Rigsmyndighederne

 

Folketinget

Folketinget vedtog den 19. maj 2009 forslag til lov om Grønlands Selvstyre, som trådte i kraft den 21. juni 2009. Loven bygger på de forslag, der indeholdt i grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning fra maj 2008.

Selvstyret kan ifl. loven beslutte at overtage en række nye ansvarsområder, bl.a. retsplejen, herunder oprettelse af domstole, kriminalforsorgen, politiet, selskabs-, regnskabs- og revisorområdet, råstofområdet, luftfartsområdet, det person-, familie- og arveretlige område, udlændingeområdet og grænsekontrollen, arbejdsmiljø, samt finansiel regulering og tilsyn.

Overtagelse af et sagsområde indebærer, at selvstyret overtager den lovgivende og udøvende magt på området. Følgende områder kan som følge af hensynet til rigsfællesskabet og særlige bestemmelser i grundloven ikke overtages: statsforfatningen, statsborgerskab, højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik.

Med selvstyreloven indføres en ny økonomisk ordning, som indebærer, at selvstyret overtager finansieringen af et sagsområde, når dette overtages. Statens tilskud til Selvstyret er fastsat i loven til 3,4 mia. kr. årligt (2009-pris- og lønniveau). Såfremt Selvstyret får indtægter fra råstofaktiviteter, reduceres statens tilskud til Selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af disse indtægter, dog bortset fra 75 mio. kr. årligt, der tilfalder Selvstyret. Såfremt at råstofindtægterne reducerer statens tilskud til 0 kr., skal der indledes nye forhandlinger mellem Grønland og Danmark om fordelingen af indtægterne fra råstofferne.

Selvstyreordningen indebærer en samlet regulering af de udenrigspolitiske forhold for Grønland. Fuldmagtsordningen, hvorefter Naalakkersuisut på rigets vegne kan forhandle og indgå folkeretlige aftaler med fremmede stater og internationale organisationer, er således inkorporeret i Selvstyreloven. Endvidere er gældende aftaler mellem regeringen og Naalakkersuisut og praksis vedrørende inddragelse af de grønlandske myndigheder i udenrigspolitiske spørgsmål nu en del af loven.

Det grønlandske sprog bliver i henhold til selvstyreloven det officielle sprog i Grønland.

 

Statsadministrationen

Statsministeriet varetager de generelle spørgsmål for det grønlandske hjemmestyre/selvstyre og koordinerer opgaver vedrørende Grønland mellem de forskellige fagministerier. Statsministeriets tolkefunktion, placeret ved Rigsombudsmanden i Grønland, betjener Grønland.

 

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland. Rigsombudsmanden overværer Inatsisartuts samlinger og medvirker ved forelæggelse for hjemmestyret/selvstyret af lovgivning, der gælder for hele rigsfællesskabet og rigslovgivning, der gælder specielt for Grønland.

Rigsombudsmanden modtager Inatsisartuts love og forordninger med videre ved kundgørelsen og oversætter rigslovgivning til grønlandsk.

Rigsombudsmanden forestår afholdelse af valg til folketinget samt folkeafstemninger, der er besluttet af folketinget.

Rigsombudsmanden udsteder transittilladelser til forsvarsområdet i Pituffik til danske statsborgere med bopæl i Grønland. Rigsombudsmanden medvirker desuden ved planlægning og afvikling af officielle besøg.

Rigsombudsmanden administrerer som overøvrighed og lokal statsforvaltning væsentlige dele af den familieretlige lovgivning i Grønland. Det drejer sig først og fremmest om adoptionslovgivningen, ægteskabslovgivningen, dele af myndighedsloven og navnelovgivningen vedrørende efternavne.

Med virkning fra 2010 behandler Rigsombudsmanden endvidere ansøgninger om bevilling af fri proces til retssager i Grønland.

 

Links

Se mere om Statsadminstrationen på denne hjemmeside: www.stm.dk

Se mere om disse og om rigsombudsmanden på denne hjemmeside: www.ombudsmand.gl