Det overordnede mål for erhvervspolitikken er at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Grønland, så eksisterende og nye erhverv kan opnå højere økonomisk vækst og flere varige arbejds­pladser i den private sektor.

Den nuværende erhvervsfremmestruktur blev indført i 2005. Den skal sammenfattende bidrage til:

·         En flerstrenget erhvervsstruktur

·         En styrkelse af den regionale og kommunale erhvervsfremmeindsats

·         Forøgelse af antallet af virksomheder

·         Stimulering af virksomheder, der tør satse på eksport og/eller satse på produkter, der kan begrænse importen

·         Medfinansiering til produktudvikling og stimulering af innovative projekter/miljøer, så der indbygges ny viden i produkter og serviceydelser for derved at skabe produkter/processer med højere værdi for virksomhederne til gavn for eksporten

·         Bedre adgang for iværksættere og virksomheder til relevant information om erhvervsfremmetiltag, etableringsregler, medfinansiering, eksportordninger mv.

 

Erhvervsfremmen er organiseret i to selskaber med hvert sit virkefelt, et erhvervsudviklingsselskab og et ventureselskab (kapitalformidlingsselskab).

Der er etableret to innovationscentre inden for henholdsvis byggeri, miljø og energi i Sisimiut i samarbejde med Bygge- og Anlægsskolen og ARTEK, Center for Arktisk Teknologi og DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og inden for fisk og andre fødevarer i Maniitsoq i samarbejde med Aalisakkanik Tunisassiornermut Ilinniarfik (Fiskeindustriskolen) og DTU.

 

Brugen af erhvervsfremmeordningerne

En central del af erhvervsfremmestrukturen er erhvervsfremme­ordningerne, hvis formål er at tilvejebringe finansiering. Ordningerne dækker:

·         Klippekort til basale rådgivningsydelser ved selskabsetablering samt eksport og innovation

·         Produktudviklingsstøtte

·         Garantistillelse til lån

·         Støtte fra erhvervsfremmepuljen NUKIIT

 

Erhvervsudviklingsselskabet Grønlands Turist- og Erhvervsråd A/S

Greenland Tourism A/S blev i 2005 omdannet til et erhvervsudviklingsselskab og omdøbt til Erhvervsudviklingsselskabet Grønlands Turist- og Erhvervsråd A/S (Greenland Tourism and Business Council A/S).

Grønlands Turist- og Erhvervsråd (GTE) varetager rådgivningen af de landbaserede erhverv. Fra 2007 overtog GTE formidling og rådgivning vedrørende nordiske og EU-samarbejdsprogrammer fra Greenland Venture A/S.