Udviklingen i de offentlige finanser

Konjunkturudviklingen har stor indflydelse på de offentlige finanser. Højkonjunktur betyder, at udgifter til fx arbejdsmarkedsydelser falder, samtidig med at overskuddet fra skatter og afgifter vokser. Det modsatte er tilfældet ved lavkonjunktur. I Figur 1 vises udviklingen i det offentlige over- og underskud i procent af BNP.

 

Figur 1. Det offentlige overskud i pct. af BNP

 

Kilde: Grønlands Statistik