Flere afslutter en ungdomsuddannelse

I 2014 afsluttede i alt 823 personer en ungdomsuddannelse, hvilket næsten er en fordobling i forhold til 2005. Desuden er hver anden dimittend i 2014 fra en gymnasial uddannelse, hvor det for ti år siden var hver tredje.

 

Figur 2.1. Antal fuldførte uddannelsesforløb 2005-2014

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

Kigges der på alderen, så er det de 16- til 25-årige, der har den største andel fuldførte uddannelser. I 2014 var hver tredje dimittend over 25 år.

 

Figur 2.2. Fuldførte ungdomsuddannelser fordelt på aldersintervaller 2014

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

De gymnasiale uddannelser er domineret af personer mellem 16 og 25 år, der udgør 86 pct. af dimittenderne her. På erhvervsuddannelserne er det nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to aldersinddelinger.

 

Flere helt unge er aktive på de gymnasiale uddannelser

Der er i alt 1306 aktive elever ultimo 2014 på de gymnasiale uddannelser, mens der er 1310 aktive elever på erhvervs­uddannelserne. Figuren nedenfor viser antallet af aktive elever på ungdoms­uddannelserne inddelt i tre aldersintervaller.

 

Figur 2.3. Aktive elever på ungdomsuddannelserne ved udgangen af 2004, 2009 og 2014

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11B).

 

På de gymnasiale uddannelser er andelen af unge under 18 år steget med ca. 9 procentpoint henover de sidste år, og de udgjorde ved udgangen af 2014 ca. 23 pct. af de aktive elever. De tre aldersinddelinger er alle steget antalsmæssigt henover de sidste ti år.

Der er næsten sket en fordobling af antal aktive elever over 25 år på erhvervs­uddannelserne henover de sidste ti år. Denne aldersgruppe har haft en fremgang på ca. 16 procentpoint henover perioden.

 

Samlet overblik

I perioden 2004 til 2014 er der på erhvervs­uddannelserne blevet fuldført 3.827 uddannelsesforløb, mens der på de gymnasiale uddannelser har været 2.896 fuldførte forløb i alt.

 

Oversigt 2.1. Antal forløb på de videregående uddannelser i perioden 2004-2014 fordelt på uddannelserne

 

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Gymnasiale uddannelser

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ..............

389

423

578

623

728

832

Aktive ...................

687

813

962

1163

1343

1306

Afbrudte .................

185

225

242

255

283

381

Fuldførte ................

158

198

231

280

351

404

Erhvervsuddannelser

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ..............

738

765

816

925

943

938

Aktive ...................

1110

1282

1439

1386

1363

1310

Afbrudte .................

462

355

353

475

508

418

Fuldførte ................

312

284

325

325

412

419

Note: Alle opgørelser er ”ved årets udgang”. Bemærk, at en person kan optræde i flere grupper f.eks. både som påbegyndt og aktiv i det år vedkommende starter på sin uddannelse. Ligeledes kan en person stå som både påbegyndt og som afbrudt hvis vedkommende har haft begge statusser på en eller flere uddannelser i løbet af tællingsåret.

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A, http://bank.stat.gl/UDDISC11B, http://bank.stat.gl/UDDISC11C og http://bank.stat.gl/UDDISC11D).