SELVSTYRET

Grønlands Selvstyre består af Inatsisartut (landstinget), som er en folkevalgt lovgivende forsamling, og af Naalakkersuisut (landsstyret), der har ansvaret for den offentlige forvaltning. Pr. 21. juni 2009 blev hjemmestyret erstattet af selvstyre.

 

Inatsisartut

Den folkevalgte forsamling eller Grønlands parlament, Inatsisartut, blev oprettet ved indførelsen af hjemmestyre den 1. maj 1979. Inatsisartut har 31 folkevalgte medlemmer.

Landstingsåret indledes den tredje fredag i september og varer til samme fredag det følgende år. Inatsisartut samles mindst to gange i landstingsåret til ordinære samlinger. Hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan Inatsisartut indkaldes ekstraordinært.

 

Inatsisartuts formandskab og udvalg

Inatsisartut har et formandskab, også kaldet et præsidium, der består af fire medlemmer af Inatsisartut plus formanden.

Formanden forestår møderne i landstingssamlingerne, hvoraf der normalt er et om foråret og et om efteråret. Endvidere foranlediger formanden udgivelsen af lands­tings­referaterne på grønlandsk og dansk.

Formanden for Inatsisartut administrerer det grønlandske medlemskab af Nordisk Råd og forbindelsen til det danske folketing. Bureau for Inatsisartut varetager den daglige administration.

Inatsisartut nedsætter følgende lovpligtige stående udvalg: Inatsisartuts finansudvalg, udvalg for revision af landskassens regnskaber og udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg.

Ud over de lovpligtige udvalg er der omkring 12 stående udvalg, som er knyttet til Inatsisartut.

 

Bureau for Inatsisartut

Bureau for Inatsisartut er Inatsisartuts samlede administration. Administrationen er underlagt Inatsisartuts formand og Inatsisartuts formandskab.

Bureau for Inatsisartut er ledet af Inatsisartuts generalsekretær. Pr. 1. april 2009 er der oprettet nye stabsfunktioner: et formandskabssekretariat og en media- og info-afdeling. Desuden består bureauet af en udvalgssekretærafdeling, en tolkeafdeling, en serviceafdeling og en økonomiafdeling.

 

Lovgivning

Forslag til ændringer af love, nye love og forordninger fremsættes normalt af Naalakkersuisut, men kan også fremsættes af et enkelt landstingsmedlem. Alle forslag til love og forordninger gennemgår tre behandlinger i Inatsisartut.

 

Valg

Inatsisartut vælges for en fireårig periode, men der kan udskrives og afholdes valg, før den ordinære valgperiode udløber. Det senest afholdte valg var den 2. juni 2009.

Inatsisartut udpeger efter nyvalg en ombudsmand, hvis opgave det bl.a. er at påse, at Naalakkersuisuts og kommunernes administration er i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik.

 

Ombudsmanden for Inatsisartut

Ombudsmanden for Inatsisartut vælges af Inatsisartut og fører på Inatsisartuts vegne kontrol med, at selvstyrets og kommunernes forvaltning sker i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik.

Ombudsmanden er i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Inatsisartut og af politisk indflydelse. Ombudsmanden afgiver en årlig beretning til Inatsisartut om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres.

 

Oversigt 1 Sager behandlet af Ombudsmanden for Inatsisartut

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Oprettede sager

110

82

93

95

148

107

108

92

117

86

86

Sager, taget op af egen drift

23

30

11

14

39

10

24

5

21

21

8

Vejledninger

139

80

53

76

135

51

138

108

143

111

91

Afviste klager 1)

71

62

53

53

93

92

99

63

69

48

61

Afsluttede sager

49

52

21

39

39

35

16

35

26

19

22

Uafsluttede sager 2)

130

84

82

41

43

41

41

27

88

145

151

Noter: 1) Fordelingen af de afviste klager fremgår af Tabel 1. 2) Tillige Ombudsmandens ikke-færdigbehandlede sager.
Kilde: Ombudsmanden for Inatsisartut

 

Sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Sagsbehandlingen er underlagt lovgivningen i henhold til sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven.

Sagsbehandlingsloven er en lovfæstelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Loven skal medvirke til at forbedre sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning og øge sikkerheden for, at forvaltningens afgørelser er lovlige og rigtige.

Offentlighedsloven indeholder bestemmelser om borgerens ret til aktindsigt i sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning.

 

Naalakkersuisut (Landsstyret)

Naalakkersuisut er Grønlands regering, udpeget af landsstyreformanden. Formanden for Naalakkersuisut udpeges af Inatsisartut. Naalakkersuisut er politisk ansvarligt for selvstyrets daglige drift. Naalakkersuisut er opdelt i et antal landsstyreområder.

Under hvert enkelt landsstyremedlem er der et departement, som varetager lovgivningen og generelle sager. Under departementerne er der styrelser til forvaltning af en række specifikke områder. Naalakkersuisuts forvaltning foregår inden for rammerne af love og bevillinger, der er vedtaget af Inatsisartut.

Inatsisartut fører kontrol med Naalakkersuisuts arbejde, bl.a. ved revision af landskassens regnskab. Desuden er det Inatsisartuts ombudsmands opgave at sørge for, at Naalakkersuisut administrerer i overensstemmelse med lovgivningen og god forvaltningsskik.

 

Oversigt 2 Landsstyrekoalitioner

Landsstyrekoalitionens sammensætning

Landsstyre formand

Siumut: 5

Jonathan Motzfeldt

1979

Siumut: 6

Jonathan Motzfeldt

1983

Siumut: 5, Inuit ataqatigiit: 2

Jonathan Motzfeldt

1984

Siumut: 5, Inuit Ataqatigiit: 2

Jonathan Motzfeldt

1987

Siumut: 5

Jonathan Motzfeldt

1988

Siumut: 5, Inuit Ataqatigiit: 2

Lars Emil Johansen

1991

Siumut: 5, Atassut: 2

Lars Emil Johansen

1995

Siumut: 5, Inuit Ataqatigiit: 2

Jonathan Motzfeldt

1999

Siumut: 5, Atassut: 2

Jonathan Motzfeldt

2001

Siumut: 4, Inuit Ataqatigiit: 3

Hans Enoksen

Dec 2002

Siumut: 4, Atassut: 3

Hans Enoksen

Jan 2003

Siumut: 4, Inuit Ataqatigiit: 4

Hans Enoksen

Sep 2003

Siumut: 4, Inuit Ataqatigiit: 2, Atassut 2

Hans Enoksen

Dec 2005

Siumut: 4, Atassut: 3

Hans Enoksen

Maj 2007

Inuit Ataqatigiit: 6, Demokraterne: 2, Kattusseqatigiit Partiiat: 1

Kuupik Kleist

Juni 2009

Kilde: Grønlands Statistik

 

Repræsentationer i udlandet

Grønlands repræsentation i København

Grønlands repræsentation i København sorterer under Formandens Departement. Repræsentationen har til huse i Kongelig Grønlandske Handels tidligere pakhus på Nordatlantens Brygge i Strandstræde sammen med Færøernes repræsentation og Islands ambassade.

Repræsentationens opgave er at repræsentere selvstyret over for danske og udenlandske myndigheder og at servicere Naalakkersuisut, Inatsisartut, centraladministrationen i Nuuk, selvstyrets virksomheder og kommunerne og i det hele taget at varetage opgaver, der er mest hensigtsmæssige at løse i eller fra Danmark.

 

Grønlands Repræsentation i Bruxelles

Grønlands Repræsentation ligger sammen med den danske ambassade i Bruxelles. Repræsentationens opgaver inkluderer bl.a. koordinering af forhandlinger med EU, bl.a. i forbindelse med fiskeriaftalen og partnerskabsaftalen mellem Grønland og EU, herunder OLT-samarbejdet og en række ad hoc sager. Samtidig varetager repræsentationen kontakten til EU-kommissionen, Ministerrådet samt Europa-Parlamentet og den diplomatiske dialog med repræsentationer og ambassader i Bruxelles.

 

Links

Se mere om Grønlands Selvstyret, Naalakkersuisut og Grønlands repræsentationer på denne hjemmeside: www.nanoq.gl

Se mere om Inatsisartut på denne hjemmeside: www.inatsisartut.gl

Se mere om valg på denne hjemmeside: www.valg.gl

Se mere om Ombudsmanden for Inatsisartut på denne hjemmeside: www.ombudsmand.gl

Samtlige love, bekendtgørelser og forordninger siden hjemmestyrets indførelse i 1979 findes på denne hjemmeside: www.lovgivning.gl