Forsvaret

Forsvaret hører under den danske stat. I selvstyreloven er forsvaret nævnt som et af de områder, som selvstyret ikke har mulighed for at overtage.

Grønlands Kommando (GLK) lå i Kangilinnguit (Grønnedal) i bunden af Arsuk fjorden. Grønlands Kommando er nedlagt pr. 31. oktober 2012. I stedet for er oprettet Arktisk Kommando med hovedsæde i Nuuk. Arktisk Kommando er underlagt Forsvarskommandoen, og chefen for Arktisk Kommando er direkte underlagt forsvarschefen.

Efterfølgende nævnte tjenestesteder i Grønland er underlagt chefen for Arktisk Kommando. Det drejer sig om Station Nord, slædepatruljen Sirius med hovedkvarter i Daneborg, Forsvarets Vagt Mestersvig, Luftgruppe Vest i Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) og endelig Logistik Center Grønland, beliggende på Flyvestationen Aalborg. Arktisk Kommando har desuden et forbindelseselement placeret på Thule Air Base.

Arktisk Kommandos hovedopgave i fredstid er overvågning og suverænitetshævdelse. Blandt øvrige opgaver kan nævnes fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningstjeneste, havmiljøovervågning og bekæmpelse af forurening, søopmåling samt assistance til det grønlandske samfund.

Slædepatruljen Sirius opgaver er suverænitetshævdelse og som politimyndighed at føre kontrol med ekspeditioner og fredningsbestemmelser i nationalparken samt foretage overvågning af området.

Station Nords primære opgave er at holde landingsbanen og indkvarteringsfaciliteter klar året rundt til støtte for forsvarets enheder i Grønland - herunder især til Slædepatruljen Sirius og Luftgruppe Vest. Samtidig medvirker Station Nord til at opretholde dansk suverænitet i området. Herfra udøves politimyndighed for Politimesteren i Grønland overfor besøgende i Nationalparken, der på disse breddegrader oftest er i transit via Station Nord. Station Nord yder endvidere støtte til alle videnskabelige aktiviteter i Nordøstgrønland samt indsamler data til Danmarks Meteorologiske Institut og Danmarks Miljøundersøgelser.

Forsvarets Vagt Mestersvig er en forsyningsstation, hvor to mand har ansvaret for at drive stationen året rundt. Der skal udføres alle slags reparationer, al slags genforsyning, kørsel i alle typer køretøjer, håndtering af fly, radiotjeneste, kontrol af ekspeditioner m.v.

Oversigt 1. forsvarets årlige omkostninger vedr. opgaver i Grønland

 

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

 

Mio. kr.

Omkostninger i alt

295

278

260

228

410

499

581

Fiskeriinspektion i alt

236

213

197

159

292

387

435

Fiskeriinspektion Søværnet 1)

151

184

127

111

255

309

349

Støttevirksomhed vedr. Fiskeriinspektion Søværnet 2)

31

12

12

13

11

12

18

Fiskeriinspektion Flyvevåbnet 3)

10

12

11

12

26

66

68

Støttevirksomhed vedr. Fiskeriinspektion Flyvevåbnet 4)

44

5

47

23

0

0

0

Grønlands/Arktisk Kommando 5)

41

44

42

47

78

80

104

Sirius mv.

12

15

17

17

23

22

27

Flyvepladser

6

6

4

4

17

10

15

Anm.: Posterne i 2012 indeholder de totale omkostninger ved løsning af hovedopgaverne overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Hertil kommer stationstjeneste, isrekognoscering, deltagelse i miljøovervågning og bekæmpelse af forurening, opmåling til søs mv. Alle poster indeholder såvel løn som andre omkostninger.

Alle tal fra 2007 og frem er opgjort efter totalomkostningsprincippet og er beregnet på baggrund af nøgletal for myndighedernes virksomhed, relateret til Grønland. Støttevirksomhed vedr. fiskeriinspektion ved Flyvevåbnet afregnes til den operative virksomhed og indgår som omkostning ved aktiviteten. Siriuspatruljen og Station Nord indgår som organisatorisk del af Grønlands Kommando. Afskrivning og vedligeholdelse af materiel såsom skibe og fly kan give store differencer over årene, f.eks. kan reparation og vedligeholdelse af inspektionsskibene svinge med tocifrede millionbeløb.

Grønlands Kommando blev nedlagt den 31. oktober 2012. I stedet er oprettet Arktisk Kommando pr. 1. november 2012.

Noter: 1) Indeholder direkte og indirekte omkostninger til skibene, herunder afskrivninger og vedligeholdelse. Søværnets inspektionskuttere er under udfasning og erstattes af inspektionsfartøjer, der er væsentlig større og dyrere i drift, hvilket sammen med den fortsatte konsolidering af totalomkostningsprincippet giver en væsentlig stigning i de samlede omkostninger. 2) Indeholder forholdsmæssig andel af direkte og indirekte omkostninger til Chef og Eskadrestab i 1. Eskadre i Frederikshavn. 3) Indeholder forholdsmæssig andel af direkte og indirekte omkostninger til fly og støttevirksomhed i Air Transport Wing i Ålborg. Heri indgår Søværnets Helikoptertjeneste, som fra 1. januar 2011 er overført til FTK. 4) Fra 2007 indeholdt i note 3. 5) Indeholder alle omkostninger forbundet ved drift af Grønlands/Arktisk Kommando og tilhørende aktiviteter ekskl. Sirius og Station Nord/flyvepladser.

Kilde: Forsvarsministeriet

Link

Se mere om forsvaret i Grønland på denne hjemmeside: http://forsvaret.dk/GLK