2. Samlet offentlig forvaltning og service

Grønlands samlede offentlige forvaltning og servicesektor afholdt i 2020 udgifter for 12.613 mio. kr. Det svarer til en stigning på 7,0 pct. ift. 2019, hvor de samlede offentlige udgifter udgjorde 11.785 mio. kr.

 

Udgifter til social beskyttelse udgør det største område under offentlig forvaltning og service. Området omfatter udgifter til forsorg for familier og børn, handicappede og ældre, forebyggelse, kontante sikringsydelser, sociale institutioner m.m. I 2020 steg de samlede udgifterne til social beskyttelse med 4,0 pct. til 3.370 mio. kr.

 

Undervisning er det andet helt store område under offentlig forvaltning og service. I 2020 blev der anvendt 2.049 mio. kr. på undervisning. Det er en stigning på 1,5 pct. ift. 2019.

 

Det offentlige sundhedssystem varetages af Grønlands Selvstyre, og omfatter hospitaler, almene konsultationer, tandklinikker m.m. I 2020 blev der anvendt 1.971 mio. kr. på sundhedsvæsenet, hvilket er 19,5 pct. mere end året før. Udgifter til sundhed steg med 322 mio. kr. i 2020, som følge af ekstraordinære foranstaltninger i den selvstyrede sektor på baggrund af covid-19, jf. afsnit 4 om den selvstyrede sektor.

 

Generelle offentlige tjenester omfatter driften af den offentlige administration i kommuner og selvstyre. I 2020 udgjorde udgifterne til generelle offentlige tjenester til 1.659 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,1 pct.

 

Oversigt 2.1
Funktionel fordeling af udgifter i offentlig forvaltning og service

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Mio. kr.

  

Udgifter i alt ........................    .

10.648

11.149

11.591

11.785

12.613

 

Overordnede offentlige tjenester .......

2.379

2.536

2.674

2.783

2.937

1

Generelle offentlige tjenester ...........

1.344

1.464

1.548

1.579

1.659

2

Forsvar ............................

189

212

215

261

241

3

Offentlig orden og sikkerhed ............

846

861

911

942

1.037

 

Økonomi og miljø ...................

1.244

1.265

1.399

1.471

1.625

4

Økonomiske anliggender ...............

979

1.054

1.165

1.223

1.376

5

Miljøbeskyttelse ......................

266

211

234

248

249

 

Samfundsmæssige og sociale forhold ..

7.025

7.347

7.518

7.530

8.051

6

Boliger og offentlige faciliteter ...........

183

213

204

185

224

7

Sundhedsvæsen .....................

1.455

1.558

1.658

1.649

1.971

8

Fritid, kultur og religion ................

432

450

470

436

436

9

Undervisning ........................

2.020

2.058

2.035

2.020

2.049

10

Social beskyttelse ....................

2.935

3.068

3.151

3.241

3.370

Anm. Opgørelsen er konsolideret, og overførsler mellem de offentlige delsektorer er derfor, i henhold til ENS 1995, ikke medtaget. Derudover er kapitaltilskud til egne kvasiselskaber ikke indeholdt i statistikken. I 2020 udgør kapitaltilskud til egne kvasiselskaber 79 mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/OFDFUNK

 

Økonomiske anliggender omfatter generelle anliggender indenfor økonomi, handel og arbejdsmarked samt offentlige aktiviteter vedr. landbrug, fiskeri, fangst, energi, råstof, transport, kommunikation samt forskning og udvikling indenfor økonomi. I 2020 var udgifterne til økonomiske anliggender på 1.376 mio. kr.

 

Boliger og offentlige faciliteter omfatter udgifter til drift af udlejningsboliger, boligbyggeri, byggemodning, vandforsyning, gadebelysning, F&U vedr. boliger og offentlige faciliteter samt administration af boliger og offentlige faciliteter. I 2020 blev der anvendt 224 mio. kr. på boliger og offentlige faciliteter.

 

I oversigt 2.2 vises den samlede offentlige forvaltning og servicesektors udgifter og indtægter fordelt på type i henhold til den realøkonomiske fordeling.

 

Oversigt 2.2
Realøkonomisk fordeling af udgifter i offentlig forvaltning og service

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Mio. kr.

1.

Driftsudgifter .......................

9.965

10.186

10.624

11.109

11.587

1.1

Konsum i alt .......................

7.952

8.235

8.593

9.129

9.498

1.2

Løbende overførsler .................

2.012

1.951

2.031

1.980

2.090

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kapitaludgifter .....................

684

963

967

675

1.026

2.1

Kapitalakkumulation .................

647

868

759

624

946

2.2

Kapitaloverførsler ...................

36

95

208

52

79

 

 

 

 

 

 

 

A.

Udgifter i alt ......................  

10.648

11.149

11.591

11.785

12.613

 

 

 

 

 

 

 

3.

Driftsindtægter .....................

11.475

11.663

12.759

12.994

12.885

3.1

Erhvervsindtægter ..................

711

731

719

724

768

3.2

Formueindtægter ...................

368

343

413

873

322

3.3

Produktions- og importskatter ..........

1.027

1.044

1.201

1.207

1.239

3.4

Løbende skatter ....................

4.187

4.280

5.036

4.618

4.907

3.5

Andre løbende overførsler ............

5.181

5.264

5.391

5.572

5.649

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kapitalindtægter ....................

20

0

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

B.

Indtægter i alt .....................

11.494

11.663

12.759

12.994

12.885

 

 

 

 

 

 

 

C.

Driftsoverskud (3-1) bruttoopsparing)

1.510

1.477

2.135

1.885

1.297

 

 

 

 

 

 

 

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)
(fordringserhvervelse, netto)
.........

846

514

1.168

1.210

272

Anm. Opgørelsen er konsolideret, og overførsler mellem de offentlige delsektorer er derfor, i henhold til ENS 1995, ikke medtaget. Derudover er kapitaltilskud til egne kvasiselskaber ikke indeholdt i statistikken. I 2020 udgør kapitaltilskud til egne kvasiselskaber 79 mio. kr.

Kilde: https://bank.stat.gl/OFDREAU og https://bank.stat.gl/OFDREAI

 

De offentlige finanser viste i 2020 et samlet overskud på 272 mio. kr. Det er en betydelig reduktion ift. 2019, hvor de samlede offentlige finanser viste et overskud på 1.210 mio. kr. Det reducerede overskud kan primært henføres til den selvstyrede sektor, og skyldtes ekstraordinære indtægter fra udbytte og overførsler i 2019 med efterfølgende ekstraordinære udgifter til foranstaltninger, erhvervs- og arbejdsmarkedshjælpepakke pga. Covid-19 i 2020.

 

Det er vigtigt at bemærke, at saldoen i de offentlige finanser ikke må forveksles med DAU-saldoen i landskassens eller kommunernes regnskaber. DAU er en forkortelse for Drift, Anlæg og Udlån. I statistikken over de offentlige finanser betragtes udlån ikke som en udgift, - men som en finansiel transaktion, der ikke påvirker fordringserhvervelsen.

 

Udgifter til fremstilling af offentlige serviceydelser – det offentlige konsum – omfatter udgifter til aflønning af ansatte, forbrug af fast realkapital samt forbrug i produktionen fratrukket indtægter fra salg af varer og tjenester. Den største del af konsumet dækker aflønning af offentligt ansatte. I 2020 steg de samlede lønudgifter med 3,9 pct. til 5.123 mio. kr. Forbrug i produktionen steg med 2,4 pct. til 4.597 mio. kr. Indtægter fra salg af varer og tjenester faldt med 5,2 pct. til 48 mio. kr. Samlet set steg det offentlige konsum dermed til 9.498 mio. kr. svarende til en stigning på 4,0 pct., jf. tabel 1a i tabelafsnittet i kapitel 8.

 

De offentlige investeringer omfatter faste nyinvesteringer samt køb og salg af ejendomme. Den samlede kapitalakkumulation steg med 322 mio. kr. til 946 mio. kr. i 2020. Herudover omfatter de offentlige investeringer kapital-overførsler til selskaber, private husholdninger og private nonprofit-institutioner. De samlede kapitaloverførsler steg med 28 mio. kr. til 79 mio. kr. Resultatet for 2020 blev at de samlede offentlige investeringer steg med 51,9 pct. til 1.026 mio. kr.

 

De samlede offentlige indtægter steg med 828 mio. kr. til 12.613 mio. kr. svarende til en stigning på 7,0 pct. Heraf udgør andre løbende overførsler 43,8 pct. svarende til 5.649 mio. kr. Andre løbende overførsler omfatter bloktilskud fra Danmark, betalinger fra EU, statens bidrag til miljøforbedringer, Grønlands andel af Nationalbankens overskud samt refusion ift. udgifter i den statslige sektor. Indtægten fra løbende skatter steg med 289 mio. kr. til 4.907 mio. kr. svarende til en stigning på 6,3 pct.