Formål

De fleste erhvervsuddannelser kan først påbegyndes, når de studerende har fundet en læreplads. Antallet af lærepladser har derfor betydning for udviklingen i antallet af studerende på erhvervsuddannelserne. Statistikken over lærlinge er udviklet for at give ydereligere information til uddannelsesstatistikken over erhvervsuddannelserne. Samtidig kan statistikken give indblik i branchernes andel af lærlinge og udviklingen heri.

 

Datagrundlag

Statistikken beregnes på baggrund af dataudtræk af udbetalte lærlingetilskud fra Uddannelsesstøtteforvaltningen. Tilskuddene udbetales månedsvis pr. virksomhed/lærling. Tilskudssatserne bliver fastsat i finansloven (se tekstbemærkningen til hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg) og afviger alt efter uddannelse og uddannelsesår.

 

Statistikken inkluderer ikke studerende på skolepraktik, dvs. studerende optaget på en erhvervsuddannelse, hvor uddannelsesstedet selv opretter en praktikplads. Dette er muligt på levnedsmiddelskolen INUILI og de tekniske skoler KTI.

 

Metode

Antallet af lærlinge opgøres månedsvis på baggrund af udbetalte lærlingetilskud. Der korrigeres for fejludbetalinger og manglende udbetalt lærlingetilskud frem til marts udbetalingen i det efterfølgende år. 

 

Virksomheder i Grønland er pr. 1. januar 2018 registreret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Dette anvender normalvis nomenklaturen DB07 til brancheopdeling. Hidtil har virksomheder dog været registreret i Grønlands Erhvervsregister (GER), som anvender en anden nomenklatur; GB2000.

 

Dataudtrækket over lærlingetilskud sammenkøres med udtræk fra uddannelsesstøtteregisteret for at koble uddannelsen på lærlingeforløbet.

 

Opgørelse

Statistikken over lærlinge opgøres månedsvis og er opdelt på brancher, uddannelsesfagområde (ISCED Fields of Education 2013) og distrikter. Alle tabeller kan nedbrydes på køn og alder.

 

Begrænsninger og faldgruber

Statistikken vedrører kun lærlinge i virksomheder, hvor der udbetales lærlingetilskud. Lærlingetilskud udbetales kun til lærlinge på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at følgende lærlinge ikke indgår i statistikken:

 

·         Voksenlærlinge.

·         Lærlinge på uddannelsesstøtte, f.eks. socialhjælper, dagtilbudsmedhjælper og sundhedshjælper.

·         Lærlinge i skolepraktik.

·         Praktikanter på videregående uddannelser, f.eks. akademiuddannelserne.