Aktiviteternes ophør

Når råstofaktiviteterne ønskes indstillet, skal rettighedshaveren fjerne anlæg og desuden rydde op i området, hvor aktiviteterne har fundet sted. Naalakkersuisut kan kræve, at rettighedshaveren stiller en sikkerhed.

Ifølge loven skal virksomheder, der ønsker at påbegynde råstofaktiviteter, søge at begrænse faren for forurening og tage hensyn til muligheder for at bortskaffe forurenende stoffer. Loven indeholder desuden bestemmelser, der skal overholdes for at værne om klimaet og naturen.

Ved fare for miljøskade skal den ansvarlige søge at afværge den og orientere Naalakkersuisut om faren. Den ansvarlige har pligt til at yde erstatning for eventuel skade.

Naalakkersuisut nedsætter en beredskabskomite og evt. også en havarikommission ifm. offshore-aktiviteter.

Udnyttelse af olie- og mineralforekomster, anvendelse af undergrunden og energiressourcer, opførelse af større anlæg ifm. råstofaktiviteter samt indstilling af sådanne anlægs drift kan kun ske, når der foreligger en vurdering af virkningerne på miljøet, og en redegørelse herfor er godkendt af Naalakkersuisut (den såkaldte VVM-redegørelse).