NATIONALREGNSKABETS HOVEDPOSTER

 

Bruttonationalproduktet (herefter kaldet BNP) er et mål for værdien af produktionen i samfundet. Det dækker over værdien af al produktion, lige fra de primære erhverv, såsom fiskeri og råstofudvinding, over fremstilling og bygge- anlægsvirksomhed til de tjenesteydende erhverv som sundhed, undervisning, frisører og persontransport. Naturalieøkonomien, herunder fangst til eget brug, indgår også i regnskabet. BNP opgøres som forskellen mellem den samlede produktion og forbruget af rå- og hjælpestoffer og er dermed et udtryk for den værditilvækst, der finder sted i produktionsprocessen i de forskellige erhverv. BNP opgøres i de priser, som forbrugere og virksomheder rent faktisk betaler for varer og tjenester (markedspriserne). De inkluderer produktions- og importskatter, som fx afgifter på spiritus og cigaretter. Omvendt fratrækkes subsidier, fx tilskud til energiforsyning og transport. BNP var i 2007 11.063 mio. kr., svarende til knap 190.000 kr. pr. indbygger.

 

Bruttofaktorindkomsten (herefter kaldet BFI) er et mål for den indkomst, der er til rådighed for lønmodtagerne samt ejere af virksomheder med videre. Det beregnes som BNP fratrukket produktions- og importskatter og tillagt subsidier, da disse beløb henholdsvis tilfalder og betales af det offentlige. Produktions- og importskatterne beløb sig til 692 mio. kr. i 2007, mens subsidierne udgjorde 553 mio. kr. Hermed var BFI en anelse mindre end BNP, nemlig 10.924 mio. kr. Det svarede til ca. 188.000 kr. pr. indbygger. Det er ikke kun produktionen, der skaber indkomst for samfundet. Der finder også en række overførsler sted mellem Grønland og udlandet. Det vigtigste eksempel herpå er bloktilskuddet fra Danmark, men også aftaler med EU sikrer Grønland indtægter. Bruttonationalindkomsten og den disponible bruttonationalindkomst er dermed udtryk for, hvad samfundet reelt har at disponere over til forbrug og investeringer uden at skulle optage lån i udlandet.

 

Bruttonationalindkomsten (herefter kaldet BNI) fremkommer ved at korrigere BNP for aflønningen af ansatte (netto), der er modtaget af grønlandske residenter fra udlandet, samt for formueindkomst (netto), ligeledes modtaget af grønlandske residenter fra udlandet. Skønsmæssigt beløber disse poster sig årligt til 242 mio. kr. ud af Grønland. Det dækker over løn til personer, der tager arbejde i Grønland i kortere perioder (under et år), fx ansatte i sundhedssektoren, som efter at have betalt skat og forbrugsudgifter i Grønland tager lønnen med sig hjem. Desuden omfatter skønnet renter med videre på gæld, optaget af husholdninger og selskaber i udlandet.

 

BNI udgjorde 10.821 mio. kr. i 2007. Det svarede til ca. 184.000 kr. pr. indbygger.

 

Den disponible bruttonationalindkomst (disponibel BNI) fremkommer ved at tillægge BNI ensidige overførsler (netto) til Grønland. Det handler om bloktilskuddet fra den danske stat, den danske stats afholdelse af udgifter i Grønland samt overførslen fra EU i forbindelse med fiskerilicenser.

 

I 2007 beløb overførslerne sig til 3.866 mio. kr., hvilket bragte disponibel BNI op på 14.687 mio. kr. eller ca. 250.000 kr. pr. indbygger. Pr. indbygger betyder overførslerne fra udlandet en stigning i nationalindkomsten på omkring 60.000 kr. i forhold til den indkomst, der skabes via produktionen.

 

Disse sammenhænge for perioden 2002-2007 fremgår af Oversigt 1. En mere detaljeret beskrivelse findes i denne Tabel.

 

Oversigt 1

Nationalregnskabets hovedposter

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

Mio. kr.

 

 

 

 

 

BNP

9.223

9.397

9.855

10.112

10.636

11.063

Produktions- og importskatter

655

595

628

665

658

692

Subsidier

654

593

570

624

564

553

BFI (1-2+3)

9.222

9.395

9.797

10.071

10.542

10.942

Aflønning af ansatte og formueindkomst fra udlandet, netto

242

242

242

242

242

242

BNI (1+5)

8.981

9.155

9.613

9.870

10.394

10.821

Ensidige overførsler fra udlandet, netto

3.474

3.638

3.608

3.662

3.766

3.866

Disponibel BNI (6+7)

12.455

12.793

13.222

13.531

14.160

14.687

Kilde: Grønlands Statistik