Udledning af drivhusgasser fra energiforbrug

 

Drivhusgasser

Ved afbrænding af fossile brændsler udledes drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan og lattergas til atmosfæren. Af den samlede udledning fra energiforbruget i Grønland kom 99,3 pct. af drivhusgasserne i 2014 fra CO2. Metan tegnede sig for 0,2 pct., mens lattergas bidrog med 0,5 pct. af de samlede udslip, jf. figur 2.1, hvor de samlede udledninger er gengivet i CO2-ækvivalenter. Ved omregning til CO2-ækvivalenter tages hensyn til, at stofferne har forskellig effekt i atmosfæren og dermed forskelligt opvarmningspotentiale.

 

Grønlands udledning af drivhusgasser varierer fra år til år som følge af stigninger eller fald i forbruget af olie til konvertering, transport og direkte opvarmning. Udledningen af drivhusgasser nåede i 2011 det højeste niveau nogensinde. Fraværet af olieefterforskningsboringer samt en øget produktion af vedvarende energi medførte til gengæld, at udledningen af drivhusgasser i 2013 faldt til det laveste niveau siden 1995.

 

Figur 2.1. Udledning af drivhusgasser fra energiforbrug

Kilde: Grønlands Statistik