Folkeskolens afgangskarakterer

 

Formål

Folkeskolens afgangskarakterer er allerede offentligt tilgængeligt i Uddannelsesstyrelsens Karakterdatabase. Formålet med også at offentliggøre folkeskolens afgangskarakterer i statistikbanken, er for at gøre data lettere tilgængeligt for offentligheden. Det er nu nemmere at sammenligne udviklingen i karakterne fra år til år samt sammenligne karakterne mellem fx skoler.

 

Datagrundlag

Der er brugt dataudtræk fra Uddannelsesstyrelsens Karakterdatabase til opgørelsen over karakterer ved folkeskolens afgangsprøve.

Karakterdatabasen indeholder årskarakterer og prøvekarakterer for folkeskolens afgangselever, samt prøvekarakterer fra elever, som har afsluttet et opkvalificeringsforløb med at tage folkeskolens afgangsprøve på enten Majoriaq eller på landets højskoler eller efterskoler.

Databasen indeholder ikke data for elever, som er fritaget for at gå til afgangsprøve. Det vil i de fleste tilfælde vedrøre elever i specialklasse. Samtidig er elever som er taget på efterskole i 10. klasse i fx Danmark ikke registreret.

De første afgangselever efter indførelsen af folkeskolereformen Atuarfitsialak tog afgangsprøven i år 2008. Karakterdata før og efter reformen kan ikke sammenlignes, og det er derfor kun karaktererne fra eleverne på den nye forordning, som er inkluderet i statistikken.

 

Metode

Dataudtræk fra 2008 indeholder både karakterdata på afgangselever fra den gamle og nye forordning. Det er kun elever på den nye forordning som er medtaget i statistikkerne. 

Karakterdata er valideret, så personer med ugyldigt personnummer er fjernet. Eleverne opdeles efter klassetrin i Folkeskolens afgangselever og FA elever. Fejlregistreringer af klassetrinet rettes. Der tjekkes for dobbeltregistreringer, så hvert personnummer kun er registreret med én karakter for hvert fag, prøvetype, klassetrin og år. Observationer på elever, som ikke er gået op til afgangsprøven fx på grund af sygdom, udeblivelse mm. fjernes, så kun elever med en karakter indgår i datasættet. Det er derudover valgt, at der ikke offentliggøres karakterdata for valgfag og 3. fremmedsprog, da der er få observationer og statistikkerne ikke er sammenlignelige.

 

Opgørelse

Statistikken over afgangskaraktererne beregnes som gennemsnit og opgøres på kommune, skole, klassetrin, køn og år. Derudover opgøres en statistik over karakterfordelingen på kommuneniveau efter følgende karakterskala A-B, C-D, E, Fx-F.

Statistikker med observationer under 4 offentliggøres ikke.

 

Begrænsninger og faldgruber

Der skal tages hensyn til små elevtal ved sammenligning af karaktergennemsnit eller karakterfordeling på skoleniveau, da statistikken ved et få antal observationer er meget personafhængig og nemt kan fluktuere fra år til år.