SELVSTYRET

Grønlands Selvstyre består af Inatsisartut (Landstinget), som er en folkevalgt samling (lovgivende magt), og af Naalakkersuisut (udøvende magt), der har ansvaret for den overordnede offentlige administration. Pr. 21. juni 2009 blev Hjemmestyret erstattet af Selvstyre.

 

Se mere på adressen: www.nanoq.gl

 

Inatsisartut

Den folkevalgte forsamling eller Grønlands parlament, Inatsisartut, blev oprettet ved indførelsen af hjemmestyre den 1. maj 1979. Siden indførelsen af Selvstyret den 21. juni 2009 benyttes kun det grønlandske ord ”Inatsisartut” og ikke længere ordet ”Landstinget”. Inatsisartut har 31 folkevalgte medlemmer.

 

Inatsisartutåret indledes den tredje fredag i september og varer til samme fredag det følgende år. Inatsisartut samles mindst to gange årligt til ordinære samlinger. Hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan Inatsisartut indkaldes ekstraordinært.

 

Se mere om Inatsisartut på denne hjemmeside: www.inatsisartut.gl

 

Formandskabet for Inatsisartut og udvalg

Inatsisartut har et formandskab, også kaldet et præsidium, der består af formanden plus fire medlemmer af Inatsisartut.

 

Formanden forestår møderne under samlingerne, hvoraf der normalt er et om foråret og et om efteråret. Endvidere foranlediger formanden udgivelsen af fortryk på grønlandsk og dansk.

 

Formanden for Inatsisartut administrerer det grønlandske medlemskab af Nordisk Råd og forbindelsen til det danske Folketing. Inatsisartut nedsætter en række udvalg. Hvert udvalg kan bestå af op til syv medlemmer, som ikke samtidig må være medlem af Naalakkersuisut.

Udover Formandskabet for Inatsisartut er fem af udvalgene - de såkaldte "Lovpligtige udvalg" - obligatoriske, hvilket vil sige, at de skal nedsættes. Det drejer sig om:

·         Finans- og Skatteudvalg

·         Lovudvalg

·         Revisionsudvalg

·         Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg

·         Udvalg til Valgs Prøvelse


Derudover nedsætter Inatsisartut en række stående udvalg, hvis antal og arbejdsområder Inatsisartut frit kan fastsætte fra år til år. For øjeblikket har Inatsisartut følgende stående udvalg:

·         Anlægs- og Miljøudvalg

·         Erhvervsudvalg

·         Familie- og Sundhedsudvalg

·         Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg

·         Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

 

Bureau for Inatsisartut

Bureau for Inatsisartut varetager den daglige administration. Administrationen er underlagt Formandskabet for Inatsisartut.

 

Den øverste administrative myndighed er generalsekretæren. Bureauet for Inatsisartut har med formandskabssekretariatet og kommunikations- og projektafdelingen to stabsfunktioner, der bistår bureauets fire linjefunktioner, som består af et udvalgssekretariat, en tolkeafdeling, en serviceafdeling og en økonomiafdeling.

 

Lovgivning

Forslag til ændringer af love, nye love og forordninger fremsættes normalt af Naalakkersuisut, men kan også fremsættes af et enkelt medlem af Inatsisartut. Alle forslag til love og forordninger gennemgår tre behandlinger i Inatsisartut.

 

Valg

Inatsisartut vælges for en fireårig periode, men der kan udskrives og afholdes valg, før den ordinære valgperiode udløber. Det senest afholdte valg var den 2. juni 2009. Siden indførelse af hjemmestyre i 1979 er der afholdt ti valg.

 

Inatsisartut udpeger efter nyvalg en ombudsmand, hvis opgave det bl.a. er at påse, at Naalakkersuisuts og kommunernes administration er i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik.

 

Se mere om valg på denne hjemmeside: www.valg.gl

 

Ombudsmanden for Inatsisartut

Ombudsmanden for Inatsisartut vælges af Inatsisartut og fører på Inatsisartuts vegne kontrol med, at selvstyrets og kommunernes forvaltning sker i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik.

 

Ombudsmanden er i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Inatsisartut og af politisk indflydelse. Ombudsmanden afgiver en årlig beretning til Inatsisartut om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres.

 

Se mere om Ombudsmanden for Inatsisartut på denne hjemmeside: www.ombudsmand.gl

 

Oversigt 1

Sager behandlet af Ombudsmanden for Inatsisartut

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Oprettede sager

110

82

93

95

148

107

108

92

117

86

86

114

Sager, taget op af egen drift

23

30

11

14

39

10

24

5

21

21

8

2

Vejledninger

139

80

53

76

135

51

138

108

143

111

91

63

Afviste klager 1)

71

62

53

53

93

92

99

63

69

48

61

69

Afsluttede sager

49

52

21

39

39

35

16

35

26

19

22

18

Noter: 1) Fordelingen af de afvister klager fremgår af Tabel 1.

Kilde: Ombudsmanden for Inatsisartut

 

Sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Sagsbehandlingen er underlagt lovgivningen i henhold til sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven samt ulovbestemte almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

 

Sagsbehandlingsloven skal medvirke til at forbedre sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning og øge sikkerheden for, at forvaltningens afgørelser er lovlige og rigtige.

 

Offentlighedsloven indeholder bestemmelser om borgerens ret til aktindsigt i sager, der er eller har været under behandling i den offentlige forvaltning.

 

Samtlige love, bekendtgørelser og forordninger siden hjemmestyrets indførelse i 1979 findes på denne hjemmeside: www.lovgivning.gl

 

Naalakkersuisut (udøvende magt)

Naalakkersuisut er Grønlands regering, udpeget af Formanden for Naalakkersuisut. Formanden for Naalakkersuisut vælges af Inatsisartut (lovgivende magt). De øvrige medlemmer af Naalakkersuisut vælges af Inatsisartut efter indstilling af formanden for Naalakkersuisut. Naalakkersuisut er politisk ansvarligt for selvstyrets daglige drift. Naalakkersuisut er opdelt i et antal ressortområder.

 

Under hvert enkelt medlem af Naalakkersuisut er der et departement, som varetager lovgivningen og generelle sager. Under departementerne er der direktorater og styrelser til forvaltning af en række specifikke områder. Naalakkersuisuts forvaltning foregår inden for rammerne af love og bevillinger, der er vedtaget af Inatsisartut.

 

Inatsisartut fører kontrol med Naalakkersuisuts arbejde, bl.a. ved revision af landskassens regnskab. Desuden er det Inatsisartuts ombudsmands opgave at føre kontrol med, at Naalakkersuisut administrerer i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik.

 

Oversigt 2

Naalakkersuisut koalition

 

Landsstyrekoalitionens sammensætning

Landsstyreformand

1979

Siumut: 5

Jonathan Motzfeldt

1983

Siumut: 6

Jonathan Motzfeldt

1984

Siumut: 5,

Inuit Ataqatigiit: 2

Jonathan Motzfeldt

1987

Siumut: 5

Inuit Ataqatigiit: 2

Jonathan Motzfeldt

1988

Siumut: 5

Jonathan Motzfeldt

1991

Siumut: 5

Inuit Ataqatigiit: 2

Lars Emil Johansen

1995

Siumut: 5

Atassut: 2

Lars Emil Johansen

1999

Siumut: 5

Inuit Ataqatigiit: 2

Jonathan Motzfeldt

2001

Siumut: 5

Atassut: 2

Jonathan Motzfeldt

Dec 2002

Siumut: 4

Inuit Ataqatigiit: 3

Hans Enoksen

Jan 2003

Siumut: 4

Atassut: 3

Hans Enoksen

Sep 2003

Siumut: 4

Inuit Ataqatigiit: 4

Hans Enoksen

Dec 2005

Siumut: 4

Inuit Ataqatigiit: 2

Atassut 2

Hans Enoksen

Maj 2007

Siumut: 4

Atassut: 3

Hans Enoksen

Juni 2009

Inuit Ataqatigiit: 6

Demokraterne: 2

Kattusseqatigiit Partiiat: 1

Kuupik Kleist

Kilde: Grønlands Statistik

 

Repræsentationer i udlandet

Grønlands Repræsentation i København

Grønlands repræsentation i København sorterer under Formandens Departement. Repræsentationen har til huse i Kongelig Grønlandske Handels tidligere pakhus på Nordatlantens Brygge i Strandgade sammen med Færøernes repræsentation og Islands ambassade.

 

Repræsentationens opgave er at repræsentere selvstyret over for danske og udenlandske myndigheder og at servicere Naalakkersuisut, Inatsisartut, centraladministrationen i Nuuk, selvstyrets virksomheder og kommunerne og i det hele taget at varetage opgaver, der er mest hensigtsmæssige at løse i eller fra Danmark.

 

Grønlands Repræsentation i Bruxelles

Grønlands repræsentation i Bruxelles sorterer under Formandens Departement.

Repræsentationen er placeret i Bruxelles som en vital del til Grønlands interesser i forhold til EU.

 

Links

Se mere om Grønlands Selvstyret, Naalakkersuisut og Grønlands repræsentationer på denne hjemmeside: www.nanoq.gl