Import og eksport

I figur 4.1 vises importen og eksporten i pct. af BNP for perioden 2006 til 2015. Af figuren fremgår, at importens andel af BNP har været markant højere end eksportens andel, men som er blevet mindre det sidste par år.

 

Figur 4.1. Import og eksport i pct. af BNP, årets priser

Anm.: Tallene for 2006 til 2013 er endelige tal, mens tallene for 2014 og 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd11

 

Efter et fald i samhandlen med udlandet i 2009, vendte udviklingen i 2010, hvor både importen og eksporten steg. Kigger man på fordelingen af importen på varer og tjenester, kan det ses, at den store stigning i importen primært kan henføres til importen af tjenester. Stigningen i importen af tjenester kan igen primært henføres til investeringer i olie- og efterforskningsaktiviteter, som udføres af udenlandske selskaber og derfor betragtes som import af tjenester.

 

Figur 4.2. Samhandel med udlandet, årets priser

Anm.: Tallene for 2006 til 2013 er endelige tal, mens tallene for 2014 og 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd01

 

Figur 4.3 viser udviklingen i bytteforholdet med udlandet for perioden 2006 til 2015. Et lands bytteforhold udregnes som et eksportprisindeks divideret med et importprisindeks og udtrykker således forholdet mellem priserne på eksport- og importvarer, idet hver enkelt pris i indekset optræder med den vægt, som den pågældende vare har i udenrigshandelen. Ved stigende bytteforhold taler man om bytteforholdsforbedring, mens man ved fald taler om bytteforholdsforværring.

 

Figur 4.3. Bytteforhold med udlandet

Anm.: Tallene for 2006 til 2013 er endelige tal, mens tallene for 2014 og 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd12