Tilbage


Delmål 2: Stop sult

Fødevareusikkerhed


FN 2.1.2 Udbredelse af fødevareusikkerhed
# FROM SIF
food_insecurity <- tibble(
 Tid = c("2014", "2018"),
 `Fødevareusikkerhed (%)` = c(0.118, 0.082)
)


food_insecurity %>% 
 ggplot(aes(x = Tid, y = `Fødevareusikkerhed (%)`)) +
 geom_col(fill = statgl:::statgl_cols(1)) +
 theme_statgl() +
 scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(decimal.mark = ",")) +
 labs(x = "")

Befolkningsundersøgelsen i Grønland

food_insecurity %>% 
 mutate(`Fødevareusikkerhed (%)` = `Fødevareusikkerhed (%)` * 100) %>% 
 statgl_table(year_col = "Tid")
Tid Fødevareusikkerhed (%)
2014 11,8
2018 8,2
Forklaring

Fødevaresikkerhed betyder at man har sikker adgang til passende og næringsrige fødevarer. Statens Institut for Folkesundhed står bag en regelmæssig undersøgelse af folkesundheden i Grønland, og måler i denne forbindelse befolkningens fødevareusikkerhed. Denne bliver i undersøgelsen defineret som et bekræftende svar på tre spørgsmål, om mangel på mad og penge til at købe mad for.

Kost


GS Indikatorer vedr. kost
# Import
SIF_raw <-
 data.frame(
  frugt_daglig = c(37.2, 44.9, 38.8),
  grøntsag_daglig = c(23.9, 30.4, 29.6),
  fisk_ugen = c(56.0, 50.2, 42.8),
  saft_sodavand = c(24.4, 32.1, 43.9),
  kød_havpattedyr = c(35.9, 35.7, 33.3),
  tid = c("2005-2010", "2014", "2018")
 ) %>%
 as_tibble()


# Transform
SIF <-
 SIF_raw %>%
 rename(
  `Spiser frugt dagligt` = frugt_daglig,
  `Spiser grøntsager dagligt` = grøntsag_daglig,
  `Spiser fisk mindst 1 gang om ugen` = fisk_ugen,
  `Drikker saft eller sodavand hver dag` = saft_sodavand,
  `Spiser kød af havpattedyr 1-3 gange om ugen` = kød_havpattedyr
 ) %>% 
 gather(indikatorer, værdi, -tid)


# Plot
SIF_kost_plot <-
 SIF %>%
 mutate(indikatorer = indikatorer %>% fct_reorder(værdi) %>% fct_rev(),
     tid = as.character(tid)) %>%
 ggplot(aes(x = tid, y = værdi, fill = indikatorer)) +
 geom_col() +
 facet_wrap(~ indikatorer, nrow = 2) +
 scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(scale = 1, big.mark = ".",
  decimal.mark = ",")) +
 theme_statgl(base_size = 10) + scale_fill_statgl(reverse = TRUE) +
 theme(legend.position = "None") +
 labs(
  title = "Sundhedsindikatorer med hensyn til kost",
  x = " ",
  y = " ",
  caption = "Kilde: Statens Institut for Folkesundhed"
 )


SIF_kost_plot

Befolkningsundersøgelsen i Grønland

# Import
SIF_raw <-
 data.frame(
  frugt_daglig = c(37.2, 44.9, 38.8),
  grøntsag_daglig = c(23.9, 30.4, 29.6),
  fisk_ugen = c(56.0, 50.2, 42.8),
  saft_sodavand = c(24.4, 32.1, 43.9),
  kød_havpattedyr = c(35.9, 35.7, 33.3),
  tid = c("2005-2010", "2014", "2018")
 ) %>%
 as_tibble()


# Transform
SIF <-
 SIF_raw %>%
 rename(
  `Spiser frugt dagligt` = frugt_daglig,
  `Spiser grøntsager dagligt` = grøntsag_daglig,
  `Spiser fisk mindst 1 gang om ugen` = fisk_ugen,
  `Drikker saft eller sodavand hver dag` = saft_sodavand,
  `Spiser kød af havpattedyr 1-3 gange om ugen` = kød_havpattedyr
 ) %>%
 gather(indikatorer, værdi,-tid)


# Table
SIF_kost_table <-
 SIF %>%
 mutate(værdi = format(værdi, digits = 3, decimal.mark = ",")) %>%
 spread(tid, værdi) %>%
 set_names(str_to_title(names(.))) %>%
 kable(align = "lrrrrrrrrrrrrrrrr") %>%
 kable_styling(bootstrap_options = c("condensed", "reactive"),
        full_width = TRUE) %>%
 add_footnote("Procentvis andel",
        notation = "symbol")


SIF_kost_table
Indikatorer 2005-2010 2014 2018
Drikker saft eller sodavand hver dag 24,4 32,1 43,9
Spiser fisk mindst 1 gang om ugen 56,0 50,2 42,8
Spiser frugt dagligt 37,2 44,9 38,8
Spiser grøntsager dagligt 23,9 30,4 29,6
Spiser kød af havpattedyr 1-3 gange om ugen 35,9 35,7 33,3
* Procentvis andel
# Import
SIF_raw <-
 data.frame(BMI_overlig_30 = c(22.9, 27.3, 27.8),
       tid = c("2005-2010", "2014", "2018")) %>%
 as_tibble()


# Transform
SIF <-
 SIF_raw %>%
 rename(`Andel med Body Mass Index større eller lig med 30` = BMI_overlig_30) %>%
 gather(indikatorer, værdi,-tid)


# Plot
SIF_BMI_plot <-
 SIF %>%
 mutate(tid = as.character(tid)) %>% 
 ggplot(aes(x = tid, y = værdi, fill = indikatorer)) +
 geom_col() +
 scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(scale = 1, big.mark = ".",
  decimal.mark = ",")) +
 theme_statgl() + scale_fill_statgl(reverse = TRUE) +
 theme(legend.position = "None") +
 labs(
  title = "Andel med Body Mass Index større eller lig med 30",
  x = " ",
  y = " ",
  caption = "Kilde: Statens Institut for Folkesundhed"
 )


SIF_BMI_plot 

Befolkningsundersøgelsen i Grønland

# Import
SIF_raw <-
 data.frame(BMI_overlig_30 = c(22.9, 27.3, 27.8),
       tid = c("2005-2010", "2014", "2018")) %>%
 as_tibble()


# Transform
SIF <-
 SIF_raw %>%
 rename(`Andel med Body Mass Index større eller lig med 30` = BMI_overlig_30) %>%
 gather(indikatorer, værdi, -tid)


# Table
SIF_BMI_table <-
 SIF %>%
 mutate(værdi = format(værdi, digits = 3, decimal.mark = ",")) %>%
 spread(tid, værdi) %>%
 set_names(str_to_title(names(.))) %>%
 kable(align = "lrrrrrrrrrrrrrrrr") %>%
 kable_styling(bootstrap_options = c("condensed", "reactive"),
        full_width = TRUE) %>%
 add_footnote("Procentvis andel med Body Mass Index større eller lig med 30.",
        notation = "symbol")


SIF_BMI_table
Indikatorer 2005-2010 2014 2018
Andel med Body Mass Index større eller lig med 30 22,9 27,3 27,8
* Procentvis andel med Body Mass Index større eller lig med 30.