SKATTESYSTEMET

I Grønland omfatter de direkte skatter alene indkomstskatter, idet der ikke betales skat af formue, ejendom eller arveafgift.

En person er skattepligtig, hvis vedkommende har fast bopæl i Grønland eller har opholdt sig i landet i mindst seks måneder. Der er sambeskatning mellem ægtefæller.

Den skattepligtige indkomst omfatter den samlede årsindtægt, fratrukket ligningsmæssige fradrag eller standardfradrag. B-indkomstmodtagere har herudover et B-indkomstfradrag.

De ligningsmæssige fradrag består af renteudgifter, kontingenter til fagforeninger, børnebidrag og lignende samt udgifter i forbindelse med personlig erhvervsudøvelse. Såfremt de ligningsmæssige fradrag overstiger standardfradraget, bortfalder standardfradraget. Endelig opereres der med et personfradrag.

Kommuneskatten fastsættes af de enkelte kommuner. I områder uden for kommunal inddeling betales der ikke kommuneskat, men en særlig landsskat, der fastsættes af Landstinget. I Tabel 9 vises skattesatserne i de enkelte tidligere kommuner.

Virksomheder betaler en selskabsskat på 30 pct. Aktie- og anpartsselskaber betaler desuden en udbytteskat med en sats der svarer til den gældende kommuneskat. Selskabs- og udbytteskatten fordeles mellem landskassen og kommunerne i forhold til udskrivningsprocenterne.