Metode

Formålet med opgørelsen er at udarbejde en nærmere specificering af ansatte i Selvstyret og kommunerne. Selvstyret er uden nettostyrede virksomheder. Opgørelsen er opgjort for Selvstyret og for de 5 kommuner samlet og hver for sig.

 

De anvendte enheder er, fuldtidsbeskæftigede (ækvivaleret årsværk) og antal ansatte personer. Fuldtidsbeskæftigede er en omregning af arbejdstimer for ansatte. Personer, der er ansat på deltid eller har været ansat få timer, bliver opgjort i forhold til deres arbejdstid.

 

Kilden til opgørelsen for de offentlige ansatte er det offentlige lønsystem. Perioden for opgørelsen er årligt, og tællingsenhederne er fuldtidsbeskæftigede og antal personer.

 

Løn til ansatte, der indgår i nærværende statistik, afviger fra lønudgifter, som de opgøres i de offentlige regnskaber. Her redegøres der nærmere for forskellene.

Der er løn i regnskabet som ikke udbetales gennem lønsystemet. Det er blandt andet ansatte i Grønlands Repræsentationer, Det Grønlandske Patienthjem og andre som arbejder uden for Grønland.

 

Der kan være løn som er omposteret i regnskaberne, men ikke i lønsystemet.

 

Vederlag til politiker i Inatsisartut, Naalakkersuisut og Kommunalbestyrelser og andre vederlag og honorarer er ikke medtaget.

 

I lønsystemet indgår der reguleringer af lønnen, som er ændringer af det optjente beløb bag ud i tid, blandet andet på grund af ændringer af satser. Da disse reguleringer ikke ændre på antal timer er de fravalgt her.

 

I lønsystemet er der flere detaljer med om løn end der er i regnskaberne. Disse detaljer beskriver lønnen yderligere. Dette giver bedre muligheder for at kunne fravælge vederlag, sociale ydelser, løn udbetalt i Danmark og lignede, end det der er muligt at gøre i regnskabet.

 

Opgørelser

Opgørelsen af offentligt ansatte opdelt ved en funktionel fordeling er lavet for sektoren for offentlig forvaltning og service i nationalregnskabet, på baggrund af Classification of the Functions of Government (COFOG).

Fordeling efter COFOG klassifikationen sker efter samme princip som i statistikken for de offentlige finanser og nationalregnskabet.

 

Til aflønningsform er det opdelingen i lønudtrækket som bruges.

 

På baggrund af den formålsfordeling af regnskabskonti som anvendes ved de offentlige regnskaber, er de ansatte fordelt efter samme princip, således at fordelingen af ansatte sker efter de samme principper som landkassens regnskab og kommunernes autoriserede kontoplan.

 

På baggrund af udtrækket fra lønsystemets overenskomstgrupper er der udarbejdet en tocifret overenskomstgruppering, som de ansatte er opdelt efter.

 

Metode for opgørelse af fuldtidsbeskæftigede og ansatte

Antallet af fuldtidsbeskæftigede (ækvivaleret årsværk) bliver opgjort i forhold til den aftalte arbejdstid i en lønperiode (en lønperiode er for månedslønnede en måned og for timelønnede en 14 dages periode), hvilket for månedslønnede også inkluderer ferie. Arbejdstiden for en uge vil være 40 timer. På et år vil det være 2.080 timer for månedslønnede. Det vil være 1.880 timer for timelønnede på et år (fratrukket ferietimer, timelønnede modtagere feriegodtgørelse).

 

En ansat kan godt have et højere eller lavere timetal, end den normale aftalte arbejdstid. Ansatte vil i sådanne tilfælde blive optalt med et højere eller lavere fuldtidsbeskæftigelsestal end 1.

 

Metode for opgørelsen af antal timer er aftalt tid. For månedslønnede er en måned 173,33 timer korrigeret for deltid. For timelønnede er antal timer i en 14 dages periode, summen af timer på en række udvalgt lønarter som kan summeres sammen til timer i perioden.

 

Antal ansatte er opgjort som antallet af personer, der har været ansat i året.

 

Udbetalingsperioder hvor der ikke er optjent timer tælles ikke med.

 

Afgrænsning af institutioner og ansatte

Det offentlige lønsystem, som er kilden til opgørelsen, omfatter i princippet alle de offentlige institutioners løndata. Der er dog enkelte offentlige institutioner, og enkelte selskabslignende enheder, der ikke er med.

 

Nedenfor følger opgørelse af de institutioner, der ikke indgår i opgørelsen.

 

Institutioner der mangler eller ikke er med i opgørelsen:

 

·            Offentligt ansatte i udlandet.

·            Offentlige selskabslignende enheder (Asiaq, KNR, Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit).

·            Statsansatte generelt (inkl. timelønnede) (Arktisk kommando, Kriminalforsorgen i Grønland, Politiet, Retten i Grønland, Rigsombudsmanden, og lignende institutioner).

·            Visse selvejende institutioner (Selvstyre/kommunalt støttede).

·            Selvstyre-ejede aktieselskaber.

 

Afgrænsningen af statistik for offentligt ansatte.

Tidsopgørelsen der bliver anvendt er den tidsperiode, hvori der er udbetales løn.

 

·            Andre offentlige overførsler end dem der stammer fra løn/vederlag er ikke medtaget. (dvs. sociale ydelser, pension o.l. indgår ikke)

·            Vederlag og honorarer er ikke medtaget. (dvs. engangstillæg, bestyrelseshonorar, brandkorpsvederlag, kommunalbestyrelses vederlag, eftervederlag o.l. indgår ikke)

·            Vederlag til politikere er ikke anset for at være aflønning af aftalte timer. Politikere indgår derfor kun i det omfang, at de har aflønning fra andet arbejde i det offentlige og kun for disse timer.

·            Ansatte med mindre end 2 times arbejde i løbet af et år (0,001 årsværk) er ikke medtaget.