Olie – og mineralefterforskning

Naalakkersuisut kan give tilladelser til forundersøgelser, efterforskning og udnyttelse; udnyttelsestilladelser gives kun til aktieselskaber. Selskaberne skal som hovedregel have hjemsted i Grønland og skal i ansøgningen dokumentere at have fornøden sagkundskab og økonomisk baggrund for udnyttelsesvirksomheden.

 

Tilladelsen kan også indeholde forpligtelser til at anvende grønlandsk arbejdskraft eller underleverandører samt bestemmelser om, at de udnyttede råstoffer skal forarbejdes i Grønland. Inden udnyttelsen går i gang skal der forelægges en udnyttelsesplan, som skal godkendes af Naalakkersuisut. I godkendelsen fastsætter Naalakkersuisut vilkår om den mængde, der må udnyttes. Etableringen og drift af tilknyttede energi- og rørledningsanlæg skal også godkendes. Selvstyret kan opkræve vederlag af rettighedshaveren.

 

En tilladelse til olieefterforskning og udnyttelse kan gives for op til 10 år eller i særlige tilfælde i op til 16 år. En tilladelse gives efter en af flere metoder, f.eks. en offentlig udbudsrunde, hvor olieselskaber kan indgive ansøgninger med oplysninger om sagkundskab, økonomisk baggrund samt procedurer ifm. sikkerhed, sundhed og miljø.

 

Småskala-tilladelser

Tilladelser til efterforskning og udnyttelse af mineraler i mindre skala gives kun til fysiske personer og altså ikke til selskaber. Tilladelserne gives kun til personer, der er fast bosiddende i Grønland og har været det i fem år op til ansøgningen og har været fuld skattepligtig i den periode.

 

Der findes to typer af småskala-tilladelser, med eller uden eneret til det godkendte område med arealer på 1 km2 og derunder som gives højst for en periode på tre år. Småskalatilladelser med eneret giver muligheden for en udnyttelse af sten man samler eller bryder på det ansøgte område som skal godkendes af Råstofstyrelsen. Man kan søge om tilladelse til at beskæftige op til 9 personer og tilladelsen kan forlænges hvis man der finder en kommerciel forekomst. En tilladelse kan maksimalt gælde i 30 år.

 

Småskalatilladelser uden eneret giver mulighed for at indsamle smykkesten og mineraler med håndholdt værktøj og udstyr inden for de fire kommuner. Tilladelsen er også gyldigt i tre år og kan ikke forlænges, men kan søges om en ny tilladelse ved udløb.

 

Med småskalatilladelse kan man sælge mineralske råstoffer for over 100.000 skattepligtige kroner pr. år.

 

Uden småskaltilladelser kan personer der er fastboende i Grønland og fuldt skattepligtige frit, uden brug af mekaniske redskaber eller sprængstoffer, indsamle løse sten og mineralske råstoffer uden for det område, hvor personer og mineselskaber har eneretstilladelser, men ikke diamenter, rubiner, safirer, smaragder, chrysoberyl og opal. Man skal dog søge om eksporttilladelser og personer uden småskala-tilladelse må sælge mineralske råstoffer til en værdi for 100.000 kr. som skal indberettes til Skattestyrelsen.

 

Antallet af tilladelser af olie- og mineralefterforskninger og forbruget af økonomiske midler i forbindelse hermed samt antallet af småskala-tilladelser fremgår nedenfor.

 

Oversigt 1. Olieefterforskning i Grønland

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Forundersøgel-ser (aktive)

.

.

.

.

.

.

4

7

9

9

7

11

17

23

27

25

27

18

Efterforskningstilladelser (udstedte)

.

.

.

.

.

.

1

1

1

2

2

6

11

13

20

20

20

22

Efterforskningsudgifter i millioner USD

.

.

.

.

.

.

0,9

2,4

2,9

2,9

1,9

9,5

115,5

102,0

501,7

823,9

219,8

 

Kilde: Råstofstyrelsen

 

Oversigt 2. Mineralefterforskning i Grønland

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Forundersøgel-ser (aktive)

22

24

13

14

15

6

6

11

12

12

12

14

14

11

21

25

25

22

Efterforsknings-tilladelser (udstedte)

60

57

41

26

24

19

17

19

22

33

29

63

67

71

73

77

79

76

Udnyttelses-tilladelser (udstedte)

.

.

.

.

.

.

.

1

1

2

2

2

3

4

4

4

4

5

Efterforskningsudgifter i millioner DKK

67,5

105,0

109,0

46,9

103,4

111,8

20,8

44,9

66,2

191,0

135,0

471,0

497,0

300,0

522,3

711,3

518,9

 

Kilde: Råstofstyrelsen

 

Oversigt 3. Småskala-tilladelser

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tilladelser med eller uden eneret (udstedte)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

6

8

12

12

Kilde: Råstofstyrelsen

 

 

Disse udnyttelsestilladelser vedrører jernmineprojektet Isukasia ved Sydgrønland, molybdænprojektet ved Malmbjerget i Østgrønland, Skærgaard også i Østgrønland med platingruppe-elementer og guld, Citronfjorden i Nordgrønland også med platingruppe-elementer og guld, Motzfeldt Sø i Sydgrønland med niobium og tantal, Kringlerne (Killavaat Alannguat) med forekomster af tantal, niobium og zircoium og Kvanefjeldet (Kuannersuit) med forekomster med sjældne jordarter af uran, zink og fluor.

 

Kommuner og betonvirksomheder

Naalakkersuisut kan godkende at kommuner, betonvirksomheder og sandsugningsvirksomheder kan indsamle og/eller bryde sand, grus, sten og lignende materialer til vej- og byggematerialer uden udnyttelsestilladelse.