Administration af råstofområdet

Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven), med efterfølgende ændringer. Loven trådte i kraft d.1. januar 2010 og markerede dermed Grønlands hjemtagelse af området i henhold til loven om Selvstyre.

 

Naalakkersuisut har fra efteråret 2013 ophævet nultolerance-politikken vedrørende brydning af uran og andre radioaktive mineraler, Grønland kan nu opstille mineprojekter for uran og andre radioaktive jordarter.

 

Råstofdepartementet varetager initiativer til lovgivning på råstofområdet (olie og mineraler) samt strategiudvikling af råstofpolitikken, markedsføring, herunder geologiske undersøgelser. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi er ansvarlig for arbejdsmarkeds- og erhvervstiltag i tilknytning råstofaktiviteter, borgerinddragelse, IBA-aftaler (Impact Benefit Agreements, samarbejdsaftaler mellem Grønlands Selvstyre, de berørte kommuner og den søgende selskab) socioøkonomiske forhold samt vurderinger af samfundsmæssig bæredygtighed (såkaldte VSB-redegørelser).

 

Afdelingen for Geologi, som hører under Råstofdepartementet, varetager evaluering og fortolkning af geologiske undersøgelser, leverer input til markedsføring og strategiudviklingen.

 

Råstofstyrelsen foretager administration af råstoflicenser, kontrol og tilsyn af disse samt godkendelse af aktiviteter.

 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet som organisatorisk hører under Departementet Natur og Miljø har ansvaret for bl.a. at udarbejde miljømæssige vurderinger, afgørelser og indstillinger på råstoffer til Naalakkersuisut og derfor har en forbindelse til DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, under Århus Universitet) og Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

 

Indtægter

Hvis Grønland i løbet af ét år opnår indtægter fra råstofaktiviteter på mere end 75 mio. kr., reduceres statens tilskud til Selvstyret efterfølgende med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter som overstiger 75 mio. kr. Hvis bloktilskuddet reduceres til nul, indledes der nye forhandlinger om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark.

 

Grønlandsk ejendomsret

Med vedtagelse at Råstofloven, overtog Grønland ejendomsretten til den grønlandske undergrund, herunder udstedelse og administration med forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser indenfor både mineral- og kulbrinteområdet.