Metode

Byggeomkostningsindekset beregnes ud fra et vægtgrundlag samt information om prisudviklingen.

 

Vægtgrundlag

Omkostningsindeks

Byggeomkostningsindekset er et omkostningsindeks, også kaldet et inputindeks. Det inkluderer udgifter til materialer, anlæg og udstyr samt fragt og arbejdskraft. Derimod er entreprenørens avance og honorarer til arkitekter og ingeniører ikke om­fattet. Endelig er købers finansieringsomkostninger heller ikke omfattet af indekset. Den­ne måde at opgøre udviklingen i byggeomkostningerne på svarer til anbe­falingerne fra det statistiske kontor i EU (Eurostat), hvilket betyder, at indekset er internationalt sammenligneligt.

 

Laspeyres-indeks

Byggeomkostningsindekset er et indeks af Laspeyres-typen. Det betyder, at udviklingen i materiale- og fragtpriser samt lønninger vægtes med udgangspunkt i basisårets sammensætning af udgifterne. Da det er ressourcekrævende at beregne et nyt vægtgrundlag, fastholdes et beregnet basisår i en årrække. Basisåret skal med mellemrum udskiftes, så indekset tager højde for den teknologiske udvikling og indførelsen af nye byggematerialer; Grønlands Statistik har ved seneste revision af indekset fastholdt januar 2006 som basisår, selv om vægtene blev opdateret pr. 1. juli 2013.

 

Nyt vægtgrundlag

Der er pr. 1. juli 2013 beregnet et nyt vægtgrundlag med udgangspunkt i et punkthus på tre etager med to tre-værelseslejligheder, en to-værelseslejlighed og en fire-værelseslejlighed på hver etage. Punkthuset erstatter selvbyggerhuset Illorput 2000 type 4, som har været brugt i beregningerne siden indeksets start i 2006. Det nye hus skønnes at være mere repræsentativt for byggeriet i Grønland.

 

Indekset afspejler udviklingen i et typisk byggeri. Udviklingen i omkostningerne bag et konkret byggeri kan dog godt afvige fra indekset.

 

Materialer, løn og fragt

Materiale-, fragt- og lønomkostninger indgår med forskellige vægte ved beregningen af indekset. Materialerne indgår med en vægt på 35,5 pct., fragten vejer 17,1 pct. i de samlede beregninger, mens arbejdslønnen vejer 47,4 pct. i de samlede beregninger.

 

Fagopdeling

Omkostningerne er desuden fordelt på fagene:

·         Arbejdsplads

·         Byggemodning

·         Fundering

·         Betonarbejde

·         Murerarbejde

·         Tømrerarbejde

·         Snedkerarbejde

·         Gulvbelægningsarbejde

·         Malerarbejde

·         VVS-arbejde

·         El-arbejde

 

Materialeindeks for hvert byggefag

I beregningerne opgøres prisændringerne for udvalgte materialer inden for hvert fag, og disse prisændringer benyttes derefter til at fremskrive materialeindekserne. Materialeindekset for arbejdsplads-faget beregnes som et vægtet gennemsnit af de øvrige fags materialeindekser. Disse indekser vægtes efter det ovenfor omtalte vægtgrundlag, så der fremkommer et samlet materialeindeks.

 

Arbejdsløn

Udviklingen i lønudgiften beregnes ligeledes pr. byggefag, hvorefter de respektive lønindekser fremskrives og sammenvejes til et samlet lønindeks efter de lønvægte, der indgår i byggeomkostningsindekset.

 

Prisudviklingen

Materialepriser

I det reviderede byggeomkostningsindeks indgår ca. 450 varer. Priserne på disse varer hentes for hver opgørelse i prisdatabaserne hos de største importører af byggematerialer til Grønland. For enkelte varegrupper, fx fliser og vinduer, indhentes priser via danske firmaer med stor eksport af disse varer til Grønland. Udgår en vare, findes normalt en erstatningsvare, som herefter indgår i beregningen.

 

Fragt

Udviklingen i fragtpriserne for de varer, der indgår i byggeriet, er beregnet på baggrund af de hos Royal Arctic Line A/S gældende tariffer.

 

Arbejdsløn

Da der ikke eksisterer en lønstatistik for det grønlandske arbejdsmarked, er udviklingen i lønomkostningerne inden for boligbyggeriet baseret på udviklingen i de tilsvarende danske lønninger. Denne metode vurderes at give et retvisende billede af lønudviklingen på det grønlandske arbejdsmarked i bygge- og anlægssektoren.