Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

I 2014 udgjorde den samlede faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug 520.874 ton CO2-ækvivalent svarende til 93,9 pct. af de samlede faktiske udledninger. Det er 7,3 pct. lavere end i 2013. I forhold til 1990 er den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug faldet 16,6 pct. Drivhusgassen kuldioxid (CO2) udgjorde 517.301 ton svarende til 99,3 pct. af den samlede emission fra energiforbruget i 2014.

 

Figur 1. Emission af drivhusgas fra energiforbrug

 

Siden 1990 har der været et skift i energiforbrugets sammensætning fordelt på brændsler. Den vedvarende energi er introduceret og andelen heraf øget på bekostning af gasolie.

 

Ændringen i energiforbrugets sammensætning har ikke medført en entydig nedgang i emissionen af drivhusgasser. I perioder med generel økonomisk udvikling har Grønland således fortsat oplevet et stigende forbrug af fossile brændsler, der medfører større emission end forbrug af vedvarende energi.

 

Forbruget af vedvarende energi er imidlertid steget støt siden introduktionen af affaldsvarme i 1989 og vandkraft i 1993. Den kontinuerlige stigning i forbruget af vedvarende energi har bidraget til, at emissionen af drivhusgasser ikke er steget proportionalt med bruttoenergiforbruget. Mens bruttoenergi-forbruget siden 1990 er steget 0,9 pct., er emissionen af drivhusgasser fra energiforbrug således faldet 16,6 pct.

 

Figur 2. Emission af drivhusgas fordelt på brændsler

 

Ændringen i energiforbrugets brændselssammensætning; dvs. skiftet fra fossile brændsler til vedvarende energi har betydet, at der udledes stadig mindre drivhusgas pr. forbrugt enhed brændsel. I 2014 var der til hver GJ bruttoenergiforbrug knyttet 60,7 kg drivhusgasser mod 73,0 kg. i 1990. Det svarer til en reduktion på 16,8 pct., jf. figur 3.

 

Figur 3. Emission af drivhusgasser pr. brændselsenhed

 

Energisystemet er her opdelt i tre sektorer: Energisektoren (efterforskning, udvinding og raffinaderier), konverteringssektoren (produktion af el og fjernvarme) samt endeligt forbrug (transport samt forbrug i husholdninger og erhverv).

 

Den samlede faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug var i 1990 på 624.371 ton CO2-ækvivalent. Heraf kom 182.906 ton fra konverteringssektoren samt 441.465 ton fra endeligt energiforbrug. Der var ingen emission fra energisektoren i 1990.

 

I 2014 var den samlede faktiske emission af drivhusgasser 520.874 ton CO2-ækvivalent. Heraf kom 94.386 ton fra konverteringssektoren, 424.347 ton fra endeligt energiforbrug samt 2.141 ton fra energisektoren. I konverteringssektoren har der fra 1990 til 2014 været et fald på 88.520 ton CO2-ækvivalent til trods for, at el- og fjernvarmeproduktionen i denne periode er vokset betragteligt.

 

Figur 4. Faktisk emission af drivhusgas fordelt på sektorer