INTERNATIONALE SAMMENLIGNINGER

I Figur 2 er den økonomiske velstand i de nordiske lande samt i USA og Canada sammenlignet på baggrund af Verdensbankens årlige indsamling af nationalregnskabs­data for disponibel BNI pr. indbygger. Dataene er endvidere gjort mere sammenlignelige ved justering med såkaldte købekrafts­pariteter. Hermed kan man delvist eliminere det forhold, at ændringer i valutakurser ikke nødvendigvis afspejler prisforskelle. I dette afsnit findes et eksempel på en købekraftparitetsundersøgelse mellem Grønland og Danmark fra 1994.

USA har det højeste BNP pr. capita efterfulgt af Norge, hvis høje placering på velstandsskalaen i høj grad skyldes landets olieforekomster. De øvrige nordiske lande samt Canada ligger alle blandt de tyve højest placerede lande. Grønland er placeret en anelse herunder, og indgår - skønsmæssigt - på ranglisten som nummer tredive.

 

Figur 1

BNI pr. capita for udvalgte lande 2005

Kilde: World Development Indicators, The World Bank

 

Det er særligt interessant at sammenligne udviklingen i velstandsniveau i forhold til Danmark. Udviklingen fremgår af Figur 2.

Frem til 1990 lå Grønlands disponible BNI pr. indbygger en smule over Danmarks. Det hang bl.a. sammen med en lang økonomisk krise i Danmark i 1980'erne, samtidig med at der var højkonjunktur i Grønland. Herefter vendte billedet, og i 2005 var Danmarks disponible BNI pr. indbygger ca. 300.000 kr. indbygger mod ca. 249.000 kr. i Grønland. Tallene er ikke korrigeret for forskelle i købekraften. En undersøgelse af købekraftsforskellen i 1992 viste, at det grønlandske prisniveau er 20-25 pct. højere end i Danmark. Hvis det fortsat er tilfældet, vil dette yderligere øge dette spænd.

 

Figur 2

Disponibel bruttonationalindkomst pr. capita

Kilde: Grønlands Statistik