 

48

Øl

-

0

-

-

-

 

49

Andre drikkevarer (undtagen frugt- og grøntsagssaft) ......

87

54

52

40

26

 

54

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer ...........

11

12

6

-

0

 

56

Medicinske og pharmaceutiske produkter ...............

36

162

475

30

92

 

57

Andre kemiske artikler .............................

127

217

167

104

83

 

60

Læder og lædervarer; beredte pelsskind ...............

10.851

5.733

11.887

5.503

3.570

 

61

Gummi, bearbejdet ................................

24

12

3

0

2

 

62

Træ- og korkvarer (undtagen møbler) ..................

-

-

103

4

6

 

63

Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse .........

262

87

111

2

5

 

64

Tekstil og beklædning .............................

1.676

1.845

1.675

2.936

1.218

 

65

Varer af ikke-metalliske mineraler .....................

124

30

62

22

34

 

66

Metaller ........................................

27.498

73.970

68.285

86

25

 

67

Metalvarer m.v. mere bearbejdet .....................

76

1.129

1.661

464

185

 

68

Maskiner og instrumenter ...........................

10.210

9.408

9.560

5.471

7.802

 

69

Transportmidler (undtagen skibe over 250 brt. og fly) ......

3.415

733

30.234

3.278

3.647

 

70

Møbler og dele dertil ...............................

341

29

70

153

67

 

71

Forskellige varer af plast ............................

6

7

0

1

16

 

72

Andre industriprodukter ............................

16.412

12.590

9.957

23.047

15.164

 

80

Skibe over 250 brt., fly, bore- og
produktionsplatforme
.............................

7.649

16.000

120.542

-

319

.

82

Fisk, krebsdyr og bløddyr, ikke tilberedt eller konserveret

1.585.314

1.756.011

1.791.735

2.116.090

1.885.520

-10,9

84

Rå pelsskind ....................................

-

2

1

-

1

.

85

Brændselsstoffer, smørestof. og elektrisk strøm .......

7

3

2

1

6

809,1

86

Andre varer .....................................

271.516

139.670

146.031

229.212

248.321

8,3

 

Tabel 4. Eksporten fordelt efter produkt

 

1.000 kr.

Ton

 

2014

2015

Værdi ændring

Pct.-vis ændr.

2014

2015

Mængde ændring

Pct.-vis ændr.

I alt ......................................

3.028.822

2.655.753

-373.068

-12

232.664

190.804

-41.860

-18

Rejer .....................................

1.346.563

1.137.078

-209.485

-16

54.303

41.052

-13.251

-24

Skalrejer, frosne .............................

707.842

649.500

-58.343

-

38.007

29.580

-8.427

-

Rejer, pillede og frosne ........................

638.721

487.578

-151.143

-

16.296

11.472

-4.824

-

Torsk .....................................

167.503

294.362

126.859

76

12.829

19.446

6.617

52

Torsk, frosset hel ............................

117.110

207.367

90.257

-

10.099

15.531

5.433

-

Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet .................

25.560

22.636

-2.924

-

1.091

964

-128

-

Torsk, frosset filet ............................

24.831

64.245

39.414

-

1.639

2.945

1.306

-

Andet torsk .................................

2

114

112

-

0

6

6

 

Hellefisk ..................................

856.439

758.247

-98.192

-11

32.931

28.214

-4.716

-14

Hellefisk, frosset hel ..........................

657.163

476.710

-180.453

-

25.052

19.278

-5.774

-

Hellefisk, filet ...............................

126.351

193.249

66.898

-

3.263

4.700

1.437

-

Hellefisk, røget

-

-

-

-

-

-

-

-

Hellefisk i.a.n. ...............................

72.925

88.287

15.363

-

4.616

4.237

-379

-

Kammuslinger ..............................

10.202

8.241

-1.961

-19

151

120

-31

-21

Krabber ...................................

40.126

27.693

-12.434

-31

1.020

663

-357

-35

Stenbiderrogn ..............................

29.232

25.295

-3.937

-13

770

573

-198

-26

Andre fiskearter ............................

431.300

283.640

-147.660

-34

123.948

94.298

-29.650

-24

Ammassat (lodde), hel (fersk el. frossen) ...........

24.601

48.219

23.617

-

22.365

43.835

21.470

-

Havkat, filét el. hel (fersk el. frossen) ..............

6.501

2.421

-4.081

-

482

200

-282

-

Helleflynder, hel el. filét (fersk el. frosne) ...........

333

198

-135

-

16

7

-8

-

Kuller, hel el. filét (fersk el. frossen) ...............

4.823

8.877

4.053

-

325

535

210

-

Rødfisk, filét el. hel (fersk el. frossen) .............

35.090

39.622

4.531

-

2.173

1.980

-193

-

Sej, hel el. filét (fersk el. frosne) .................

1.173

2.012

839

-

101

159

58

-

Sild, filét el. hel (fersk el. frosne) .................

23.738

35.591

11.853

-

13.188

13.773

585

-

Makrel, hel (fersk el. frossen) ...................

326.125

139.846

-186.279

-

78.405

28.183

-50.223

-

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. (frosne) ..........

8.914

6.856

-2.058

-

6.894

5.626

-1.269

-

Andre fiskearter, filét el. hel i.a.n. (fersk) ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

Andre fiskeprodukter ........................

6.706

5.601

-1.106

-16

817

448

-368

-45

Andre fiskeprodukter .........................

3.470

3.876

406

-

91

82

-9

-

Fiskemel ...................................

3.237

1.725

-1.512

-

725

366

-359

-

Sæl-, hval- og hajprodukter ...................

1.608

1.500

-108

-7

0

0

 

-

Sæl-, hval- og hajkød og mattak .................

-

-

-

-

-

-

-

-

Sælskind .................................

35

495

460

-

0

2

2

-

Produkter af sælskind ........................

1.574

1.005

-569

-

2

0

-2

-

Andre sæl-, hval- og hajprodukter ................

-

-

-

-

-

-

-

-

Produkter af får .............................

125

39

-86

-69

0,065

0

-

-

Fårekød ...................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Fåreskind .................................

90

39

-51

-

3

2

-1

-

Andet får ..................................

35

-

-35

-

0

-

-

-

Produkter af andre dyr .......................

5.741

3.197

-2.545

-44

24

13

-11

-47

Kød fra andre dyr ............................

0

-

0

-

0

-

0

-

Skind af andre dyr ..........................

5.468

3.076

-2.392

-

23

12

-11

-

Andre produkter af dyr ........................

273

121

-152

-

0

0

0

-

Brændstof .................................

133.274

110.861

-22.414

-17

5.870

5.977

106

2

Jetbenzin ..................................

0

5

5

-

0

0

0

-

Småsten, grus og knuste sten (Olivin) .............

0

-

0

-

0

-

0

-

Guld, ubearbejdet ...........................

84

-

-84

-

0

-

0

-

Varer ikke andetsteds nævnt ..................

133.190

110.855

-22.334

-

5.870

5.977

106

-

Sælskind, produkter af sælskind, fåreskind og skind af andre dyr i opgjort i stk. stk. pris, dvs. disse varer er ikke opgjort i kilo, mens andre varer er opgjort i kilo og pris pr. kilo.

 

Tabel 5a. Importen fordelt efter forarbejdningsgrad (SITC kapitler)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring i
pct. fra
2014-2015

SITC kode

1.000 kr.

 

0-97

I alt ........................................  

5.350.656

4.995.805

5.058.273

4.313.509

4.250.483

-1

0-9

Næringsmidler og levende dyr i alt ...............

821.686

812.958

828.455

826.404

850.728

3

0

Levende dyr ..................................

7

212

5

-

-

-

1

Kød og kødvarer ..............................

198.132

199.333

197.124

202.583

204.793

-

2

Mejeriprodukter og fugleæg ......................

107.826

110.321

111.993

116.713

119.511

-

3

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf ...............

31.263

32.287

51.154

34.194

42.914

-

4

Korn og kornvarer .............................

118.823

121.161

120.083

118.977

120.762

-

5

Frugt og grøntsager ............................

143.439

133.841

140.607

137.809

135.602

-

6

Sukker, sukkerprodukter og honning ...............

45.164

42.991

41.056

44.710

42.176

-

7

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier .............

72.965

72.238

69.098

71.160

79.362

-

8

Foderstoffer (undtagen umalet korn) ...............

10.739

11.783

8.783

10.679

12.796

-

9

Diverse næringsmidler i.a.n. ......................

93.328

88.791

88.552

89.580

92.813

-

11-12

Drikkevarer og tobak i alt .......................

142.786

146.907

130.188

133.580

138.996

4

11

Drikkevarer ...................................

105.378

103.961

98.123

95.465

97.758

-

12

Tobak og tobaksvarer ..........................

37.408

42.946

32.065

38.115

41.237

-

21-29

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) i alt ......

52.759

64.589

56.734

53.827

51.941

-4

21

Huder, skind og pelsskind, uberedte ...............

139

155

184

22

220

-

22

Olieholdige frø og frugter ........................

423

462

602

645

910

-

23

Gummi, rå, herunder syntetisk og regenereret ........

7

145

92

16

6

-

24

Træ og kork ..................................

29.214

36.249

27.963

23.301

22.417

-

25

Papirmasse og papiraffald .......................

45

308

159

42

20

-

26

Tekstilfibre og affald ............................

598

728

703

488

298

-

27

Gødningsstoffer og mineraler, rå ..................

19.475

24.631

24.138

26.344

25.765

-

28

Malme og metalaffald ...........................

205

188

15

35

-

-

29

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n. .......

2.652

1.723

2.879

2.934

2.304

-

32-34

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. i alt .......

1.207.026

1.257.230

1.095.690

885.684

698.656

-21

32

Kul, koks og briketter ...........................

101

60

269

95

47

-

33

Rå mineralolier og produkter deraf .................

1.204.194

1.253.595

1.091.584

882.848

694.795

-

34

Gas ........................................

2.732

3.575

3.837

2.741

3.813

-

41-43

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks i alt ........

4.307

5.963

3.785

4.238

3.876

-9

41

Animalske olier og fedstoffer .....................

899

807

726

592

1.015

-

42

Veg. olier og fedtstoffer, rå el. delvis bearb. ..........

2.676

2.872

2.660

3.452

2.739

-

43

Anim. el. veg. olier mv., bearbejdede; voks ...........

732

2.284

399

194

123

-

51-59

Kemikalier og kemiske produkter i alt .............

285.082

293.831

298.527

303.659

326.793

8

51

Organiske kemikalier ...........................

996

1.174

2.005

1.325

1.016

-

52

Uorganiske kemikalier ...........................

7.337

9.152

7.380

5.552

5.299

-

53

Farve- og garvestoffer ..........................

30.592

39.712

37.050

33.626

34.351

-

54

Medicinske og farmaceutiske produkter .............

97.410

110.433

105.677

104.836

128.583

-

55

Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler .........

66.190

70.815

59.492

66.157

65.972

-

56

Gødningsstoffer, bearbejdede ....................

3.682

3.617

1.163

3.517

3.963

-

57

Plast, ubearbejdet .............................

2.260

1.588

2.455

1.615

1.381

-

58

Plast, bearbejdet ..............................

32.772

24.646

54.051

64.559

53.787

-

59

Kemiske materialer og produkter i.a.n. ..............

43.844

32.694

29.255

22.472

32.440

-

Fortsættes…

Tabel 5a. (fortsat) Importen fordelt efter forarbejdningsgrad (SITC kapitler)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring i
pct. fra
2014-2015

SITC kode

1.000 kr.

 

0-97

I alt ........................................  

5.350.656

4.995.805

5.058.273

4.313.509

4.250.483

-1

61-69

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata i alt ......

597.744

699.897

633.496

539.126

599.623

11

61

Læder og lædervarer i.a.n.; beredte pelsskind ........

1.650

1.158

687

1.534

871

-

62

Gummi, bearbejdet, i.a.n. ........................

12.868

15.600

15.827

23.289

13.842

-

63

Træ- og korkvarer, undt. Møbler ...................

57.253

52.918

51.622

64.015

50.905

-

64

Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse ......

70.957

63.593

62.477

67.758

68.269

-

65

Tekstilgarn, tekstilstof og tekstilvarer ................

56.301

56.351

42.927

39.311

34.533

-

66

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. ..............

81.442

128.436

112.563

78.373

91.216

-

67

Jern og stål ..................................

54.881

58.420

57.546

42.015

63.664

-

68

Ikke jernholdige metaller .........................

6.151

19.713

5.245

4.304

8.825

-

69

Metalvarer i.a.n. ...............................

256.241

303.709

284.601

218.527

267.498

-

71-79

Maskiner og transportmidler i alt .................

1.190.757

998.701

1.300.517

928.547

944.318

2

71

Kraftmaskiner og motorer ........................

141.495

95.684

83.342

84.789

82.773

-

72

Specialmaskiner til forskellige industrier .............

103.782

125.917

84.243

139.776

186.248

-

73

Maskiner til metalbearbejdning ....................

2.763

1.999

1.277

1.533

3.595

-

74

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. .............

147.157

137.451

115.082

120.206

133.756

-

75

Kontormaskiner; autom. databehandlingsmaskiner .....

90.358

79.960

79.763

89.471

66.034

-

76

App. til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse .......

112.235

109.365

110.769

93.065

92.772

-

77

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør .......

175.594

184.377

132.159

120.198

115.300

-

78

Køretøjer ....................................

108.738

116.268

107.929

107.972

104.295

-

79

Andre transportmidler ...........................

308.634

147.680

585.953

171.536

159.546

-

81-89

Bearbejdede varer i.a.n. i alt ....................

506.038

585.259

555.547

484.869

471.635

-3

81

Bygge-, sanitets-, varme- og belysningsartikler ........

43.959

36.933

40.832

48.066

26.465

-

82

Møbler og dele dertil ............................

81.778

120.891

100.420

86.330

79.658

-

83

Rejseartikler, kufferter, tasker o.l. ..................

3.792

4.034

11.306

4.339

3.144

-

84

Beklædningsgenstande og -tilbehør ................

132.223

147.324

160.413

123.850

132.442

-

85

Fodtøj ......................................

23.605

22.359

22.613

16.548

17.338

-

87

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. ........

35.665

44.123

26.556

30.117

44.094

-

88

Fotografiske og optiske artikler i.a.n.; ure ............

7.452

8.144

8.959

5.906

4.933

-

89

Diverse forarbejdede varer i.a.n. ...................

177.564

201.452

184.448

169.714

163.561

-

93-97

Diverse varer og transaktioner i.a.n. i alt ..........

542.470

130.470

155.333

153.575

163.917

7

93

Varer, ikke klassificeret efter art ...................

542.454

130.443

155.311

153.564

163.911

-

96

Mønter ......................................

7

2

3

1

-

-

97

Guld, ubearbejdet, halvfabrikata og affald ...........

9

26

19

9

6

-

 

Tabel 5b. Eksporten fordelt efter forarbejdningsgrad (SITC kapitler)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring i
pct. fra
2014-2015

SITC kode

1.000 kr.

 

0-97

I alt ........................................  

350.358

261.693

400.895

270.746

280.867

4

0-9

Næringsmidler og levende dyr i alt ...............

2.285.962

2.520.919

2.471.200

2.758.076

2.374.887

-16

0

Levende dyr ..................................

1

-

-

-

-

-

1

Kød og kødvarer ..............................

434

563

28

9

12

-

2

Mejeriprodukter og fugleæg ......................

-

-

-

-

51

-

3

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf ...............

2.281.618

2.517.748

2.467.842

2.754.811

2.373.099

-

4

Korn og kornvarer .............................

-

-

-

5

-

-

5

Frugt og grøntsager ............................

66

15

14

1

-

-

6

Sukker, sukkerprodukter og honning ...............

-

-

-

-

-

-

7

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier .............

-

-

37

2

-

-

8

Foderstoffer (undtagen umalet korn) ...............

3.842

2.593

3.280

3.237

1.725

-

9

Diverse næringsmidler i.a.n. ......................

-

-

-

11

-

-

11-12

Drikkevarer og tobak i alt .......................

100

54

52

40

26

-35

11

Drikkevarer ...................................

87

54

52

40

26

-

12

Tobak og tobaksvarer ..........................

13

-

-

0

-

-

21-29

Råstoffer, ikke spiselige (undt. brændsel) i alt ......

7.763

7.184

3.578

15.836

5.230

-67

21

Huder, skind og pelsskind, uberedte ...............

-

2

8

90

40

-

22

Olieholdige frø og frugter ........................

-

-

-

-

-

-

23

Gummi, rå, herunder syntetisk og regenereret ........

0

2

-

-

1

-

24

Træ og kork ..................................

-

-

-

-

7

-

25

Papirmasse og papiraffald .......................

0

-

-

-

-

-

26

Tekstilfibre og affald ............................

70

10

55

303

1.042

-

27

Gødningsstoffer og mineraler, rå ..................

96

5

198

1

12

-

28

Malme og metalaffald ...........................

7.597

7.165

3.312

15.441

4.122

-

29

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n. .......

0

0

5

0

6

-

32-34

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. i alt .......

7

3

2

1

6

476

32

Kul, koks og briketter ...........................

-

-

-

1

-

-

33

Rå mineralolier og produkter deraf .................

7

3

2

1

6

-

34

Gas ........................................

-

-

-

-

-

-

41-43

Anim. og veg. olier, fedtstoffer og voks i alt ........

11

12

6

0

0

0

41

Animalske olier og fedstoffer .....................

11

12

6

-

-

-

42

Veg. olier og fedtstoffer, rå el. delvis bearb. ..........

-

-

-

-

0

-

43

Anim. el. veg. olier mv., bearbejdede; voks ...........

-

-

-

-

-

-

51-59

Kemikalier og kemiske produkter i alt .............

163

379

643

134

175

30

51

Organiske kemikalier ...........................

-

-

0

0

-

-

52

Uorganiske kemikalier ...........................

3

3

5

-

-

-

53

Farve- og garvestoffer ..........................

-

-

20

0

1

-

54

Medicinske og farmaceutiske produkter .............

36

162

475

30

92

-

55

Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler .........

5

-

-

34

9

-

56

Gødningsstoffer, bearbejdede ....................

-

-

-

-

-

-

57

Plast, ubearbejdet .............................

119

198

140

67

73

-

58

Plast, bearbejdet ..............................

-

1

-

2

-

-

59

Kemiske materialer og produkter i.a.n. ..............

-

15

2

0

1

-

Fortsættes…

 

Tabel 5b. (fortsat) Eksporten fordelt efter forarbejdningsgrad (SITC kapitler)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring i
pct. fra
2014-2015

SITC kode

1.000 kr.

 

0-97

I alt ........................................  

5.350.656

4.995.805

5.058.273

4.313.509

4.250.483

-1

61-69

Bearb. varer, hovedsagelig halvfabrikata i alt ......

11.613

7.072

14.505

7.317

3.857

-47

61

Læder og lædervarer i.a.n.; beredte pelsskind ........

10.851

5.733

11.887

5.503

3.570

-

62

Gummi, bearbejdet, i.a.n. ........................

24

12

3

0

2

-

63

Træ- og korkvarer, undt. møbler ...................

-

-

103

4

6

-

64

Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse ......

262

87

111

2

5

-

65

Tekstilgarn, tekstilstof og tekstilvarer ................

168

12

625

1.321

31

-

66

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. ..............

124

30

62

22

34

-

67

Jern og stål ..................................

9

-

51

1

25

-

68

Ikke jernholdige metaller .........................

99

71

6

1

-

-

69

Metalvarer i.a.n. ...............................

76

1.128

1.658

464

185

-

71-79

Maskiner og transportmidler i alt .................

20.460

23.883

157.092

7.854

9.243

18

71

Kraftmaskiner og motorer ........................

934

737

1.053

303

546

-

72

Specialmaskiner til forskellige industrier .............

4.638

2.718

1.412

1.274

1.298

-

73

Maskiner til metalbearbejdning ....................

59

150

11

-

48

-

74

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. .............

962

2.292

2.142

1.259

794

-

75

Kontormaskiner; autom. databehandlingsmaskiner .....

968

590

409

184

955

-

76

App. til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse .......

1.105

309

1.042

352

1.333

-

77

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør .......

730

356

248

1.180

304

-

78

Køretøjer ....................................

321

22

159

974

388

-

79

Andre transportmidler ...........................

10.742

16.710

150.617

2.328

3.577

-

81-89

Bearbejdede varer i.a.n. i alt ....................

11.431

9.542

10.955

10.270

14.034

37

81

Bygge-, sanitets-, varme- og belysningsartikler ........

33

-

-

14

-

-

82

Møbler og dele dertil ............................

341

29

70

153

14

-

83

Rejseartikler, kufferter, tasker o.l. ..................

7

12

41

1

12

-

84

Beklædningsgenstande og -tilbehør ................

1.508

1.833

1.050

1.615

1.187

-

85

Fodtøj ......................................

352

1

13

-

16

-

87

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. ........

757

2.340

3.338

1.085

2.596

-

88

Fotografiske og optiske artikler i.a.n.; ure ............

57

9

12

31

36

-

89

Diverse forarbejdede varer i.a.n. ...................

8.377

5.318

6.431

7.370

10.174

-

93-97

Diverse varer og transaktioner i.a.n. i alt ..........

298.810

213.563

214.062

229.294

248.295

8

93

Varer, ikke klassificeret efter art ...................

271.420

139.663

145.833

229.210

248.295

-

96

Mønter ......................................

-

-

-

-

-

-

97

Guld, ubearbejdet, halvfabrikata og affald ...........

27.391

73.899

68.229

84

-

-

 

Tabel 6. Grønlands import og eksport fordelt på oprindelsesland og bestemmelsesland

 

 

Import

Eksport

 

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

1.000 kr.

 

I alt           

5.057.371

4.312.832

4.249.713

2.842.395

3.028.822

2.655.753

 

Den Europæiske Fælleskab .................

4.197.666

3.935.841

3.861.113

2.502.928

2.606.729

2.360.820

FR

Frankrig .................................

25.594

33.972

20.323

2

-

-

NL

Nederlandene .............................

44.760

44.736

73.132

15.908

20.053

89

DE

Tyskland .................................

94.906

84.981

89.642

8.107

-

1.259

IT

Italien ...................................

15.702

15.733

15.204

480

-

34

GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

17.221

20.267

31.363

11

1.046

-

IE

Irland ...................................

3.481

3.132

3.173

4

-

-

DK

Danmark .................................

2.862.234

2.775.823

2.860.051

2.352.977

2.419.750

2.168.188

GR

Grækenland ..............................

633

621

659

-

-

-

PT

Portugal .................................

3.998

4.259

4.113

125.143

165.060

191.216

ES

Spanien .................................

10.800

8.725

8.608

-

803

-

BE

Belgien ..................................

8.602

8.332

8.501

-

-

-

LU

Luxembourg ..............................

119

367

233

-

-

-

SE

Sverige ..................................

1.062.545

891.624

697.599

1

-

-

FI

Finland ..................................

3.649

7.983

9.503

-

-

-

AT

Østrig ...................................

3.260

3.351

3.676

-

-

-

MT

Malta ...................................

27

3

2

-

-

-

EE

Estland  .................................

1.238

1.550

1.620

37

-

-

LV

Letland ..................................

528

360

534

-

-

-

LT

Litauen ..................................

2.939

2.925

2.880

-

-

-

PL

Polen ...................................

11.945

12.390

15.314

-

-

-

CZ

Den Tjekkiske Republik ......................

8.142

5.331

5.434

-

-

-

SK

Slovakiet .................................

971

1.860

1.857

-

-

-

HU

Ungarn ..................................

13.472

6.305

5.873

-

-

-

RO

Rumænien ...............................

585

532

928

-

-

-

BG

Bulgarien ................................

92

267

322

-

-

-

SI

Slovenien ................................

212

411

508

129

16

34

HR

Kroatien .................................

12

1

12

131

-

-

CY

Cypern ..................................

1

3

48

-

-

-

 

Øvrige Europa ............................

493.416

65.609

66.269

194.203

307.676

113.529

IS

Island ...................................

22.004

36.475

35.754

71.257

291.599

79.578

NO

Norge ...................................

445.927

9.558

8.437

437

8.268

19.659

LI

Liechtenstein .............................

246

401

134

-

-

-

CH

Schweiz .................................

2.427

1.833

2.727

68.061

-

21

FO

Færøerne ................................

7.037

4.771

7.831

-

7.809

14.271

TR

Tyrkiet ...................................

13.917

11.460

10.185

-

-

-

AL

Albanien .................................

18

-

-

-

-

-

UA

Ukraine ..................................

1.100

803

824

-

-

-

BY

Belarus ..................................

1

-

2

-

-

-

RU

Den Russiske Føderation ....................

160

100

71

54.448

-

-

BA

Bosnien-Hercegovina .......................

288

36

31

-

-

-

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ..

278

88

181

-

-

-

XS

Serbien ..................................

13

84

93

-

-

-

 

Afrika (nord) ..............................

901

678

771

29.700

-

-

MA

Marokko .................................

227

166

111

29.700

-

-

DZ

Algeriet ..................................

239

124

366

-

-

-

TN

Tunesien ................................

199

139

77

-

-

-

EG

Egypten .................................

166

82

184

-

-

-

MR

Mauretanien ..............................

1

-

-

-

-

-

ML

Mali .....................................

-

-

0

-

-

-

BF

Burkina Faso .............................

1

-

0

-

-

-

SN

Senegal .................................

-

147

-

-

-

-

SL

Sierra Leone ..............................

10

16

29

-

-

-

CI

Elfenbenskysten ...........................

57

0

3

-

-

-

GH

Ghana ..................................

0

4

-

-

-

-

 

Tabel 6 (fortsat). Grønlands import og eksport fordelt på oprindelsesland og bestemmelsesland

 

 

Import

Eksport

 

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

1.000 kr.

 

I alt .....................................  

5.058.272

4.313.510

3.941.981

2.872.095

3.028.822

2.655.753

 

Afrika (Central-, Øst- og Sydafrika) ............

2.598

2.365

3.883

-

-

-

CM

Cameroun ................................

-

52

10

-

-

-

ST

São Tomé og Principe ......................

6

-

-

-

-

-

CG

Congo ..................................

-

19

-

-

-

-

CD

Congo ..................................

-

-

8

-

-

-

ET

Etiopien .................................

-

2

5

-

-

-

DJ

Djibouti ..................................

-

12

-

-

-

-

KE

Kenya ...................................

45

52

52

-

-

-

UG

Uganda .................................

3

3

3

-

-

-

TZ

Tanzania ................................

-

1

4

-

-

-

SC

Seychellerne ..............................

20

3

-

-

-

-

IO

Britiske områder i Det Indiske Ocean ............

0

-

-

-

-

-

MG

Madagaskar ..............................

22

23

26

-

-

-

MU

Mauritius .................................

28

171

102

-

-

-

ZW

Zimbabwe ................................

23

5

11

-

-

-

MW

Malawi ..................................

1

2

1

-

-

-

ZA

Sydafrika ................................

2.445

2.018

3.579

-

-

-

NA

Namibia .................................

3

1

4

-

-

-

SZ

Swaziland ................................

-

-

77

-

-

-

 

Amerika (nord) ............................

140.768

69.446

128.060

15.256

-

4

US

USA ....................................

33.095

32.131

45.506

-

-

4

CA

Canada .................................

100.832

33.053

77.473

-

-

-

GL

Grønland ................................

6.840

4.263

5.082

15.256

-

-

 

Amerika (Mellem- og Sydamerika) ............

9.661

10.708

11.231

-

-

-

MX

Mexico ..................................

224

931

189

-

-

-

GT

Guatemala ...............................

2

6

6

-

-

-

HN

Honduras ................................

11

50

13

-

-

-

SV

El Salvador ...............................

17

22

35

-

-

-

CR

Costa Rica ...............................

112

149

221

-

-

-

PA

Panama .................................

176

-

1

-

-

-

CU

Cuba ...................................

13

8

9

-

-

-

KN

St. Kitts og Nevis ..........................

5

-

-

-

-

-

BS

Bahamaøerne .............................

168

151

109

-

-

-

DO

Den Dominikanske Republik ..................

2

1

1

-

-

-

VI

De Amerikanske Jomfruøer ...................

-

4

-

-

-

-

AG

Antigua og Barbuda ........................

-

264

343

-

-

-

JM

Jamaica .................................

53

50

27

-

-

-

VG

De Britiske Jomfruøer .......................

1

-

-

-

-

-

BB

Barbados ................................

17

3

1

-

-

-

MS

Montserrat ...............................

-

24

-

-

-

-

GD

Grenada .................................

1

0

0

-

-

-

CO

Colombia ................................

70

90

40

-

-

-

VE

Venezuela ...............................

-

1

3

-

-

-

SR

Surinam .................................

-

-

0

-

-

-

EC

Ecuador .................................

3

5

5

-

-

-

PE

Peru ....................................

32

82

92

-

-

-

BR

Brasilien .................................

2.147

2.501

2.591

-

-

-

CL

Chile ....................................

5.281

5.578

5.859

-

-

-

BO

Bolivia ...................................

11

15

24

-

-

-

PY

Paraguay ................................

9

3

1

-

-

-

UY

Uruguay .................................

298

143

517

-

-

-

AR

Argentina ................................

959

621

1.142

-

-

-

FK

Falklandsøerne ............................

50

7

-

-

-

-

 

Tabel 6 (fortsat). Grønlands import og eksport fordelt på oprindelsesland og bestemmelsesland

 

 

Import

Eksport

 

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

1.000 kr.

 

I alt .............................          

5.058.272

4.313.510

3.941.981

2.872.095

3.028.822

2.655.753

 

Asien (Nær- og Mellemøsten) ................

1.615

457

790

-

-

-

LB

Libanon .................................

1

1

7

-

-

-

IR

Iran .....................................

122

89

67

-

-

-

IL

Israel ....................................

537

246

261

-

-

-

PS

Det besatte palæstinensiske område ............

24

-

-

-

-

-

JO

Jordan ..................................

1

1

1

-

-

-

SA

Saudi Arabien .............................

43

1

16

-

-

-

KW

Kuwait ...................................

30

56

122

-

-

-

AE

De Forenede Arabiske Emirater ................

291

63

316

-

-

-

OM

Oman ...................................

564

-

-

-

-

-

 

Asien (Øvrige) ............................

199.848

154.144

159.841

41

-

12.701

GE

Georgien .................................

199

90

51

-

-

-

KZ

Kasakhstan ...............................

-

0

0

-

-

-

TJ

Tadsjikistan ...............................

-

-

1

-

-

-

AF

Afghanistan ..............................

26

38

3

-

-

-

PK

Pakistan .................................

1.631

1.325

2.333

-

-

-

IN

Indien ...................................

24.062

5.474

5.772

-

-

-

BD

Bangladesh ..............................

5.048

4.573

5.857

-

-

-

LK

Sri Lanka ................................

176

162

349

-

-

-

NP

Nepal ...................................

5

4

11

-

-

-

MM

Myanmar .................................

-

-

3

-

-

-

TH

Thailand .................................

6.856

6.666

6.625

-

-

-

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos ...........

13

72

188

-

-

-

VN

Vietnam .................................

2.511

1.429

2.392

-

-

-

KH

Cambodia ................................

105

222

600

-

-

-

ID

Indonesien ...............................

1.500

1.069

1.354

-

-

-

MY

Malaysia .................................

1.917

2.633

1.652

-

-

-

SG

Singapore ................................

390

366

205

-

-

-

PH

Philippinerne ..............................

234

140

250

-

-

-

CN

Folkerepublikken Kina .......................

124.923

99.996

106.936

-

-

12.701

KP

Den Demokratiske Folkerepublik Korea ..........

-

310

58

-

-

-

KR

Republikken Korea .........................

4.764

3.875

3.327

41

-

-

JP

Japan ...................................

22.124

22.886

19.052

-

-

-

TW

Taiwan ..................................

1.873

1.852

2.026

-

-

-

HK

Hongkong ................................

1.477

955

795

-

-

-

MO

Macao ...................................

14

4

-

-

-

-

 

Australien, Oceanien og andre områder ........

11.800

74.262

18.526

129.967

114.417

168.701

AU

Australien ................................

1.711

62.794

1.764

-

1

-

PG

Papua Ny Guinea ..........................

99

17

4

-

-

-

NZ

New Zealand ..............................

9.895

10.386

16.412

-

-

-

FJ

Fijiøerne .................................

1

1

2

-

-

-

MH

Marshalløerne .............................

10

8

12

-

-

-

Z1

Uoplyste lande ............................

84

1.056

332

129.967

114.416

168.701