Forvaltning af fiskeriet

Fiskeriet forvaltes gennem kvoter og licenser på de mængder, der maksimalt må fiskes i grønlandsk farvand. Licenserne anvendes til regulering af adgangen til fiskeriet. Sammenhængen mellem kvoter og licenser fremgår af Figur 1.

 

Figur 1

Sammenhæng mellem TAC, kvote og licens

 

Total tilladt fangstmængde, TAC

Landsstyret fastsætter årligt den totale tilladte fangstmængde (Total Allowable Catch, TAC) for fiskebestandene i Grønlands territorialfarvand. Fastsættelsen sker med udgangspunkt i den biologiske rådgivning, der udføres af Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut i samarbejde med flere internationale fiskeriorganisationer, jævnfør Internationale fiskeriaftaler og organisationer.

Fiskerirådet, der blandt andre består af repræsentanter fra foreningen for kystfiskere og fangere i Grønland (Kalaallit Nunaani Aalisartut Piniartullu Kattuffiat, KNAPK) og arbejdsgiverforeningerne (GA og NUSUKA), høres inden fastsættelsen.

Den totale tilladte fangstmængde fordeles i form af kvoter til de enkelte flådekomponenter. Her skelnes der mellem det kystnære og det havgående fiskeri.

Det kystnære fiskeri udføres af mindre fartøjer under 75 BRT/120 BT inden for tresømilegrænsen (indenskærs).

Det havgående fiskeri udføres af fartøjer over 75 BRT/120 BT udenfor tresømilegrænsen (udenskærs). Der tildeles også kvoter til andre nationer, jævnfør Internationale fiskeriaftaler og organisationer.

For rejer tildeles den havgående flåde 57 pct. af den samlede grønlandske kvote ved Vestgrønland, mens de resterende 43 pct. tildeles den kystnære flåde. Fordelingen af kvoter for andre arter afgøres af Landsstyret.

 

Figur 2

Total tilladt fangstmængde ved Grønland for udvalgte arter

Anm. Tallene dækker de af Landsstyret fastsatte TAC'er.

Kilde: 'Redegørelse til landstinget om TAC og kvoter' og bekendtgørelser om kvoter

 

TAC'en for rejer fastsættes for henholdsvis Vest- og Østgrønland.

Totalmængden for rejer og andre udvalgte arter fremgår af Figur 2.

Den årlige tilladte fangst af torsk fastsættes for Grønland under ét.

TAC'en for udenskærs fiskeri af hellefisk ved Vestgrønland fastsættes separat for bestanden i henholdsvis Davisstrædet og i Baffinbugten.

Fiskeri efter krabber foregår kun ved Vestgrønland. Som det fremgår af Figur 2, er den tilladte fangst af krabber faldet fra 27.000 ton i 2002 til 4.700 ton i 2008.

I Tabel 1 findes flere detaljer om TAC'en for fiskebestande i grønlandsk farvand. I Tabel 2 ses udviklingen i de grønlandske kvoter ved Grønland for henholdsvis inden- og udenskærs fiskeri.

 

Licenser

Retten til at fiske reguleres ved hjælp af licenser. I det grønlandske fiskeri var der i 2008 licenspligt i det udenskærs fiskeri efter arterne rejer, hellefisk, krabber, torsk, rødfisk, helleflynder, lodde og skolæst.

I det indenskærs fiskeri var der i 2008 licenspligt for fiskeri efter rejer, hellefisk, krabber, laks, stenbider og kammuslinger.

Der skelnes mellem tre typer licenser; tidsbegrænsede licenser med eller uden en øvre tilladt fangstmængde og tidsubegrænsede licenser med en øvre tilladt fangstmængde.

Tidsubegrænsede licenser med en øvre tilladt fangstmængde anvendes i rejefiskeriet. De enkelte rederier eller personer har licens til en vis andel af det pågældende flådesegments kvote. Efter fastsættelsen af TAC'en meddeler landsstyret, hvilken årlig kvote de enkelte licenser svarer til.

Kvoterne kan handles mellem redere og personer. I det havgående rejefiskeri kan et enkelt rederi eller person maksimalt eje én tredjedel af den samlede rejekvote. I det kystnære rejefiskeri er den maksimale andel 10 pct. af den samlede rejekvote.

Tidsbegrænsede licenser med en øvre tilladt fangstmængde anvendes i det havgående fiskeri efter hellefisk, torsk, rødfisk, helleflynder, lodde og skolæst. I det kystnære fiskeri anvendes denne licenstype i fiskeri efter kammuslinger. Licenserne udstedes for et år ad gangen og indeholder oplysninger om årskvoten for det enkelte fartøj.

Tidsbegrænsede licenser uden en øvre tilladt fangstmængde anvendes inden for det kystnære fiskeri efter hellefisk samt til krabbefiskeriet, hvor kvoten er fælles for grønlandske fartøjer under ét.

 

Grønlands Fiskerilicenskontrol

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) er en afdeling under Styrelsen for fiskeri, fangst og landbrug. GFLK's primære opgaver er at kontrollere logbøger og overvåge trawlernes færden og aktivitet i grønlandsk farvand via satellitter. Desuden posterer GFLK fiskeriobservatører på udenlandske og grønlandske fiskefartøjer, primært rejetrawlere. Den egentlige fiskeriinspektion forestås af Grønlands Kommando (GLK), der til havs gennemfører kontrol af fartøjernes fangster og fangstudstyr, jævnfør dette afsnit om forsvar.

 

Links

Se mere om Grønlands Naturinstitut og instituttets biologiske rådgivning på denne hjemmeside: www.natur.gl

Se mere om TAC på adressen: http://ec.europa.eu/fisheries

Se mere om KNAPK på denne hjemmeside: www.knapk.gl

Se mere om GA på adressen: www.ga.gl

Se mere om fiskerikontrollen på adressen: www.nanoq.gl

Se mere om Grønlands Kommando på adressen: www.forsvaret.dk