Grønlands Naturinstitut (Pinngortitaleriffik)

Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for naturforskning. Instituttet ligger i Nuuk og blev oprettet i 1995. Naturinstituttets formål er at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grønland, at sikre miljøet og den biologiske mangfoldighed, at yde rådgivning til Grønlands Selvstyre og ikke mindst at offentliggøre resultaterne af forskningen.


Grønlands Klimaforskningscenter blev i 2009 indlejret i Grønlands Naturinstitut. Klimacenteret er finansieret af det danske Videnskabsministerium, der har ydet i alt 75 millioner kroner til oprettelsen og driften af centeret i 5 år. Klimaforskningscenteret har et internationalt forskningsnetværk og forsker i klimaeffekter på arktiske økologiske systemer og samfund, herunder klimaeffekters betydning for den grønlandske natur og det grønlandske samfund.

 

Læs mere om Grønlands Naturinstituts og Grønlands Klimaforskningscenters aktiviteter på www.natur.gl

 

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

GEUS er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under det danske Klima-, Energi- og Bygningsministerium. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS driver forskning på højt internationalt niveau om forhold som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. GEUS yder geologisk rådgivning til danske og grønlandske offentlige myndigheder i natur-, miljø-, klima-, energi- og råstofmæssige spørgsmål og deltager i udførelsen af myndighedsopgaver inden for disse områder. I 2013 åbnede GEUS et kontor i Nuuk.

 

Yderligere oplysninger om GEUS’ arbejde og publikationer kan findes på denne hjemmeside: www.geus.dk

 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

DCE trækker på ekspertise fra hele universitetet, dog særligt fra Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab. De to institutter rummer de fleste medarbejdere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der blev nedlagt i juni 2011.

 

En væsentlig aktivitet i DCE er at udføre undersøgelser og foretage vurderinger af de miljømæssige forhold i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af olie og mineraler i Grønland. Arbejdet udføres som bistand til Råstofdirektoratets myndighedsbehandling af råstofaktiviteterne.

 

Medarbejdere fra Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab er desuden i regi af centret engagerede i en række undersøgelser og overvågning i Grønland, som er finansieret af Dancea-midlerne under Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i Danmark. Det gælder f. eks. overvågning af miljøet i Zackenberg og Nuuk under Greenland Ecosystem Monitoring (GEM-programmet) og overvågning af kontaminanter i Grønland og Arktis.

 

Hjemmeside for DCE: http://dce.au.dk/

 

Grønlands Forundersøgelser - Asiaq

Grønlands Forundersøgelser, Asiaq, indsamler data om Grønlands fysiske omgivelser. Det sker dels ved løsning af almindelige driftsopgaver inden for hydrologi, klima, geoteknik, landmåling og kortlægning, dels ved deltagelse i diverse aktuelle projekter.

 

Desuden kører Asiaq nogle tværgående projekter, hvor vi benytter medarbejdere med forskellige faglige kompetencer i tæt samarbejde med eksterne partnere.

 

Disse tværfaglige projekter udgør som regel en stor andel af de samlede aktiviteter i Asiaq.

 

Se nærmere på www.asiaq.gl

 

Center for Arktisk Teknologi

Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) er oprettet i et samarbejde mellem Grønland og Danmark for at styrke den teknisk/videnskabelige forskning og undervisning i Grønland. ARTEK er en del af Institut for Byggeri og Anlæg på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er hjemmehørende på dels Teknikimik Ilinniarfik i Sisimiut, dels DTU i Kgs. Lyngby. Indenfor såvel forskning som undervisning fokuserer ARTEK på områderne

byggeri, anlæg, miljø, planlægning, energi og råstoffer med bæredygtighed i det sårbare, arktiske miljø som et vigtigt omdrejningspunkt. ARTEK er hjemsted for Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Teknologi.

 

Se nærmere på disse hjemmesider: www.arktiskcenter.gl og www.arktisking.gl