Afsnittet Videregående uddannelser i 2014 statistisk årbog udkom d. 28. august 2014

 

Videregående uddannelser

I alt begyndte 497 personer på en videregående uddannelse i 2013. Andelen af nye studerende var størst indenfor professionsbachelor- og bachelor-uddannelserne med hhv. 41 pct. og 30 pct. Disse to uddannelsesniveauer har henover perioden 2003-2013 haft den største tilslutning indenfor de videregående uddannelser.

 

Figur 8.1. Andel af påbegyndte studerende på de videregående uddannelser i 2013

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A).

 

På nær de korte videregående erhvervsuddannelser, var der henover uddannelserne i 2013 en majoritet af kvindelige studerende. 315 kvinder startede på en videregående uddannelse, og de udgjorde dermed 63 pct. af de påbegyndte studerende.

 

Oversigten herunder viser antallet af aktive studerende i 2013 på de videregående uddannelser fordelt henover uddannelsesområder. Aktiviteten på områderne adskiller sig en del afhængig af den pågældende uddannelses niveau.

 

Oversigt 8.1. Aktive studerende på de videregående uddannelser 2013 efter niveau og område

 

Kort videregående erhvervs-uddannelse

Bachelor

Professions-bachelor

Kandidat

Professions-

kandidat

1 Uddannelse

-

3

223

2

-

2 Kunst og humaniora

6

72

28

25

-

3 Samfundsvidenskab, journalistik og informatik

-

134

1-

63

2

4 Erhverv, administration og jura

92

41

8

7

-

5 Naturvidenskab, matematik og statistik

-

18

-

3

-

6 Informations- og kommunikationsteknologi

1

5

1

2

-

7 Ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion

25

6

94

3

-

8 Landbrug, skovbrug, fiskeri og veterinær

4

2

-

1

-

9 Sundhed og velfærd

-

28

243

11

1

10 Servicesektor

2

1

5

3

-

I alt

130

310

602

120

3

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11AB).

 

Fordelingen af uddannelsesområderne henover de videregående uddannelser var i 2013 lig fordelingen i 2012. På de korte videregående erhvervsuddannelser var det handels- og kontoruddannelserne, der havde størst aktivitet. Sygeplejerske- og læreruddannelser var dominerende på professionsbachelorniveauet, mens der på de akademiske bachelor- og kandidatniveauer var flest aktive studerende på de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.

 

Oversigten nedenfor viser antal studerende på de videregående uddannelser i perioden 2003-2013 fordelt på påbegyndte, aktive, afbrudte, og fuldførte uddannelsesforløb.

 

Oversigt 8.2. Antal studerende på de videregående uddannelser i perioden 2003-2013 fordelt på uddannelsesforløb

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kort videregående erhvervsuddannelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ...........

60

51

83

60

64

88

75

77

75

83

90

Aktive ...............

129

77

79

95

98

109

112

101

110

89

130

Afbrudte .............

26

35

35

31

35

40

33

45

35

52

28

Fuldførte .............

83

42

30

16

28

27

36

42

32

44

24

Bachelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ...........

84

72

89

89

102

94

122

137

124

152

149

Aktive ...............

166

161

186

212

215

226

254

293

299

299

310

Afbrudte .............

31

41

38

36

66

61

57

64

76

101

93

Fuldførte .............

12

21

28

24

34

20

36

39

33

41

41

Professionsbachelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ...........

155

164

150

176

155

201

173

237

277

257

206

Aktive ...............

401

365

356

415

415

443

452

521

599

660

612

Afbrudte .............

75

85

70

80

85

85

79

94

91

100

116

Fuldførte .............

51

71

54

63

73

82

72

79

106

98

107

Kandidat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ...........

32

34

32

29

40

25

37

45

39

38

50

Aktive ...............

123

105

96

94

109

101

99

103

122

112

120

Afbrudte .............

25

20

15

9

7

9

8

6

9

18

13

Fuldførte .............

18

28

18

21

21

22

28

31

9

27

29

Professionskandidat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbegyndte ...........

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

Aktive ...............

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

Afbrudte .............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuldførte .............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Note: Alle opgørelser er ”ved årets udgang”. Bemærk, at en person kan optræde i flere grupper f.eks. både som påbegyndt og aktiv i det år vedkommende starter på sin uddannelse. Ligeledes kan en person stå som både påbegyndt og som afbrudt, hvis vedkommende har haft status på en eller flere uddannelser i løbet af året. Seneste års tal er foreløbige jf. metodekapitlet. Se flere tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A, http://bank.stat.gl/UDDISC11B, http://bank.stat.gl/UDDISC11C og http://bank.stat.gl/UDDISC11D).

 

I 2013 dimitterede i alt 201 studerende fra en videregående uddannelse. 107 personer afsluttede en professionsbacheloruddannelse, og de udgjorde dermed over halvdelen af de dimitterede.