Formål

Der er et begrænset antal videregående uddannelser i landet, og derfor rejser en del studerende til udlandet for at tage en uddannelse. Formålet med at offentliggøre statistikken ’bopælsland efter endt uddannelse’ er at følge udviklingen i andelen af studerende, som vender hjem til Grønland efter fuldført uddannelse i udlandet. Statistikken er udvidet med studerende, som har fuldført en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse her i landet.

Datagrundlag

Der er brugt datasæt fra eksisterende statistiske registre over fuldførte uddannelsesforløb og aktive studerende, samt befolkningsregisteret for perioden 2003 og frem. Videregående uddannelser er en samlet betegnelse for korte videregående uddannelser, bachelor-/professionsbachelor- og kandidatuddannelser.

Metode

Data over studerende, som har fuldført et uddannelsesforløb, sammenkøres med aktive studerende i udlandet pr. 31/12 samt befolkningsregisteret pr. 1/1.

Bopælsland ét år efter endt uddannelse i år x opgøres primo år x+1 for befolkningsregisteret og ultimo år x for registeret over aktive studerende.

Bopælslandet opgøres som:

 

Grønland

Personen er registreret i befolkningsregisteret og er ikke registreret som værende aktiv i uddannelse i udlandet.

Udland

Personen er ikke registreret i befolkningsregisteret, og er ikke registreret som værende aktiv i uddannelse.

Udland

– fortsat i uddannelse

Personen er registreret som værende aktiv i uddannelse i udlandet.

 

Personer, som ikke er registreret i befolkningsregisteret, kan også være døde. De vil figurere som værende bosat i udlandet.

 

Opgørelse

Statistikken over bopælsland efter endt uddannelse opgøres som antallet af dimittender, som bor i Grønland, udland eller som er fortsat i uddannelse i udlandet 1-10 år efter en gennemført uddannelse. Statistikken opgøres for studerende på erhvervs- og videregående uddannelser i alt i udlandet og i Grønland. 

Begrænsninger og faldgruber

Ved sammenligning af enkelte år skal der tages hensyn til det lille antal studerende, som færdiggør en uddannelse i udlandet.

 

Èn person kan indgå i statistikken flere gange. Fx kan en studerende gennemføre en bacheloruddannelse i år 2010 og derefter gennemføre en kandidatuddannelse i år 2012.