Formål

Formålet med denne statistik er at måle andelen af de studerende, som gennemfører eller afbryder den uddannelse, de er startet på. Statistikken erstatter den tidligere statistikbanktabel over antallet af afbrudte uddannelsesforløb.

Derudover opgøres andelen af de studerende, som opnår det givne uddannelsesniveau efter uddannelsesstart. Denne statistik tager højde for skift af uddannelsesretning inden for samme uddannelsesniveau.

Datagrundlag

Statistikken er lavet på baggrund af eksisterende statistiske registre over nye påbegyndte uddannelsesforløb, aktive studerende og gennemførte uddannelsesforløb fra perioden 2003 og frem.

Statistikken tager udgangspunkt i de studerende, som første gang starter på uddannelsen, og de studerende, som første gang starter på en uddannelse på det givne uddannelsesniveau.

Uddannelsesniveauet klassificeres efter International Standard Classification of Education (ISCED) 2011. Grønlands Statistik har udgivet en uddannelsesnomenklatur, der gør det muligt at se præcis, hvilke uddannelser, der indgår i et givet uddannelsesområde eller ISCED-kategori. Derudover har Grønlands Statistik lavet en oversigt med inddelingen af grønlandske uddannelser efter uddannelsesniveau. Nomenklaturen og oversigten kan findes på ww.stat.gl under Uddannelse. Klik på den seneste publikation og derefter på Metode.

 

Erhvervsuddannelser opdeles i denne statistik i korte – og almene erhvervs­uddannelser. De korte erhvervsuddannelser varer under 2 år som fx kunst­uddannelsen, støttepersonuddannelsen og portøruddannelsen. Derudover indeholder de også de modulopbyggede uddannelser inden for det maritime område. De korte videregående uddannelser indeholder fx akademi­uddannelserne på handelsskolen, samt uddannelsen til procestekniker. Bacheloruddannelserne opdeles i professionsbachelor- og almen bachelor­uddannelse. Professionsbacheloruddannelsen er fx uddannelserne til folke­skolelærer, sygeplejeske og journalist, mens de almene bacheloruddannelser fx er inden for samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og teologi.

Metode

Nye påbegyndte forløb sammenkøres for de efterfølgende 1-10 år efter startåret med registeret over aktive studerende, dernæst med registeret over gennemførte uddannelsesforløb. For hvert år får de studerende en status, der angiver om de stadig er aktive på uddannelsen ultimo det pågældende år, eller om de har gennemført uddannelsen i ét af de forudgående kalenderår. Studerende, der ikke er registreret som værende aktive, eller som har gennemført uddannelsen, får statussen ”afbrudt”.

Studerende, som afbryder uddannelsen ét år for dernæst at starte igen det efterfølgende år, vil det første år stå som værende afbrudt og det næste år stå som værende aktiv.

Nogle uddannelser er registreret med forskellige uddannelseskoder på trods af, at det er den samme uddannelse. Den samme uddannelse med forskellige uddannelseskoder er så vidt muligt sammenkørt til én kode.

 

Opgørelse

Statistikken over uddannelsesstatus opgøres som antallet af studerende som er aktive, har gennemført eller afbrudt uddannelsen i de efterfølgende 1-10 år efter, at de er påbegyndt uddannelsen.

 

Tabellerne opgør uddannelsesstatus:

·         Inden for den eksakt samme uddannelse, som er påbegyndt for første gang.

·         Inden for samme uddannelsesniveau, som er påbegyndt for første gang.

I den sidste tabel tages der højde for studerende, som skifter uddannelses­retning inden for samme uddannelsesniveau.

Begge statistikker opgøres efter uddannelsesniveau, uddannelsesland og køn.

Begrænsninger og faldgruber

I statussen ”afbrudt” indgår også studerende under orlov.

 

Denne statistik opgør kun uddannelsesstatus for den pågældende uddannelse og uddannelsesniveau. Studerende, som afbryder uddannelsen, kan efterfølgende starte og gennemføre en uddannelse på et andet uddannelses­niveau.