Modtagere af offentlige pension 2021

I nærværende publikation opgøres antallet af alders- og førtidspensionister i december måned i årene 2018-2021.

 

En person opgøres som pensionsmodtager, hvis personen er bosat i Grønland 31. december i det aktuelle år, og der i lønsystemet er registeret udbetalinger af alderspension eller førtidspension, som kan henføres til december måned i det pågældende regnskabsår.

 

Statistikken er dannet på baggrund af udtræk fra det fællesoffentlige lønsystem samt Grønlands Statistiks befolkningsregister. Statistikken er tidligere udarbejdet med udgangspunkt i udtræk fra pensionsmodulet i kommunernes administrationssystem Winformatik. Skift af kilde betyder mindre justeringer af tidligere offentliggjorte tal og færre oplysninger om grundlaget for pensionsberegningen. Til gengæld sikres bedre overensstemmelse mellem pensionsstatistikken og kommunernes indberetninger af indtægter fra pension til Skattestyrelsen.

 

I opgørelser af udbetalte beløb til pensionister indgår kun den skattepligtige del af pensionen. Eventuelle skattefri personlige tillæg og børnetillæg indgår ikke.

 

Geografi, alder, køn og familieform

Antallet af alderspensionister faldt fra 2020 til 2021 med 140 modtagere, mens antallet af førtidspensionister steg med 120 modtager. Udviklingen i antal modtagere er en konsekvens af, at aldersgrænsen for alderspension pr. 1. januar 2021 blev øget fra 66 år til 67 år.

 

Oversigt 1. Pensionsmodtagere fordelt på distrikter (december)

 

Alderspension

Førtidspension

 

2020

2021

2020

2021

I alt

3. 937

3. 797

2. 406

2. 526

Nanortalik ................................

203

189

101

119

Qaqortoq .................................

300

286

123

125

Narsaq ..................................

194

179

89

88

Paamiut ..................................

174

164

119

111

Nuuk ....................................

818

819

571

601

Maniitsoq .................................

310

298

178

198

Sisimiut ..................................

431

412

187

226

Kangaatsiaq ...............................

70

67

66

69

Aasiaat ..................................

290

275

156

151

Qasigiannguit ..............................

128

123

51

54

Ilulissat ..................................

365

362

238

233

Qeqertarsuaq ..............................

100

91

60

65

Uummannaq ..............................

180

175

93

102

Upernavik ................................

172

165

111

116

Qaanaaq .................................

44

39

52

55

Tasiilaq ..................................

142

137

168

171

Ittoqortoormiit ..............................

16

16

43

42

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODPEN1)

 

Antallet af mænd, der modtager førtidspension er højere end antallet af kvinder. Det er særligt blandt modtagere under 45 år, at der ses større forskelle mellem kønnene.

 

Oversigt 2. Pensionsmodtagere fordelt på køn og alder (dec. 2021)

Førtidspension

Mand

Kvinde

I alt

18-24 år ...............

49

26

75

25-34 år ...............

133

91

224

35-44 år ...............

151

95

246

45-54 år ...............

225

241

466

55+ år .................

760

755

1.515

I alt

1.318

1.208

2.526

Alderspension ..........

Mand

Kvinde

I alt

Yngre end 70 år ..........

 542

 497

 1.039

70-74 år ...............

 682

 596

 1.278

75-79 år ...............

 457

 424

 881

80-89 år ...............

 243

 308

 551

90+ år .................

 16

 32

 48

I alt

 

1.940

 

1.857

 

3.797

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODAPE1) og (https://bank.stat.gl/SODFPE1).

 

I december 2021 modtog 3.797 personer alderspension. Heraf modtog 391 et reduceret beløb, fordi de boede på plejehjem eller social døgninstitution.

 

I alt 2.526 personer modtog førtidspension i december 2021. Heraf modtog 137 et reduceret beløb, fordi de boede på plejehjem eller social døgninstitution.

 

Oversigt 3. Alderspensionister, fordelt familietype og samlet udbetalt beløb (1.000 DKK)

 

2018

2019

2020

2021

 

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Enlig

 1.873

 20.153

 1.897

 20.678

 1.952

 22.142

 1.902

 22.073

Par

 1.531

 11.941

 1.542

 12.164

 1.594

 13.383

 1.523

 13.078

Institution

 363

 851

 367

 865

 391

 936

 372

 922

I alt

 3.767

 32.945

 3.806

 33.707

 3.937

 36.461

 3.797

 36.073

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODPEN7).

 

Oversigt 4. Førtidspensionister, fordelt familietype og samlet udbetalt beløb (1000 DKK)

 

2018

2019

2020

2021

 

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Antal

Beløb

Enlig

 1.418

 12.803

 1.433

 13.197

 1.441

 13.462

 1.525

 14.763

Par

 841

 5.889

 833

 5.955

 834

 6.173

 864

 6.826

Institution

 133

 250

 130

 247

 131

 252

 137

 271

I alt

 2.392

 18.942

 2.396

 19.399

 2.406

 19.887

 2.526

 21.860

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODPEN7).

 

Tilgang- og afgang af pensionsmodtagere

Det er særlig relevant at se på tilgang og afgang fra gruppen af pensionister. Nedenstående oversigt 5 og 6 viser til- og afgang fra gruppen af henholdsvis alderspensionister og førtidspensionister i perioden 2018-2021.

 

Eksempelvis er personer der ophører med at få pension i 2021 personer, der modtog pension i 2020 men ikke i 2021, mens nye pensionsmodtagere i 2021 er personer der modtog pension i 2021 men ikke i 2020.

 

Grænsen for alderspension blev med virkning fra 1. januar 2017 hævet fra 65 år til 66 år og med virkning fra 1. januar 2021 blev aldersgrænsen yderligere hævet til 67 år. Når aldersgrænsen for alderspension hæves påvirker både afgangen fra førtidspension og tilgangen til alderspension.

 

Oversigt 5. Tilgang og afgang af alderspensionister 2018-2021

 

2018

2019

2020

2021

 

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Yngre end 70 år

268

76

360

72

389

71

150

60

70-74 år

20

69

25

89

37

77

32

74

75-79 år

9

82

9

87

17

92

5

84

80-89 år

3

79

0

95

6

68

2

96

90+ år

0

10

0

12

0

10

0

15

I alt

300

316

394

355

449

318

189

329

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODAPE3).

 

Oversigt 6. Tilgang og afgang af førtidspensionister 2018-2021

 

2018

2019

2020

2021

 

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

Tilgang

Afgang

18-24 år

27

4

31

5

12

3

15

1

25-34 år

16

8

26

4

15

5

10

5

35-44 år

16

6

13

9

15

4

13

4

45-54 år

74

29

65

34

51

25

44

27

55+ år

200

180

133

212

135

181

162

87

I alt

333

227

268

264

228

218

244

124

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODFPE3).

 

I 2021 var maksimumbeløbet for førtidspension på 9.890 kr. om måneden. I december måned modtog 77  pct. af førtidspensionisterne et beløb på mere end 9.000 kr.

 

Oversigt 7. Førtidspensionister fordelt på beløbsgrupper 2018-2021

 

2018

2019

2020

2021

I alt

2. 392

2. 396

2. 406

2. 526

0-1.999 kr. .........................

218

195

188

157

2.000-2.999 kr. ......................

25

21

13

6

3.000-3.999 kr. ......................

26

21

15

12

4.000-4.999 kr. ......................

179

200

229

275

5.000-5.999 kr. ......................

67

54

29

27

6.000-6.999 kr. ......................

86

66

56

29

7.000-7.999 kr. ......................

41

34

22

28

8.000-8.999 kr. ......................

59

47

38

41

9.000+ kr. .........................

1. 691

1. 758

1. 816

1. 951

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODFPE2).

 

I 2021 var maksimumbeløbet for alderspension på 11.993 kr. om måneden. I december måned modtog 51 pct. af førtidspensionisterne et beløb på mere end 10.000 kr.

 

Oversigt 8. Alderspensionister fordelt på beløbsgrupper 2018-2021

 

2018

2019

2020

2021

I alt

3.767

3.806

3.937

3.797

0-1.999 kr. ..........................

25

24

7

 6

2.000-2.999 kr. .......................

393

388

408

 383

3.000-3.999 kr. .......................

23

13

5

8

4.000-4.999 kr. .......................

22

28

12

17

5.000-5.999 kr. .......................

334

353

246

245

6.000-6.999 kr. .......................

112

73

83

65

7.000-7.999 kr. .......................

99

112

70

61

8.000-8.999 kr. .......................

975

998

1.035

88

9.000-9.999 kr. .......................

47

45

54

991

Over 10.000 kr. .......................

1.737

1.772

2.017

1.933

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODAPE2).