Beskæftigelsen blandt den fastboende befolkning

Figur 4.1 viser beskæftigelsens branchefordeling i 2014 for mænd og kvinder i den fastboende befolkning. Det fremgår tydeligt af figuren, at der er markante forskelle i, hvilke brancher kønnene er beskæftiget inden for. Således er knap 60 pct. af de beskæftigede kvinder ansat indenfor det offentlige, mens det tilsvarende kun er lidt over 20 pct. af mændene. Derimod er mændene kraftigt overrepræsenteret indenfor fiskeri, fangst og landbrug samt bygge- og anlægssektoren, hvor andelen af beskæftigede kvinder er forsvindende lille.

 

Figur 4.1. Branchernes andel af samlet beskæftigelse blandt mænd og kvinder 2014

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDBFB1

 

Det fremgår af oversigt 4.1, at der er flere mænd end kvinder i beskæftigelse, hvilket dog skal ses i lyset af, at der bor flere mænd end kvinder i landet. I alderen 30-60 år er der ingen større forskelle i kønnenes erhvervsfrekvens, og i den aldersgruppe er kvinderne således lige så hyppigt i beskæftigelse som mændene er. Derimod er der relativt flere mænd end kvinder i beskæftigelse blandt de 20-30-årige og blandt de ældre over 60 år. Laves opdelingen på byer og bygder i stedet for på køn fremkommer der derimod betydelige forskelle i erhvervsfrekvensen inden for alle aldersgrupper, således at en betydelig større andel af byboerne er i beskæftigelse sammenlignet med borgerne i bygderne.

 

Af oversigten ses det endvidere, at mænd i gennemsnit optjente en væsentlig højere månedsløn end kvinder, og at den gennemsnitlige månedsløn i byerne ligeledes lå et niveau over månedslønnen i bygderne. Mændene tjente således i gennemsnit knap 6.000 kr. mere end kvinderne, ligesom byboernes gennemsnitlige månedsløn også næsten 6.000 kr. højere end bygdeborgernes. Denne opgørelse kan dog ikke anvendes som en egentlig lønstatistik i traditionel forstand, idet der ikke er inddraget centrale faktorer for løndannelsen såsom arbejdstid, jobfunktion og uddannelsesbaggrund.

 

Oversigt 4.1. Beskæftigelse og løn fordelt på køn og bosted 2014

 

Antal hovedbeskæftigede i gennemsnit pr. måned

Gennemsnitlig månedsløn fra hovedbeskæftigelse

 

Alle

Byer

Bygder mm.

Alle

Byer

Bygder mm.

Alle

25.167

22.045

3.121

25.157

25.882

20.041

Mænd

13.884

11.952

1.932

27.814

28.725

22.181

Kvinder

11.282

10.093

1.189

21.887

22.515

16.564

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDBFB1

 

Figur 4.2 viser beskæftigelsen i de fire kommuner opdelt efter køn. Figuren angiver dels den gennemsnitlige beskæftigelse pr. måned (mørke blå), og dels hvor mange personer, der i alt har været i beskæftigelse i løbet af året (det mørkblå og grå). De grå områder kan således tolkes som en form for gennemsnitlig arbejdskraftsreserve, der midlertidig er uden beskæftigelse. Det kan bemærkes at denne reserve er relativ lige stor – omkring 25 pct. af det samlede antal beskæftigede i løbet af året – uanset om man sammenligner mellem kommuner eller mellem køn.

 

Figur 4.2. Beskæftigelsen fordelt på køn og kommune 2014

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDBFB3

 

I oversigt 4.2 er antallet af fastboende borgere i beskæftigelse opgjort for de enkelte distrikter og yderligere ned på byer og bygder. Bortset fra enkelte lokale udsving flugter opgørelsen pænt med befolkningstallene i de enkelte distrikter, således at jo flere borgere der er bosiddende i et distrikt, desto flere er i beskæftigelse.

 

Oversigt 4.2. Antal beskæftigede personer i gennemsnit pr. måned i distrikterne 2014

 

Alle

Byer

Bygder mm.

Hele landet (inkl. områder uden for distriktsindeling)

25.167

22.045

3.121

Nanortalik

654

489

166

Qaqortoq

1.458

1.396

62

Narsaq

727

579

148

Ivittuut

3

-

3

Paamiut

641

593

47

Nuuk

8.712

8.593

118

Maniitsoq

1.451

1.165

287

Sisimiut

3.025

2.617

408

Kangaatsiaq

428

200

228

Aasiaat

1.353

1.294

59

Qasigiannguit

593

567

26

Ilulissat

2.218

2.046

172

Qeqertarsuaq

377

366

11

Uummannaq

1.020

581

439

Upernavik

1.030

484

546

Qaanaaq

264

223

41

Tasiilaq

962

721

241

Illoqqortoormiut

137

132

5

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDBFB6

 

Figur 4.3 viser, hvordan de beskæftigede i 2014 var fordelt på højest fuldført uddannelse. Det kan bemærkes, at over halvdelen – eller helt præcist 53,2 pct. – af de beskæftigede ikke havde anden uddannelse udover folkeskolen. Det kan endvidere noteres, at omkring en fjerdedel af de beskæftigede havde en erhvervsuddannelse, mens ca. 15 pct. havde en videregående uddannelse.

 

Figur 4.3. Beskæftigelsens uddannelsesbaggrund 2014

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDBFB8  

 

Oversigt 4.3. viser, at antallet af beskæftigede personer uden anden uddannelse end folkeskolen er aftagende, mens antallet af beskæftigede personer i alle andre uddannelseskategorier er voksende. Oversigten viser også, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og gennemsnitsløn. Eksempelvis tjener personer med en videregående uddannelse i gennemsnit næsten dobbelt så meget som personer uden anden uddannelse end folkeskolen. 

 

Oversigt 4.3. Beskæftigelse og gennemsnitlig månedsløn fordelt på højest fuldførte uddannelse

 

Antal hovedbeskæftigede i gennemsnit pr. måned

Gennemsnitlig månedsløn fra hovedbeskæftigelse

 

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Alle

25.583

25.489

25.501

25.461

25.167

23.552

24.515

25.227

25.671

25.157

Folkeskole

14.880

14.445

14.132

13.882

13.399

18.797

19.724

20.535

20.994

20.057

Gymnasieuddannelse

960

1.026

1.092

1.160

1.222

25.003

25.774

25.589

24.599

23.939

Erhvervsuddannelse; Samlet

6.190

6.242

6.363

6.418

6.514

26.606

27.109

27.415

27.606

27.419

Erhvervsuddannelse; Kunst og humaniora

140

141

153

144

153

27.508

27.405

25.882

27.170

27.400

Erhvervsuddannelse; Erhverv, administration og jura

1.487

1.516

1.522

1.529

1.522

26.100

26.157

26.248

26.712

27.683

Erhvervsuddannelse; Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion

2.262

2.261

2.326

2.327

2.322

29.569

29.995

30.641

30.399

30.093

Erhvervsuddannelse; Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær

252

256

271

260

330

26.998

28.625

28.904

31.235

28.718

Erhvervsuddannelse; Sundhed og velfærd

1.298

1.288

1.292

1.359

1.373

20.534

20.954

21.019

21.477

21.463

Erhvervsuddannelse; Servicesektor

674

705

718

708

721

29.000

30.383

30.425

30.616

28.773

Erhvervsuddannelse; Øvrige

76

76

80

89

93

27.836

28.458

29.938

29.700

29.230

Almen og erhvervsefteruddannelse

102

106

122

137

145

15.099

15.960

17.691

19.121

18.624

Videregående uddannelse

3.452

3.670

3.792

3.865

3.887

38.421

38.852

39.181

39.809

39.571

Kilde: Statistikbanken. http://bank.stat.gl/ARDBFB8