Betalingsbalance og udenrigshandel

 

HANDELSBALANCEN

Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Brutto­nationalproduktet (BNP) fremkommer ved at opgøre landets produktionsværdi minus forbruget af råvarer mv. i produktionen.

 

Figur 1

Udvikling i handelsbalancen i forhold til BNP i pct.

Anm.: Tallene for 2006 er foreløbige.

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 1 viser udviklingen i handelsbalancen siden 1979. I perioden 1979 til 1988 var der betydelige underskud på handelsbalancen, der i enkelte år udgjorde helt op til 30 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Det skyldes primært, at der var en langvarig højkonjunktur inden for fiskerierhvervet, der medførte en betydelig import af forbrugs- og investe­ringsvarer. Krisen inden for fiskeriet medførte et behov for, at finanspolitikken blev strammet op, og at der blev indført anlægsstop i byggeriet. Opbremsningen i økonomien som helhed betød, at der opstod mindre overskud på handelsbalancen i 1989 og 1990. Siden 1991 har handelsbalancen vist et underskud, dog på et lavere niveau, svarende til 5-10 pct. af BNP.

 

Betalingsbalancen

Saldoen på betalingsbalancens løbende poster opgøres som forskellen mellem landets samlede indtægter og udgifter på løbende transaktioner med udlandet.

 

Figur 2

Betalingsbalancens hovedposter

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 2 viser udviklingen på betalingsbalancens delposter for årene 2001-2006. Flere detaljer fremgår af Tabel 1 bagest i kapitlet. Den dominerende post er overførsler, der dækker over bloktilskuddet fra Danmark samt tilskud fra EU og Grønlands andel af Nationalbankens overskud.

 

Figur 3

Fordeling af tjenestehandelen 2006

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 3 viser fordelingen af tjenestehandlen for 2006. Alle delposter, på nær lufttransport og søtransport, udviste underskud. Størst var underskuddet på turistbalancen, hvilket betyder, at Grønlands beboere anvendte flere penge under ophold i udlandet, end udlændinge anvendte under ophold i Grønland.

Der har i de senere år været overskud på den samlede betalingsbalance. Overskuddet har vekslet mellem 1.400 mio. kr. og 600 mio. kr., svarende til mellem 14 og 6 pct. af BNP. Overskuddet blev halveret fra 2004 til 2005, først og fremmest på grund af stigende udgifter til import af varer.

 

Figur 4

Overskuddet på betalingsbalancen i pct. af BNP

Kilde: Grønlands Statistik

 

Figur 5

Udviklingen i Grønlands eksport- og importkvote