Metode

De offentlige førskole dagtilbud (dagtilbud), som er omfattet af denne opgørelse, er vuggestuer, børnehaver, integreret institutioner, dagpleje og dagplejecentre. Der er ikke medtaget oplysninger om offentlige fritidshjem eller andre dagtilbud, hvor børn kan opholde sig uden for skoletiden. I opgørelsen er der ikke medtaget oplysninger om selvejende førskoleinstitution eller private dagplejer, som ikke er arrangeret af kommunen. Tællingstidspunktet for opgørelsen er januar måned.

 

Nøgletallene for dagtilbud, er opgjort på baggrund af følgende kilder:

 

·       Data for børn indskrevet i offentlige dagtilbud fra kommunernes administrationssystem Winformatik

·       Grønlands Statistiks register over offentligt ansatte

·       Grønlands Statistiks befolkningsregister

·       Oplysninger fra Uddannelsesstyrelsen vedrørende køkken- og rengøringspersonale.

 

Børn

Børnene i dagtilbud er inddelt i aldersintervallerne 0-2 år, 3-5 år, samt 6 år og ældre. Overførsel af børn fra vuggestuer til børnehaver, sker normalt når børn fylder 3 år. Børn i aldersgruppen 0-2 år regnes derfor som vuggestuebørn, mens børn der er fyldt 3 år regnes for børnehavebørn.

Flere børn går reelt i integreret institutioner, hvor personalet kan arbejde med både vuggestuebørn og børnehavebørn, børnene kan dog være adskilt på stuer. For at sammenligne personaleforbruget på forskellige typer institutioner, er begrebet børneenheder introduceret.

 

Børneenheder dækker over, at personalenormeringen for vuggestuebørn normalt er større end personalenormeringen for børnehavebørn.

Den beregnede børneenhed tager udgangspunkt i lovgivningen for pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Der bliver her fastsat at den minimale personalenormering pr. barn i vuggestuer skal være 1,67 gange højere end den minimale personalenormering i en børnehave.

 

En institution med 3 vuggestuebørn og 2 børnehave har således:

3 vuggestuebørn*1,67 vuggestuebørn pr. børneenheder+

2 børnehavebørn*1 børnehavebarn pr. børneenheder

=7 børneenheder.

 

Personale

Personalet i dagtilbuddene er opgjort som årsværk for personale på fuld tid (fuldtidsbeskæftigede).

Personalet inddeles i 5 personalegrupper henholdsvis ledere, pædagoger, pædagogisk uddannet, pædagogmedhjælpere og køkken- og rengøringsmedarbejdere. Hvor pædagogisk uddannede dækker over kortere uddannelser med pædagogisk indhold eksempelvis som barnehjælper eller social og sundhedshjælper.

 

Ved beregning af nøgletal for dagtilbuddene er det antaget, at det er pædagoger, pædagogisk uddannet og pædagogmedhjælperes primære opgave at varetage opgaven med børnepasning. Ovennævnte personalegrupper bliver i opgørelsen kaldt børnepasningspersonale.  For ledere samt køkken- og rengøringsmedhjælpere bliver der i opgørelse forudsat, at de primært varetager andre funktioner end børnepasning.  Opgørelsen for personalet i dagtilbud er således tilnærmet forståelsen fra lovgivningen for pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

 

Fordelingen af personalet på personalegruppen sker primært med udgangspunkt i oplysninger om uddannelse og stillingsbetegnelsen fra det offentlige lønsystem. For at fordele de ufaglærte på stillingsgrupper har det imidlertid været nødvendigt at indhentet supplerende oplysninger fra kommunerne om medarbejdere, der arbejder i funktioner, der ikke direkte er relateret til børnepasning dvs. køkkenet, rengøring eller andet.

 

Tabel 1. Opdeling af personalegrupper i førskole dagtilbud

Støttepersonale

Børnepasningspersonale

Ledere

Børnehaveledere

Vuggestueledere

Køkkenpersonale m.m.

Rengøringspersonale

Kontorpersonale

Elever

Pædagoger

Kvalificerede pædagoger

Pædagogassistenter

Socialassistenter

Socialhjælpere

Sundhedshjælpere

Dagplejere

Pædagogmedhjælpere

Ikke faglærte medhjælpere

 

Nøgletal

Pædagoger som andel af børnepasningspersonale

Defineres som den andel af personalet som er uddannet pædagoger sat i forhold til det samlede børnepasningspersonale.

 

Børneenheder sat i forhold til børnepersonale

Defineres som børneenheder divideret med børnepasningspersonalet

Beregningen er lavet for bedre at kunne sammenligne sammensætningen af personale og antal børn på tværs af forskellige typer dagtilbud.

 

Dækningsgrad for børn 0-5 år

Defineres som andelen af børn der er indskrevet i et offentligt dagtilbud i forhold til antal børn i befolkningen i alderen 0-5 år ultimo året.

I beregningen er der medtaget alle børn, der er indskrevet i førskole dagtilbud uanset alder. Ved optællingen af indskrevet børn er der medtaget alle børn, også de som er 6 år, men som er indskrevet i førskole dagtilbud i januar måned.

 

Validering og fejlkilder

Børn og personalet i førskole dagtilbud er fordelt på baggrund af navnet på regnskabskontoen fra kommunerenes regnskab og navnet på institutionen eller dagtilbuddet.

 

Der er foretaget en kontrol, af om cpr-numrene for børnene er valide, og en kontrol af dupletter for de indskrevet børn. Dupletter er ikke medtaget.

 

Der er kontrolleret om lokaliteten eller navnet på institutionen eller dagtilbuddet er korrekt.

 

Der er flere institutioner, der personalemæssigt og regnskabsmæssigt fungerer som en integreret institution, selvom børnene er indskrevet i forhold til vuggestue eller børnehave. Ved denne opgørelse er sådanne institutioner samlet som en integrerede institution.

 

Ved beregning af dækningsgraden for børn, er der kontrolleret om børnene i befolkningsregistreret befinder sig i samme distrikt, som den institution de er indskrevet i. Der er en mindre fejlmargin imellem den oplyste placering fra befolkningsregistret og placering fra førskole dagtilbuddet. Fejlmargenen er anset som værende mindre betydende, ca. 1-1,5 %. I de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse, er det dagtilbuddet, som er den dominerende oplysning.

 

Der er ikke medtaget selvejende førskoleinstitutioner i opgørelsen. Grønlands Statistik var bekendt med 3 fungerende selvejende førskoleinstitutioner i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 og 2021, som var beliggende i Nuuk. Der var tilsammen indskrevet mellem 60-80 børn hvert år. Dækningsgraden for dagtilbud for hele landet ville være ca. 1 procentpoint højere, hvis børn i de selvejende institutioner var medtaget i opgørelsen.

 

At dækningsgraden er beregnet for aldersgruppen 0-5 årige, bevirker at der også er inkluderet den del af 0 årige som endnu ikke har nået vuggestuealderen i beregningen. Der er enkelte dagtilbud som har en relativ stor gruppe af 6 årig. Årsagen til dette kan være, at skolestarten er udsat eller at institutionerne også operere (midlertidigt) som andet end førskole dagtilbud f.eks. fritidshjem.

 

Opgørelsen af personalet i førskole dagtilbud er baseret på registreret for offentligt ansatte, validiteten af denne opgørelse er herved også afhængig af validiteten af registret for offentlige ansatte.

 

Der kan være forskel mellem kommunerne i administration af personale og madordning. Vikarer kan blive anført til et institutionssted eller under fælles formål. Madordninger for institutionerne fungerer enten ved, at der er ansatte køkkenmedarbejdere, eller mad kan blive bragt udefra.