FANGST OG JAGT

 

Forvaltning af fangst og jagt

Fangst og jagt forvaltes ved hjælp af kvoter, jagtbeviser og licenser. Med kvoterne reguleres det antal af dyr, der er til rådighed for fangst og jagt. Med jagtbeviser og licenser reguleres adgangen til fangst og jagt. Fangst af blåhval, sejhval, pukkelhval og kaskelothval er forbudt.

Gennem medlemskabet af den internationale hvalfangstkommission (International Whaling Commission, IWC) tildeles Grønland kvoter på finhval og vågehval (sildepisker). Tildelingen sker efter princippet om kulturelt betinget hvalfangst. Kvoterne gælder for en femårig periode. Fra 2008 har Grønland fået tildelt en kvote på to grønlandshvaler årligt.

Landstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddeler hvert år, hvor mange hvaler, der må fanges i de enkelte kommuner. Foreningen for kystfiskere og fangere i Grønland (Kalaallit Nunaani Aalisartut Piniartullu Kattuffiat, KNAPK) og Kommunernes Landsforening (Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat, KANUKOKA) skal høres inden den endelige fastsættelse.

For narhval, hvidhval, hvalros og isbjørn fastsætter landsstyret hvert år en fangstkvote. Fastsættelsen sker under hensyn til internationale aftaler og den biologiske rådgivning. Fangstrådet, der blandt andre består af repræsentanter fra KNAPK, KANUKOKA og Sammenslutningen for Fritidsjægere og Fritidsfiskere (Tapertaralugu Piniartartut Aalisartartut Katuffiat, TPAK), høres om fastsættelsen. Den samlede fangstkvote fordeles herefter mellem kommunerne.

Kvoten på rensdyr og moskusokser, der fastsættes efter lignende principper, forvaltes af Miljø- og Naturstyrelsen, der organisatorisk hører under Departementet for Infrastruktur og Miljø.

Fangst og jagt på fugle er ikke reguleret gennem kvoter. For polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugle og kongeedderfugl opereres der i stedet med et maksimalt antal nedlagte fugle pr. fangstdag.

Personer med erhvervsjagtbevis har ret til at nedlægge 30 fugle pr. fangstdag, mens personer med fritidsjagtbevis har ret til at nedlægge fem fugle pr. dag.

Fangst af andre fugle samt fangst af sæler, marsvin, døgling, hvidskæving, hvidnæse, grindehval og spækhugger er ikke kvoteret.

Som det fremgår af Tabel 1, har der i flere år været en åben kvote for jagt på rensdyr og moskusokser i området ved Kangerlussuaq. Det skyldes, at bestandene her er blevet så store, at der er fare for kollaps som følge af overgræsning. I andre dele af landet er der fastsat kvoter på lokale bestande.

Kvoterne på nar- og hvidhval blev indført i 2004. Kvoten på narhval var fastsat til 391 stk., mens den for hvidhval var 262 stk. i perioden 2008-2009, jævnfør Tabel 1.

Der kræves jagtbevis for at udøve fangst på såvel kvoterede som andre arter. Der opereres med to forskellige typer beviser, henholdsvis erhvervs- og fritidsjagtbevis. For at få et fritidsjagtbevis kræves tilmelding til folkeregisteret i Grønland. For at opnå et erhvervsjagtbevis kræves det, at mindst 50 pct. af bruttoindkomsten skabes ved fangst, jagt og fiskeri.

 

Figur 1

Personer med jagtbeviser

Kilde: Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

 

Som det fremgår af Figur 1 og Tabel 2, har antallet af personer med erhvervsjagtbevis været konstant de sidste 10 år. I 2008 indløste 2.388 personer erhvervsjagtbevis. Antallet af personer med fritidsjagtbevis var højest i 2002 med 9.686 personer. Siden er antallet faldet, og i 2008 indløste 6.539 personer fritidsjagtbevis. Faldet skyldes primært de seneste års ukvoterede jagt på rensdyr i store dele af landet.

Fangst og jagt på kvoterede pattedyr kræver licens. Licens til fangst af vågehval, finhval, hvalros og isbjørn kan kun fås af personer med erhvervsjagtbevis.

Licens til fangst af narhval, hvidhval, rensdyr og moskusokse kan i princippet fås af alle personer med jagtbevis. Licenserne udstedes af de enkelte kommuner, der også afgør den eventuelle fordeling mellem fritids- og erhvervsjagtbeviser.

Politiet har det overordnede ansvar for overholdelse af reglerne om fangst og jagt. Derudover er der flere steder ansat jagt- og fiskeribetjente, hvis primære opgave er at føre tilsyn med fangst, jagt og fiskeri efter laks og ørred.

 

Links

Se mere om IWC på adressen: www.iwcoffice.org.

For mere information om lovgivning, jagttider m.m findes under adressen: www.nanoq.gl.