Formål

Folkeskolens trintest resultater er offentligt tilgængeligt i Uddannelsesstyrelsens trintest database. Formålet med også at offentliggøre trintest resultaterne i statistikbanken, er for at gøre data lettere tilgængeligt for offentligheden. Det er nu nemmere at sammenligne udviklingen i resultaterne fra år til år samt sammenligne karakterne mellem fx skoler.

 

Datagrundlag

Der er brugt dataudtræk fra Uddannelsesstyrelsens Trintest Database til opgørelsen af resultaterne ved trintestprøverne i folkeskolen. Databasen indeholder registerdata på de elever, som har taget en trintestprøve i 3. klasse i enten grønlandsk, dansk eller matematik, eller i 7. klasse i grønlandsk, dansk, engelsk eller matematik. Elever, som ikke deltog i trintesten, registreres ikke.

Metode

Trintest Databasen indeholder resultatet for hvert spørgsmål i trintesten opgjort pr. elev. Registeret indeholder bl.a. oplysninger om:

·         Personnummer

·         Skole

·         Klassetrin

·         Klassenavn

·         PrøveFag

·         TestID

·         SvarID

·         År

Datasættet over trintestresultaterne er valideret, så personer med ugyldig personnummer er fjernet. Der tjekkes for dobbeltregistreringer, så hvert personnummer kun er registreret med én test for hvert fag.  Ved dobbeltregistreringer på forskellige skoler og/eller klasser, er udvælgelsen sket tilfældigt. Hvor elever har taget testen to gange, er resultatet med den største løsningssikkerhed (pct. rigtige) bibeholdt i datasættet.

Elever, som er registreret med en svarprocent på 0 bibeholdes i datasættes, og løsningssikkerheden (pct. rigtige) angives til 0, så de stadig tæller med i det samlede resultat.

 

Opgørelse

Løsningssikkerhed (pct. rigtige) beregnes som antal korrekte svar/antal opgaver eleven har nået.

Statistikken over trintestresultaterne opgøres som medianen af løsningssikkerheden (pct. rigtige) opgjort på kommune, bosted, skole, klassetrin, køn og år. Hvor der er under 4 observationer offentliggøres løsningssikkerheden (pct. rigtige) ikke.

Begrænsninger og faldgruber

Der skal tages hensyn til små elevtal ved sammenligning af trintest resultater på skoleniveau, da statistikken ved et få antal observationer er meget personafhængig og nemt kan fluktuere fra år til år.