Modtagere af offentlige pensioner 2017

Herværende publikation beskriver modtagerne af offentlig alders- og førtidspension.

 

Publikationens struktur

I publikationen opgøres antallet af alders- og førtidspensionister i december måned i årene 2013-2017.

 

I publikationens kapitel 2 opridses hovedtallene for alders- og førtidspensionister. Kapitel 2 opsummerer et udvalg af de i alt 11 statistikbanktabeller, der udgives i tilknytning til herværende statistik. I statistikbanktabellerne er der fokus på pensionisternes køn, alder og bopæl. Desuden er der fokus på om pensionisterne modtager pension som enlig eller par, om der fortages reduktioner i pensionistens grundbeløb på baggrund af egen eller partnerens indtægter og om pensionisten modtager reduceret grundbeløb (lommepenge) fordi vedkommende bor på alderdomshjem eller anden social døgninstitution.

 

I Kapitel 3 fokuseres der på til- og afgang fra gruppen af pensionister i forhold til nærmest foregående år. Kapitel 3 er baseret på 2 statistikbanktabeller om til- og afgang fra gruppen af pensionister, der udgives i tilknytning til herværende statistik.

 

I kapitel 4 opridses lovgrundlaget og kriterierne for tildeling af offentlige pensioner. Fra 1. januar 2016 er alderspensionen ændret. Den vigtigste ændring er, at der er indført et grundbeløb, der er uafhængigt af samlevers indkomst, men af egen biindtægt. Pr. 1. juli 2016 trådte førtidspensionsreformen i kraft. Alle førtidspensionisters erhvervsevne skal vurdere hvert femte år. Pensionen gives efter personens erhvervsevne og er opdelt i højeste, mellemste og laveste satser.

 

Fra 1.januar 2017 er aldersgrænsen for alderspension hævet fra 65 til 66 år. Dette betyder, at det nedre aldersinterval i statistiktabellerne for alderspensionister er 65-69 år for 2011-16, og 66-69 år for 2017. Dette interval er under et benævnt “Yngre end 70 år”. Ligeledes optræder nu for førtidspensionister aldersgruppen “65+”, der i 2017 kun omfatter personer på præcis 65 år.

 

Statistikken er dannet på baggrund af udtræk af data fra de kommunale it-sy­stemer, Grønlands Statistiks befolkningsregister og det offentliges lønsystem samt særudtræk over offentlige pensioner. I kapitel 5 redegøres der for datagrundlaget og databehandlingen samt metodiske problemstillinger.

 

Forskelle til andre opgørelser

Grønlands Statistik udgiver statistikken ”Modtagere af sociale ydelser 2015”, med andre tal for antallet af modtagere af alderspension og førtidspension. Forskellen i opgørelsesmetoderne fremgår af kapitel 5. Denne publikation er nu ophørt og er erstattet af udover den nærværende publikation, ”Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser 201X”, Modtagere af boligsikring 201X” samt ”Modtagere af børnetilskud 201X”.

 

Statistikbanken

I statistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk af statistikken ved at kombinere variable som bopæl, ydelsestype, alder, køn, år samt pensionens størrelse.