Turisme

Turismen påvirker omsætning og beskæftigelse i mange erhverv, f. eks. fly- og skibstransport, hotel- og restaurationsvirksomhed, turismeservice samt handel med f. eks. souvenirs.

 

Turisme i større omfang har i Grønland stået på siden starten af 1960'erne og spiller en stadigt stigende rolle for økonomien i ovennævnte erhverv og for samfundsøkonomien generelt.

 

Der foreligger ikke tal for turismens samlede økonomiske betydning for samfundet, og beskrivelsen i dette afsnit bygger primært på statistik over overnatninger på hoteller, samt statistik over afrejsende passagerer fra Grønland.

 

Turismen i Grønland

Grønlands Statistik har siden juli 2014 i samarbejde med Visit Greenland og Mittarfeqarfiit påbegyndt en løbende indsamling af oplysninger om udenrigspassagernes bopæl, i forbindelse med check-in fra de seks udenrigslufthavne.

 

Da en fjerdedel af passagerer ikke blev registrerede i 2015, primært grundet en tekniskfejl i Kangerlussuaq under højsæsonen, er der lavet en model for omregning af de uoplyste passagerers bopæl, i henhold til den oplyste landefordeling, af de registrerede udenrigspassagerer.


Ved hjælp af denne omregning, fordeler de 80.862 udenrigspassagerer i 2015 sig således efter bopælsområder: 36 pct. af udenrigspassagerer bopæl i Grønland, 31 pct. har bopæl i Danmark og 33 pct. har bopæl i øvrige lande.


Note: Anvendt omregningsmodel: 1) 100*landets sum/(Total-Uoplyst) 2) Total*Landets andel/100 3) Landets omregnede andel/Total.

 

Figur 8.1. Flypassagerers bopæl i 2015

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/tudfly

 

Antallet af rejsende er størst i løbet af den korte sommerperiode. De såkaldte skuldersæsoner er månederne lige omkring højsæsonen, hvor antallet af rejsende falder noget. Lavsæsonen er vinterhalvåret, hvor der er få rejsende.

 

Hotelovernatninger i Grønland er koncentreret på gæster fra et begrænset antal lande. De fleste overnattende gæster kommer fra Grønland og Skandinavien, primært Danmark. De øvrige gæster kommer typisk fra det øvrige Nordeuropa.

 

Turismen kan belyses ved hjælp af statistiske indikatorer over overnatninger på hoteller, sømandshjem, med videre. Af figur 8.2 fremgår antallet af overnattende gæster samt den gennemsnitlige opholdslængde.

 

En overnattende gæst, der vælger at besøge flere områder og overnatte på flere hoteller, vil tælle med som flere overnattende gæster. Der skelnes ikke mellem formålet for den overnattende gæsts ophold.

 

Figur 8.2. Overnattende gæster samt længden af det gennemsnitlige ophold pr. måned, 2015

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/tudhot

 

Figur 8.3. Samlet antal overnatninger i kommunerne, 2012-2015

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/tudhot

 

Det samlede antal overnatninger, fordelt på kommunerne, fremgår af figur 8.3. Den månedlige fordeling af registrerede overnatninger i 2015 fremgår af figur 8.4.

 

Figur 8.4. Overnatninger fordelt på måneder, januar til december 2015

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/tudhot

 

Figur 8.5. Overnatninger fordelt på nationaliteter

Anm.: Øvrige Europa består af Sverige, Norge, Island, Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, England samt det øvrige Europa.

Kilde: Grønlands Statistik, bank.stat.gl/tudhot

 

Der er omkring 45 overnatningssteder i Grønland, der indberetter til Grønlands Statistik. Det drejer sig om hoteller, sømandshjem, vandrehjem og højskoler. I tabel 11 vises, hvor stor en del af kapaciteten på hoteller, der blev lejet ud, fordelt på kommuner.

 

Det svinger med krydstogtskibenes anløb i grønlandske havne, jævnfør oversigt 8.1.

 

1. juni 2015 ophørte passagerafgiften og udskiftedes af en havneafgift på 1,10 kr. pr. bruttoton. I denne forbindelse oplyses nu nationaliteten på passagerer for hvert anløb i en havn.

Der er tale om anløb af såvel større som mindre krydstogtskibe. I forhold til de større krydstogtskibe ligger Grønland hensigtsmæssigt på skibenes ruter mellem Europa og Nordamerika.

 

Desuden besejler et antal krydstogtskibe Grønland i sommersæsonen i en mere eller mindre fast rute. Disse skibe er gennemgående mindre og anløber en række grønlandske havne, hvor der sker en udskiftning af passagerer.

 

Krydstogtsturister skaber ikke samme omsætning som turister, der bor på hotel og spiser på restauranter. Krydstogtturisternes udgifter i Grønland går først og fremmest til køb af udflugter og souvenirs. Modtageapparatet for krydstogtsanløb er stadig under udvikling, så tilbuddene bliver mere varierede.

 

Oversigt 8.1. Antal krydstogtskibe, og anløb

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Krydstogtskibe

42

32

43

34

33

28

37

33

Anløb

165

103

107

80

92

109

101

87

Krydstogtgæster

28.891

26.976

30.271

29.826

23.399

21.496

20.214

22.390

Kilde: Grønlands Statistik