Økonomisk vækst på 1,3 pct. i 2021

Grønlands økonomi voksede med 1,3 pct., målt i BNP i 2021. Fremgangen var drevet af udviklingen i flere erhverv, hovedsageligt Fiskeri, Transport, Hoteller og restauranter samt Husleje og ejendomsformidling.

 

Eksporten af varer faldt med 4,9 pct. til 5.417 mio. kr. i 2021. Faldet skyldes dels et fald i de eksporterede mængder af de vigtigste arter inden for fiskeriet, dels et mærkbart fald i de tilhørende kilopriser. Til trods for fald i mængder og kilopriser oplevede Fiskeri og fangst den største vækst i bruttoværditilvækst i forhold til øvrige brancher. I kædede værdier steg BVT således til 2.317 mio. kr. i 2021 fra 2.106 mio. kr. året før. Stigningen er på 211 mio. kr. eller 10,0 pct.

 

Figur 1. Bruttonationalprodukt, årlig realvækst

 

I oversigt 1 ses udviklingen af BNP i løbende priser samt kædede værdier, som er målet for realvæksten. I kædede værdier steg BNP pr. indbygger til 279,3 t.kr. i 2021 fra 277,4 t.kr. Dette er en stigning på 0,7 pct.

 

Over en 10-årig periode, fra 2012 til 2021, er BNP pr. indbygger steget med over 28.000 kr. pr. indbygger, svarende til 11,3 pct. Til sammenligning steg Danmarks BNP pr. indbygger med 13,2 pct i samme periode.

 

Oversigt 1. Udvikling af BNP og BNP pr. indbygger

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

 

                                                                        Løbende priser                                                                       

BNP, mio. kr. ...............

15.116

15.080

15.951

16.814

18.224

18.829

19.296

19.990

20.169

20.344

Pr. indbygger, i 1.000 kr. .......

267,1

268,2

284,1

301,0

326,9

337,6

345,9

357,5

360,0

360,9

Indeks, 2010=100 ...........

107,4

107,1

113,3

119,4

129,4

133,7

137,1

142,0

143,3

144,5

Årlig vækst i BNP ............

4,9

-0,2

5,8

5,4

8,4

3,3

2,5

3,6

0,9

0,9

 

                                                              2010-priser, kædede værdier                                                             

BNP, mio. kr. ...............

14.203

14.019

14.684

14.312

14.983

14.990

15.084

15.511

15.540

15.741

Pr. indbygger, i 1.000 kr. .......

251,0

249,3

261,5

256,2

268,8

268,8

270,4

277,4

277,4

279,3

Indeks, 2010=100 ...........

100,9

99,6

104,3

101,7

106,4

106,5

107,1

110,2

110,4

111,8

Årlig vækst i BNP ............

1,4

-1,3

4,7

-2,5

4,7

0,1

0,6

2,8

0,2

1,3

 

Nationalregnskabet er opgjort efter FN’s internationale retningslinjer, hvilket gør det muligt, at sammenligne den grønlandske økonomi med andre lande, der følger samme retningslinjer. I figur 2 sammenlignes den økonomiske vækst i Grønland med væksten i de øvrige nordiske lande samt den gennemsnitlige vækst i OECD-landene.

 

Af figuren fremgår det, at Grønland er kommet bedre gennem de økonomiske effekter af covid-19 pandemien, end de fleste lande, som Grønland normalt sammenligner sig med. Den reale vækst i BNP for 2020 har været positiv i forhold til de skandinaviske lande samt OECD-landene. Grønlands vækst i BNP i 2021 er dog den laveste i forhold til sammenligningslandene, jf. nedenstående figur 2.

 

Figur 2. Real vækst i BNP i Grønland og udvalgte lande 2017-2021

Kilde: OECD.org

 

Covid-19 hjælpepakker

I forbindelse med covid-19 pandemien er der blevet stillet en række hjælpepakker til rådighed for erhvervslivet. Hjælpepakkerne indeholder lønkompensation, dækning ved tab af omsætning, rabatordninger målrettet erhverv inden for turisme, rabat på rutetrafik samt kompensation for prisfald inden for fiskeriet.

 

Hjælpepakkerne er i nationalregnskabet klassificeret som andre produktionssubsidier i overensstemmelse med anbefalingerne fra Eurostat. Dette betyder at hjælpepakkerne udbetalt til erhvervslivet ikke direkte har nogen effekt på BNP, men alene på bruttofaktorindkomsten og bruttooverskuddet.

 

Kort om nationalregnskabet

Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Statistikken viser samspillet mellem erhverv, husholdninger og udenrigsøkonomien. Der holdes således et regnskab over tilgangen af varer og tjenester og deres anvendelse. Dette er Grønlands Statistiks 12. udgivelse af nationalregnskabet med tidsserier.

 

Nationalregnskabstallene for 2019 er nu afstemt og kan derfor betegnes for at være endelige tal. De nye beregninger har medført en justering af BNP. Bearbejdning af endelige tal for 2019 danner grundlag for nye fremskrivninger af de foreløbige BNP-opgørelser i årene 2020-2021.