Det private forbrug

Det samlede private forbrug opgøres som en del af nationalregnskabet. Opgørelsen over det samlede private forbrug vises i figur 3.1 i løbende og 2010-priser, kædede værdier.

 

Det private forbrug er i perioden 2006 til 2015 steget med 19,7 pct. i løbende priser. Med hjælp af detaljerede forbrugerprisindeks er det private forbrug blevet korrigeret for prisudviklingen, hvilket giver en mængdemæssig udvikling på -3,4 pct. i samme periode. Fra 2014 til 2015 er det private forbrug i løbende priser steget med 2,8 pct.

 

Figur 3.1. Privat forbrug 2006-2015

Anm.: Tallene for 2006 til 2013 er endelige tal, mens tallene for 2014 og 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd07

 

I figur 3.2 vises udviklingen i det private forbrug målt pr. capita i perioden 2006 til 2015. I 2006 var det gennemsnitlige private forbrug pr. capita på 91,6 t.kr., og det har været stigende gennem perioden til 2015, hvor det private forbrug var på 111,4 t.kr.

 

I perioden 2006 til 2015 er gabet mellem det gennemsnitlige private forbrug i løbende og 2010-priser, kædede værdier stadigt blevet højere. Dette viser, at forbrugerne bruger flere penge, mens de forbrugte mængder ikke er steget i samme grad som priserne.

 

Figur 3.2. Privat forbrug pr. indbygger, 1.000 kr.

Anm.: Tallene for 2006 til 2013 er endelige tal, mens tallene for 2014 til 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1 og http://bank.stat.gl/nrd07

 

Det private forbrug opdelt på konsumgrupper for 2013 og 2015 vises i figur 3.3. De fire største forbrugsgrupper er Fødevarer og drikkevarer, Boligbenyttelse, Andre varer og tjenester samt Transport og kommunikation, som tilsammen udgjorde 73 pct. af husholdningernes forbrug i 2015.

 

Figur 3.3. Det private forbrug opdelt efter konsumgrupper

Anm.: Tallene for 2013 er endelige tal, mens tallene for 2015 er foreløbige tal.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/nrd07